isgtecrubeleri.com/dokumanlar/resimler/mobilreklam.png
Reklam
İŞ GÜVENLİĞİ TECRÜBELERİ

YÖNETİM SİSTEMİ

YÖNETİM SİSTEMİ

 

YÖNETİM SİSTEMİ NO: ELEMENT: içerik CBA
YÖNETİM SİSTEMİ 1 BEKLENTİLER VE KATILIM /EXPECTATION AND INVOLVEMENT
1 İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
1.1 İSG Politikasına bağlı misyon, vizyon
1.2 İSG Politikası, misyon, vizyon dağıtımı, çalışanlarla paylaşım yolları
2 İSG taahhütler
2.1 İşverenin İSG Konusunda taahhütü
2.2. Taahhüt doğrultusunda işveren / yönetimin İSG katılımı ve bunun tanımlaması ( yönetimin denetim sistemlerine dahil olması, saha denetimleri, BOS vb)
2.3 İşveren taahhütünün tüm çalışanlara paylaşımı, dağıtımı
3 Oryantasyon eğitimi, bireysel roller ve güvenlik beklentileri
3.1 Tüm çalışanların iş başlangıcında oryantasyon prosedürü ve yöntemi, şekli, süresinin ve konusunun açıklanması (görevine uygun)
3.2. Her çalışanın görev tanımlaması yapılmış, İSG konusunda bireysel rolleri belirlenmiş
3.3 İş başlangıcında herkese işyeri çalışma kurallarını almasını sağlayan sistem, kayıtlar
4 Üst düzey ve usta personel performans incelemeleri, performans ölçümü ve değerlendirme metotlarını içeren sistem
4.1 Tüm çalışanların performans inceleme kriterlerini belirleyen sistem mevcut
4.2 Performans değerlendirme formları, iyileştirme aksiyon planları ve tamamlanma sürecini gösterir kayıtlar
4.3 Müteahhit firmanın İSG Liderliği, diğer yönetim kısımlarıyla doğru iletişimi kuruyor ve ilgili süreçlere katılıyor. (projeler, denemeler, kimyasal kullanımı vb)
5 Amirler ve Uzmanlar Güvenlik Sürecine dahil
5.1 Amir ve yöneticilerin İSG sistemindeki görevleri, yetkileri ve sınırları, işleyişe nasıl dahil oldukları belirlenmiş
5.2 İç dış denetleme
6 Taşeron ön seçimi: Güvenlik ölçütleri (örn. RIR, EMR vs.) ve kılavuzlar; performans incelemeleri için sistem yürürlüktedir.
6.1 Müteahhit firmanın taşeronları belirlerken uyguladığı seçim kriterleri
6.2 Seçilen taşeronun beklentiler karşısındaki tutumuna uygun olumlu yada olumsuz uygulamalar ve kayıtları
7 Müteahhit Firma  güvenliğine katılımda güvenlik komitesi veya başka bir uzman katılım yöntemi
7.1 Müteahhit Firma tüm ekiplerinin İSG’yi koordineli yürütebilmesi için neler uyguluyor? (düzenli toplantılar,
8 Müteahhit Firmanın P&G HSE’si arasında iyi iletişim.
8.1 Müteahhit firmanın P&G HSE’si arasında ileşimi sağlayan kontakları, toplantılar, bildirim sistemleri
YÖNETİM SİSTEMİ 2 HEDEFLER VE EYLEM PLANLAMA / GOAL SETTING AND ACTION PLANNING
1 Sıfır kaza oranına ulaşmak için uzun vadeli hedef hakkındaki fabrika bildirimi.
2 W/C maliyeti ve kaza oranı düşürme için yıllık hedefler.
3 BOS ve yaralanma verileri tabanlı olarak kısa vadeli hedefler.
4 Güvenlik Personeli Matrisi
5 Takım üyeleri başarı hedefini kabul eder ve katılım sağlar.
YÖNETİM SİSTEMİ 3 STANDARTLAR UYGULAMA / STANDARDS IMPLEMENTATION
101 Asbestle ve asbest içeren malzemeler yapılacak çalışmalarda izlenecek yollar
– Asbest içeren malzemeler belirlenmesi, nasıl test edilir, sökülmesi, imhası, kanuni (yerel) beklentiler
– Kayıt altına alınması, bildirimler, saklanması, çalışanların bilgilendirilmesi
– Asbestle çalışmada korunma tedbirleri ( periyodik kontrol kriterleri, PPE vs)
103 Onaylı Kimyasal Listeleri
-Yapılan ve yapılacak işlerde kullanılabilecek tüm kimyasalların listesi olmalı ve bu kimyasallar bir onay sisteminden geçirilmeli ( onaylama İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi tarafından)
– Onaylanmayan kimyasalın yerine onaylının tercih edilmesi, onaysızın kullanımının zorunlu olduğu hallerde işin yapıldıği fabrika/departman vs yerin onayının alınması
– Onaylı kimyasal listesinin güncellenmesi için sorumlular belirlenmeli ve liste hep güncel tutulmalı
– Onaylı kimyasalın SDS formları ( Türkçe) temini, kullanacak personele eğitim verilmesi ve kayıt altına alınması, kimyasal özetlerinin hazırlanması
– Kullanılan kimyasalın bertaraf metotları (SDS’ine uygun)
104 Kimyasala maruziyet kontrolü
1. Maruz kalma izleme programı
– Mevcut listesi çıkartılan kimyasalın SDS’lerinde maruziyet kontrolü yapılması gerekenler belirlenmelidir. ( Cr+6, Hg, Pb, zehirli toz vb)
– İzleme programlarının belirlenmesi, yerel mevzuata ve PG beklentilerine göre izleme kriterleri, limit değerler, bir programa bağlı olarak değerlendiriliyor mu? Aksiyon gerektiren durumlarda eylem planı, takip vs
– İzleme sonuçlarının bir programa bağlı olarak paylaşılması, kayıt altına alınması ve saklanması vs
– Yeni maruziyet kontrolü gerektirebilecek durumlar için düzenli aralıklarla gözden geçirme mekanizması
2. Maruziyet Sınırlama İçin Mühendislik uygulama Programı
– Havalandırma, izole etme (hapsetme), zararlı kimyasalın kullanım miktarında azaltma, yerine daha az zararlı kimyasalın kullanılması vs
3. Denetim Programı
– Gerekli PPE belirlenmesi ve kullanımı eğitimi
– Uyumun doğru ve güvenli olduğunun tespiti için BOS ve OFS programı kullanılımı
105 Kapalı Alana Giriş
– Kapalı alan krieterlerini belirleyen, izin alma süreci, yeterlilikler, girişi aşamasından, çalışma yapılması ve işin sonlandırılmasına kadar olan süreçte güvenli çalışma kriterlerini içeren SOP var mı? ( ölçüm, kurtarma ekipmanları vs)
– Kurtarma planı ve hangi durumlarda nasıl müdahale edeceği ( ilkyardım ve kurtarmacının, kurtarma ve müdahale ekipmanlarının en geç 3 dakika içerisinde kullanılabilecek mesafede olması, eğitimli olmaları), tripot, vinç vb kurtarma ekipmanları
– Kapalı alanda çalışma yapacakların eğitimleri ( giriş yapan – gözlemci vb), acil durumlarda yapılacakların düzenli aralıklarla tatbik edilmesi ( tatbikat)
– Kapalı alanda izolasyon teknikleri, kapalı alan içerisinde yapılacak kaynak vb çalışmalarda gerekli hava ihtiyacı, havalandırma sistemleri
106 Vinç Çalışmaları
– Vinç operatörünün fiziksel gereklilikleri, eğitim belgeleri ( 1. yerel mevzuat belgesi 2. akredite test kuruluşundan lisans 3 . İşveren tarafından yeterlilik kontrolü)
– Vinçlerin periyodik kontrolü ( yasal mevzuata göre 3 ayda bir)
– Periyodik kontrol belgesinde herhangi bir sorunu görülen vinç sorunu giderilip, uygundur belgesi alana kadar kullanımı yasaklanacak ve sorunun giderilmesi için yapılan çalışmaların dokümanları uyumluluk kanıtı olarak saklanacak
– Vinçlerin kullanımı
1. vinçlerde yönlendirme için eğitimli işaretçi görevlendirilecek
2. Yük kaldıramayacağı ve işi durduracağı durumlar ( uygun olmayan yüzey, rüzgar – uygun olamayan hava koşulları, tonajından ağır malzeme, alanda çok fazla personel varsa, acil durum sinyali aldığı vb)
3. Elektrik Hatlarının Yakınında Çalışma
-Elektrik hatlarının enerjisiz olduğu ve şantiyede görünür bir şekilde topraklama yapıldığı onaylanana kadar, tüm elektrik hatlarının aktif olduğu varsayılır. Yasal mevzuatta ve P&G gerekliliklerinde belirtildiği şekilde yaklaşma mesafelerine göre vs
106
107 İşkazası kayıt veri tabanı
– Kazaları sınıflandırın ve uygun şekilde kayıt altına alın
– Kaza nedenlerini araştırın ve bunların hepsini sisteme girerek paylaşın.
– Diğer çalışmalardan, fabrikadan vb yerlerden gelen kaza kayıtlarını da takip edin ve benzer riskleri takip edin
108 Yıkım
– Yıkım metotları belirlenmelidir. ( patlayıcılı, ekipmanlı vb)
– Yıkım öncesinde, Mühendislerden, Şantiye Amirlerinden, Sağlık ve Güvenlik Yöneticilerinden, Sahipten, Risk Yöneticisinden, yerel yetkililerden ve bir yangın ve acil durum kaynağından oluşan vasıflı bir ekip tarafından bir mühendislik araştırması yapılmalıdır.
– Yıkım planı oluşturulmalı
– Yıkım esnasında karşılaşılabilecek tehlikeli malzemeler, maddeler neler olabilir, bunlarla karşılaşıldığında alınacak önlemler (yerel mevzuat ve P&G beklentileri)
– yıkım yapılacak alanların yapısal durumu, enerji ve su hatları
– yaya, araç trafiği, yetkisiz kişilerin alana girişi, yangın, deprem, toprak kayması, vb acil durumlar da yapılacaklar ve gerekli düzenlemeler
– çalışmalar esnasında kullanılması gereken PPE’ler, alınması gereken tedbirler ( çevresel gürültü azaltma, tozun yayılımının kısıtlanması vb)
109 Elektrik İşleri
– Enerji altında çalışma hangi şartlarda olur – hangi şartlarda asla yapılamaz, kim yapabilir, nasıl tedbirler alınmalı, izin sistemi, gerekli PPE’ler
– İzinsiz çalışanların enerjiye maruz kalmaması için alınan veya alınması gereken tedbirler
– Acil durumda kimler ve nasıl müdahale ederler, gerekli ekipmanlar, eğitimler
110 Acil Durum Planları
– Acil durumlar belirlenmeli, belirlenmiş roller ve sorumluluklar için yeterli eğitimler sağlanmalı, alarm sistemi, kurtarma planları, tatbikatlar, acil durum güzergahları, acil durum haritaları, ilkyardım planı, acil durum kişi ve telefonları, vb konuları içermelidir.
– Tüm çalışanlar, ziyaretçiler vb kişiler acil durum planlarından haberdardır
111 Çevre Yönetimi
– Çalışmalar esnasında çıkacak atıkların ve çevresel sorun yaratacak başlıkların belirlenmesi (yerel mevzuata göre) ve tanımlanması
– Yerel mevzuata ek olarak P&G beklentilerine uygun davranın
– Tüm çalışanları bu konularda bilgilendirin
– Atıklar için uygun ve yetkili nakliyeci, bertaraf / geri kazanım / geri dönüşüm tesisi ile anlaşın
– Bu işleri yürütmekte ve yetkili mercileri bilgilendirme de sorumlu olan kişileri belirleyin ve tanımlayın
– Dökülme – temizleme sistemlerine karar verin
112 Ergonomi
– Ergonomik riskleri belirleyin, ( risklerin değerlendirilmesinde; görev, çalışanın fiziki özellikleri, aydınlatma, ısı, hareket alanı, çalışanın duruşu, durma süresi, aletlerin şekilleri, titreşimi, ağırlığı, çıkıntılar vb durumları göz önünde bulundurun)
– Elle taşıma işleri limitleri belirlenmeli,kuralları ve çalışma şekilleri belirlenmeli ve çalışanlar eğitilmeli,
– Çözüm sürecinde bu süreç sıralamasına dikkat edilmeli;
-Mühendislik yöntemleri
-İş uygulamaları
-Yönetimsel denetimler
-Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (PPE)
113 Hafriyat ve Kazı
– Hafriyat alanının riskleri ve özellikleri belirlenmeli ( toprağın özellikleri, kazı derinliği, vb)
– Kazı alanının yerel mevzuat ve P&G gereklilikerine uygun izolasyonu ( beton bariyer, panelli alan izolasyonu vb)
– Şev açıları veya iksa gibi çalışmaya uygun eğim sistemlerinin belirlenmesi
– Kazı yapılacak alanda yer altı hatlarının belirlenmesi, izolasyonu,
– Kazı alanının yerleşim düzeni, giriş – çıkış noktaları, acil durum planları, izin sistemi, ehil kişi çalışmaları
114 Düşme ve Önleme
– Düşme korunma yapılması gerekenleri tanımlayın ( çatı kenarları, iskele, çalışma ekipmanlarının üstünde, kat açıklıklarında, standart korkulukların olmadığı yerlerde vb)
– Düşme korunma için alınması gereken tedbirler, çalışma planları
– Düşme korunma için alınması gereken eğitimler
– Personel yükseltici, sepetli vinç vb ekipmanlarda güvenli çalışma kuralları, bakımı, içermesi gereken özellikler vb
– İskele kurma ve iskele üzerinde çalışma kuralları, bakımı vb
– Düşme korunmada kullanılacak PPE’lerin özellikleri, kullanımı ve bakımı vb
– Yüksekte çalışmada bağlantı noktaları, doğru bağlantı şekilleri, hesaplamaları, onaylar, yetkinlik vb
– Makaralı sistemler, yatay ve dikey yaşam hatları vb
– Acil durum planı ve gereklilikleri
– Merdiven kullanımı kuralları
– Yüksekte çalışma izin sistemi
116 Tüpler
– Tüplerin standartları, içerik etiketleri,
– Tüplerin depolanması, taşınması,saklanması ( boş – dolu)
– Emniyet kapakları ( kullanım esnasındaki – çemberler), muhafaza kapakları ( kullanılmadığı durumlardaki), manometre, geri tepme ventili, bu ekipmanların bakımı
– Tüplerin yerel mevzuat ve P&G beklentileri doğrultusunda test kriterleri, bakım süreleri, çalışma alanlarındaki risklere göre bulunma mesafeleri vb
117 Devlet Denetlemeleri
– Devlet denetçilerinden sorumlu kişiler belirlenmeli
– İletişim listesine uygun bildirimler yapılmalı,
– Denetimlerde izlenecek yol haritaları, denetçinin isteyeceği belgelerin hazır bulundurulması
118 El Koruma Programı
– El korumasının sağlanması için riskleri belirleyin ( JSA, STA vb)
– Hangi iş için hangi tip eldiven kullanılmalı,bakımı, kullanımı vb
– Eldiven seçimi için bir matris oluşturulmalı
– Çalışanlara işe uygun eldiven kullanımı, bakımı vb konularda eğitim verilmesi
– Çalışanların belirlenen işlerde, öğretilen şekilde eldivenlerini kullanıyor ve bakımını yapıyor mu? gözlemleyin (BOS vb)
– Çalışma alanında takı takılmaması konusunda kesin kuralları belirlenmesi
119 Tehlikelerin duyurulması
– Bir kimyasal yönetim programı olmalı ve uygulanmalı
– Tüm kimyasalların SDS’i olmalı, kullanan çalışanlarla paylaşılmalı
– Boru ve konteyner vb yerlerin standartlara ve SDS’lere uygun şekilde işaretlenmesi, sorumluların belirlenmesi, kolay ve anlaşılır olması vb
– Yeni çalışanlara kimyasal yönetim programının anlatılması, SDS’leri nerede bulacakları, kimyasalın varlığının nasıl tespit edeceği, sağlık açısından ve fiziki açıdan tehlikeleri neler, eğitimden kimler sorumlu öğretilmesi
– Farklı çalışmaların bir arada olduğunda tüm alanların birbiriyle tehlike ve riskler konusunda  iletişimi
120 Tehlikeli Sistemler
– Tehlikeli durumların tespit edilmesi, mevcut tehlikelerden etkilenenler yada etkilenebilecekler belirlenmeli
– Sistem ihtiyaçlarını JSA ile gözden geçirilmesi
– Tehlikeli sistemlerin ( iş izin sistematiği), ihtiyaçları, geliştirilmeleri ve uygulamaları ile ilgili her yıl düzenli gözden geçirme yapılması
– Hat kesme, tehlikeli kimyasal SDS’leri, gerekli PPE’ler STA ve JSA ile gözden geçirilmesi, sorumluların belirlenmesi
– Firmanın P&G ile kontak çalışmaları, tehlikeli sistemlere göre sistem sorumluları ve uygulanacak tedbirler
121 Yangın Önleme
– Yangın çıkaran işler belirlenmeli, sıcak işlem, sıcak işlem gözlemcisi, yangın sistem sahibi, sorumlulukları, yangına karşı izinsiz zayıflatılamayacak sistemlerin belirlenmesi
– Yangın tedbirlerinin yerel mevzuat, P&G beklentileri, OSHA, NFPA uygun olmasının sağlanması
– Yangın riski taşıya ekipman ve durumlar ( tüpler, yanıcı – patlayıcı kimyasallar, sigara içme alanları vb)
– Yangın söndürme tedbiri olarak kullanılan YSC’lerin bakımı, kullanımı, kontrolü vb özelliklerinin belirlenmesi
122 İşitmenin Korunması
– Gürültünün tanımlanması, gürültü kaynaklarının belirlenmesi, gürültü seviyelerinin belirlenmesi ( ölçüm, haritalar, alan işaretlemeleri vb), koruma gerektiren seviyelerin açıklanması
– Hangi iş veya durumda koruma gerekir, hangi koruma ekipmanı kullanılmalıdır
– Çalışanların tıbbi muayenesi (odiyo testi) ve düzenli aralıklarla takibi
– Kullanılan PPE’ler için matris ( işe göre PPE), kullanımı, bakımı, çalışanların eğitimi
123 Sıcak İşlem
124 Temizlik ve Bakım
– Çalışma alanlarının her zaman düzenli ve temiz olmasını sağlayacak düzen oluşturulması, takılma düşmeyi önleyen düzenlerin yapılması, ( kabloların, geçiş yollarının düzenlenmesi)
– acil çıkış yolları kapıları, elektrik panoları vb yerlerin her zaman ulaşılabilir olması
– Malzeme ve ekipmanların çalışma alanlarında güvenli düzenlenmesi
– Atıkların ayrıştırılması, uygun yerlere konması, ( geri kazanım, geri dönüşüm, imha edilecekler vb)
– Haşerat oluşmaması için alınması gereken tedbirler
CBA deki liste prosedüre yada talimata eklenmelidir 124
130 Lazer Güvenliği
– Lazer kullanılan işleri ve ekipmanları belirlenmesi
– Bu ekipmanlarla güvenli çalışmanın nasıl yapılacağının açıklanması
– Lazerin kullanımı, sağlık üzerine etkilerini, kullanılması gereken PPE’leri (göz koruma) içeren çalışan eğitmleri, bilgilendirmeleri
– Sadece belli kişilere kullanım yetkisi verilmesi ve herkese duyurulması
CBA Yok
131 Kurşuna Maruz Kalma
– Kurşun içeren malzeme ve kimyasalların belirlenmesi ve listelenemesi ( boya, toz vb)
– Kurşun içeren bir malzeme veya kimyasalla çalışılması durumunda izlenecek yolları, kontrolleri, PPE’leri ve bunların bakımı, kullanımı, çalışan eğitimleri, çalışanların sağlık takipleri ( kan ve idrar testleri- sınır değerler vs)
– Yerel mevzuat, P&G ve OSHA gerekliliklerine uyum, izleme programı
– Atıkların toplanması ve bertarafları
CBA Yok
132 Hat Kesme
– Hat kesme gereken işler belirlenmeli, hattın nasıl kesileceği belirlenmeli, P&G hat kesme sistemi hakkında bilgi sahibi olunması ve ona göre hareket edilmesi, ilgili kişiler belirlenmeli ve çalışanlar tarafından bilinmeli
– Sistem üzerinde kalabilecek saklı enerjinin kontrollü şekilde tahliye edilmesi nasıl sağlanır, nasıl tespit edilir, hat ve enerji kesme işleyişi P&G ve firma sorumluları kimler, nasıl hareket etmeli,
– Acil durum planları hazırlanmalı ve çalışanlara tatbikat, eğitim vb şekilde bildirilmesi
– Hat kesme ve sonrasında çalışma sırasında kullanılacak ekipmanlar, kullanımı, bakımı, güvenli çalışma şekilleri, PPE’ler çalışanlarla paylaşılmalı
– Hat kesme uygulaması yapılmadan önce riskler belirlenmeli, ( hareketli ekipmanlar, tehlikeli kimyasallar, zehirli gaz – toz – duman vs bulunan sistemlerin etkileri, izole teknikleri, PPE’leri, izinler)
– Sistemin düzenli olarak gözden geçirilmesi
133 Kilitleme – Etiketleme
– Enerjinin izole edilmesi gereken işlerde (enerji barındıran sistemler, enerji depolayan sistemler) önce risk kaynakları belirlenmeli (PPSA ( Proje Planlama Güvenlik Analizi), JSA, STA) bu yerel mevzuat, standartlar ve P&G beklentilerine uygun
– İşi yapan – işi veren kişiler arasında sağlıklı bir iletişim olmalı,
– Kilitleme planı oluşturulmalı, kilitleme işleyişi belirtilmeli, ( P&G beklentilerine uygun)
– Kilitleme yapmada kullanılan ekipmanlar belirlenmeli ,bakımı – güvenli uygulaması, vb konularda tüm çalışanlar bilgilendirilmeli
– Kilitleme, kilit kaldırma, kilit kesme, kilit ve etiket standardı, vb durumlar açıkça açıklanmalı
– Yapılan kilitleme ve etiketleme sisteminin uygun kullanıldığı, işletildiği, kilit kaldırma sürecini nasıl işlettiğini gösteren kanıtlar ( varsa ilgili kayıtların saklanması)
135 Çok Nedenli Analiz (MCA)
Kazalarda yönetimin katılımı ile
– Kazaların tanımlanması, sınıflandırılması, kayıt altına alınması, çözüm sürecinin işlerliğini ve aksiyonların alınma süreci ( en fazla 48 saat) belirlenmiş
– Reaktif önlemler için kaza kayıtlarının saklanması, incelenmesi
– Son 24 ay içinde hiç kaza kaydı var mı?
– Son 24 ay içinde yaşanan kazaların temel nedenleri araştırılmış mı?, çıkan aksiyonlar ve yapılıp – yapılmama durumları, verilerin analizleri vb
CBA Yok
136 İlk Yardım ve Tıbbi Tedavi
– Yerel mevzuata ve P&G beklentilerine uygun eğitimli ilk yardım personeli
– İlk yardım personelinin uygulama için gereken ekipmanları ( revir, ilk yardım çantası, atel seti, sedye vb ekipman)
– Acil durumda aranacak kişi (ilk önce ilkyardımcı, sonrasında şirket yetkilisi), revir, ambulans, itfaiye, P&G Fabrika A kapı Güvenlik vb telefon numaraları uygun yerlerin ( ilkyardım çantası, çalışma alanları, işyerinin çeşitli yerlerine)
– İşyerinde revir var ise; yerel mevzuat şartlarına uygun, temiz ve bakımlı, ekipmanlar kullanıma hazır ( son kullanma tarihi, bakımlı, kalibrasyonu uygun ), ekipman ve ilkyardım malzemelerinin listesi mevcut (adet ve son kullanma tarihli)
– Atıklar yerel mevzuata uygun toplanıp bertaraf ediliyor.
– Acil eylem planına uygun (ilkyardım uygulaması ve diğer bilgileri)
138 Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (PPE)
– PPE seçimi risk analizlerine uygun mu yapılıyor ve PPE kullanma gerekliliği önlemeyen tehlikeler için mi yapılıyor? (öncelik tehlikeyi ve riski kaynağında yok etmek olacak yada daha güvenli olanla değiştirmek bunlarda başarısız olunursa PPE kullanımı)
– Tehlike kaynakları her alan için ayrı ayrı belirlenmeli ve kayıt altına alınmalı ( analiz formları saklanmalı)
– Tehlike kaynaklarına karşı PPE kullanılmasına karar verildiğinde, PPE kullanımı tutarlılık göstermelidir. PPE kullanım yerler bölgesel olarak değişiyorsa tutarsızlığı ortadan kaldırmak için tüm alanda kullanıma önem verin (örneğin bazı alanlarda baret gerekmediğine karar verildiğinde bile tüm alanlarda baret kullanımkı sağlanmalıdır.)
– PPE’ler standartlara uygun seçilmelidir. (EN ve CE belgeli vb, P&G Standartlarını sağlamalıdır)
– Çeşitli nedenlerle PPE kullanılamadığında ( örneğin; dini sebeple farklı uygulamalar düşünülmeli ve nasıl çalışılacağına karar verilmelidir)
– PPE’lerin kullanımı, bakımı, hasarlandığında ne yapılacağı, temizliği vb konularda çalışanlara eğitim verilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
CBA’de örnek tehlike formu var
139 Nükleer Radyasyon
– Çalışma alanlarında nükleer radyasyon kaynaklarının varlığı tespit edilmeli ( çalışma alanında nükleer radyasyo sistemini yöneten kişilerle irtibata geçilmeli ( örneğin; zemin etüdü çalışmalarında sorumlu kişi)
– Yerel mevzuat ve P&G standartlarına uygun hareket edilmelidir
– Böyle çalışma gerektiren durumlarda alınacak tedbirler, çalışmanın nasıl yapılacağı, bir kaza durumunda izlenmesi gereken yollar
– Bu çalışmalar esnasında bulanabilecek personele çalışma ve korunmanın nasıl yapılacağını anlatan eğitimlerin verilmesi ve kayıt altına alınması
– Atıkların nasıl bertaraf edileceği vb
CBA yok
140 Demiryolu Güvenliği
BU MADDE P&G GEBZE FABRİKA VE DC DEPO ALANLARINDA BULUNMASI MÜMKÜN OLMAYAN BİR ÇALIŞMA OLDUĞUNDAN İNCELENMEYECEKTİR.
141 Takdir Edilme Programı
– Takdir programının kapsamı belirgin olmalı ( belirlenen hedef sağlandığında, periyodik olarak ekip bazlı, günlük olarakda bireysel bazlı olmalı
– Takdir programının içeriği açık ve net olmalı
– Takdir herkesin önünde yapılmalı ve açıklanmalı ( hedefler herkese açıklanmalı, misafir konuşmacılar, davetliler vb uygulamaları da içermeli)
– Takdir programının içeriği (teşfikler)olayların (kaza vb durumların) gizlenmesini / saklanmasını önleyecek şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.
– Büyük projelerde ana yüklenici belirlenmeli ve sözleşmelerinde teşfik programlarıda bulunmalıdır
142 Solunum Programı
– Solunum koruması gereken işler ve ilgili koruyucular belirlenmelidir. ( Risk analizleri ile )
– Solunum korumanın verimli bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için her yıl düzenli testler ( hem ekipman ( maskeler) ve teknik önlemleri kontrol için toz, VOC vb, hemde çalışanların )  yapılmalıdır. ( SFT, Akciğer grafisi vb)
– Solunumun korunmasında kullanılan ekipmanların etkin kullanılabilmesi için sakallı kullanım yasaklanmalıdır.
– Hangi işlerde hangi tip solunum koruyucu kullanılması gerekir belirlenmeli ve listelenmelidir (matris), belirlenen koruyucular yerel mevzuat ve P&G Standartlarına uygun olması
– Solunum koruyucunun çalışanlara uygunluğu ve etkin kullanılırlığı, tehlikeye karşı başarılı olup olamayacağı belirlenmelidir. Solunum koruyucunun kullanım talimatları, kısıtlamaları, her çalışana olumlu ve olumsuz uyum kontrolü
– Solunum korumada hava besleyen sistemler kullanılıyorsa, yeterli hava sağlayabildiği, kullanıma uygunluğu vb konularda yeterli olup, olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir.
– Çalışanlar arasında rastgele solunum koruması kullanacak personel seçilerek ( düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır) hangi şartlarda, nasıl ve ne şekilde maske kullanması gerektiğini bilip, bilmediği, uygulamalı olarak maskeyi nasıl kullanması gerektiğini göstermesi istenmeli ve bunlar kayıt altına alınmalıdır.
– Hava beslemeli sistemler gibi maskelerin iyi takıldığından emin olunması gereken koruyucularda nicel ve nitel testler yapılarak ekipmanın uyumu kontrol edilmesi
– Solunum koruyucuların bakımı, temizliği, saklanması ile ilgili prosedürler ve talimatlar
– Acil durumlarda kullanılacak solunum koruyucuların her ay düzenli bakımının ve kontrollerinin yapılması ve kayıt altına alınması
– Yapılan işlerde solunum koruması gereken ve maruziyet sınır değeri olan işler değerlendirme kriterleri içerisine alınmalı
CBA yok
143 İskele Kurulumu
– İskele tipleri, kullanım, bakım, iskele kurulumu yapacak kişiler vb durumlar prosedür ve talimatları
– İskele kurabilecek kişilerin belirlenmesi ( yerel mevzuata ve P&G standartlarına uygun)
– Kurulumu yapılan iskelenin onaylanması, onaylayabilecek kişiler, onay tekrarı gerektiren durumlar, iskele etiketleme sistemleri
– İskele kurulumu, değiştirme, sökme ve çalışma esnasında nasıl kendilerini bağlamaları gerektiği, korkuluk sistemleri, çamur eşikleri, iskelenin zemini, merdiveni, zemin plakaları, tekerlekli sistemlerde frenleme sistemleri,
– Yüksekte yapılan işlerde iskele kurulumu öncelikle tercih edilen sistemler olmamalı, daha güvenli sistemler için yatırımlar yapılmalı ( makaslı ve bomlu platform kullanımının arttırılması)
– İskele üzerinde çalışma, iskele kurulumu ve onaylama vb kriterleri için uygun eğitimlerin ilgili çalışanlara verilmesi / verdirilmesi, iş başlangıcından önce eğitimlerin tamam olduğu teyit edilmelidir.
– Büyük ve cephe iskeleleri vb sistemlerinin kurulumundan önce, kullanım sırasında gerekli hesaplamaların, planların, yük taşıma kapasiteleri, iskele kurulum planlarının yapılması, kurulum, çalışma, söküm çalışmalarında plana uygunluk
– Tüm iskele parçaları yerel mevzuat, P&G, OSHA vb kriterlerine uygun şekilde kontrol edilmeli ve uygunsuzların imhası sağlanmalıdır.
– İskele kurulum klavuzu oluşturulmalı ve kriterler, sorumluluklar, eğitim vb içermeli
Detaylar için CBA 143 ve eklerine bak!
144 İşaretler ve Barikatlar
– İşaretlemeler, renkleri, şekilleri yerel mevzuata uygun olacaktır.
– P&G’ nin kriterlerine uygun barikatlama, alan izole sistemleri kullanılmalıdır
– Çalışma alanlarının tehlike sınıfına uygun olarak çalışma alanı öncesine kırmızı – sarı  uyarı işaretlemeleri ( renk kodlaması)
– Alan boşlukları, kat açıklıkları gibi alanlarda geçici korkuluklar, korkuluk standartları
– Tüm alan izolasyonui, barikatlama, yasaklama, uyarı – ikaz – emir vb ifadeleri içeren işaretlemeler için çalışanlara eğitim verilmeli
– Alan risklerine, risk analizine, yerel ve P&G standartlarına vb kriterlerine uygun alan işaretlemeleri yapılmalıdır
1,8 dedikleri – 1,2 olarak düzenlenecek
147 Madde Kötüye Kullanım Programı
– Tüm firmaların kötü madde kullanımı ile ilgili politikası olmalı
– Böyle bir durumda izlenecek yol, yaptırımlar yada yasal olarak izin verilen varsa sınır değerler
– Çalışanlar içerisinde reçeteli ilaç kullananların kontrol altına alınması, yapabilecekleri işler ve çalışabilecekleri yerler belirlenmeli
– İşe alım veya iş süreci boyunca yapılacak testler ve kontrollerde bu kriterler olmalı
– Yerel mevzuat izin verdiği ölçüde kaza ve olay araştırmalarında kullanılabilecek test kriterleri
Detaylar için CBA 147  Bak!
150 Merdiven Güvenliği
– Hangi tip merdivenlerin çalışmada kullanılacağı, hangi merdivenlerin erişim için kullanılabileceği P&G Standartlarına uygun belirtilmeli
– Merdivenlerin içermesi gereken özellikler ( iletken olmayan, basamakları, tutma yerleri, kaydırmaz ayakları, taşıma kapasitesi vb kriterler)
– Merdiven güvenliği ile ilgili yıllık eğitim planları, merdivenler karışıklık yaratmayacak şekilde numaralandırılmaları, her kullanım öncesi ve aylık periyotlarda kontrolleri ve kayıtları
– Uygunsuz merdivenlerin kullanım dışı bırakılması
CBA Yok
151 İş Makineleri Çalışması
– Kullanılan iş makinesi, kamyon vb araçların ve kullanıcılarının uygunluğu onaylanmalıdır. ( Yerel mevzuat ve P&G Standartlarına göre)
– Araçların ve operatörlerinin yeterliliği değerlendirilmelidir ve bu değerlendirme kayıt altına alınmalıdır.
– İş makineleri ve operatörlerinin taşıması gereken kriterler, kullanım öncesi, sonrası ve kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler, bakım ( saatlik, periyodik vb tüm bakımlar), onarım gereklilikleri tanımlanmalıdır.
– Operatörün bilgi ve yeteneği test edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
CBA Yok
152 Portatif El Aletleri ( güç ünitesi olan ve olmayan)
– Tüm çalışanlar taşınabilir enerjili ekipmanların kullanımı, bakımı, tehlike ve riskleri, çalışılırken – taşırken uyulması ve dikkat edilmesi gerekenler, bu ekipmanlarla çalışırken kullanması gereken PPE’ler konusunda eğitilmeli ve eğitimleri kayıt altına alınmalıdır.
– Enerjili ekipmanların taşıması gereken özellikler, güvenlik donanımları prosedür ve talimatlarda belirtilmelidir
– Bu ekipmanları ilk kez kullananlar için değerlendirme kriterleri oluşturulmalı ve ona göre değerlendirilme ve kayıt altına alınmalıdır.
– Güç ünitesi olan tüm ekipmanların ( elektrik, hava, yakıt, hidrolik, barutla çalışan) taşıması gereken kriterleri, bakım ve kullanımı ile ilgili prosedür, talimatlarla belirlenmelidir.
– Güç ünitesi olmayan el aletlerinin özellikleri, kullanımı, bakım ile ilgili prosedür, talimatlarla belirlenmelidir.
– Portatif El aletlerinin riskleri risk analizleri ile belirlenmelidir
155 Çatı İşleri
– Çatı üzerinde yapılan işlerde dikkat edilmesi gerekenler, çalışma esnasında uyulması gereken güvenlik kuralları, güvenli çalışma şekilleri belirlenmelidir.
– Çatı üzerinde çalışanlar çalışmaya başlamadan önce eğitilmeli, eğitimsiz kişilerin çalışmasına izin verilmemelidir.
– Çatıdaki işlerdeki riskler, risk analizleriyle belirlenmelidir
CBA Yok
157 Kan Yoluyla Bulaşan Mikroplar
– Yapılan işlerde kan yoluyla bulaşan mikroplar risk analizleriyle belirlenmelidir.
– İşyeri hekimi tarafından tüm çalışanlar iş hijyeni konusunda eğitim verilmelidir.
– İş hijyeni kuralları oluşturulmalıdır
CBA Yok
158 Yüklenici Uyumsuzluğu
– Çalışma alanlarında yüklenicilerin uyması gereken kurallar baştan belirlenmeli ve yazıya dökülmeli, uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar belirtilmeli, karşılıklı onaylanmalıdır.
– Mobil ekipman çalışmaları, giriş – çıkış yerleri – Acil durum ekipmanları, aydınlatma, alan izolasyonları, temizlik – tertip – düzen, iş güvenliği kuralları, yüklenici kriterleri olarak belirlenmelidir.
– Kullanılan diğer yükleniciler de bu kriterlere uymakla yükümlüdür. (P&G için çalışan müteahhit firmalar getirdikleri diğer müteahhit firmalara bu kriterleri ve diğer bağlayıcı kriterleri onaylatmalıdır)
CBA Yok
160 Aktif İş Alanlarının Yakınında Güvenle Çalışmak
– P&G üretim alanlarında aktif çalışma yapılırken yapılacak çalışmalar yada aynı alanda birbirlerini etkileyebilecek müteahhit çalışmalarında izlenmesi gereken yollar, riskler, iletişim yolları belirlenmeli
– Her ekip alanda oluşabilecek tüm riskler, tehlikeler konusunda bilgi verilmeli, gerekiyorsa önceliklendirmeler, iş durdurulması gereken durumlar vb kriterler oluşturulmalıdır.
– Aktif haldeki P&G sistemleri ani durdurabilecek olaylar çalışma öncesi ilgili ekiplere eğitim verilerek anlatılmalı ve operasyondakilerde yapılacak işler konusunda bilgilendirilmelidir.
163 Kaldırma ekipmanı parçaları ( mapa, zincir, sapan vb)
– Kaldırma işlemleri sırasında kullanılacak parçaların standartları, standartlara ( yerel mevzuat ve P&G standartlarına) uygun kullanımı, bakımı ( periyodik ve kullanım öncesi) vb kriterleri belirten prosedür ve talimatlar oluşturulmalıdır.
– Kaldırma öncesi işin güvenli yapılabilmesi için işin risk analizi yapılmalı ve güvenli çalışma metotları belirlenmelidir.
– Bu tip ekimanları kullanımında sorumluluklar belirlenmeli, kullanacak personeli yeterlilik eğitimi almadan bu işleri yapmasına izin verilmemelidir.
CBA 163
166 Kesme Aletleri – Kablo ucu açma aletleri
– Çalışmalarda kullanılabilen kesme alatlerinin içermesi gereken özellikler, kullanımı, kullanım esnasında gereken PPE’ler, bakımı, saklanması vb kriterleri belirten prosedür ve talimatlar oluşturulmalı
– Kullanılmak istenen kesici ekipman için İSG’den onay sistemi oluşturulmalı, eğitimsiz kişilerin kullanılmasına izin verilmemelidir.
– Kesme aletlerini kullanacak personele eğitim verilmeli, kayıt altına alınmalıdır.
– P&G’de güvenli veya güvensiz fark etmez falçata kullanımı yasaktır. Alternatif olarak kullanılmak istenen ekipmanlar içinde P&G HSE Departmanın’dan  onay alınmadan fabrika veya DC sahasından içeriye bile getirilmemelidir.
– Kesme aletleri ( kablo kesme aparatları (joker vb), küt uçlu makas vb) kullanılırken gereken koruyucu ekipmanlar belirlenmeli ve çalışanlara duyurulmalıdır.
167 Genel hükümler – P&G HSE tarafından duyurulan kriterlere uygun olarak;
– Çalışma alanlarındaki araçlar, yayalar, malzeme depolama için ayrılan alanlar, giriş çıkış yolları, acil durum yolları, aydınlatma şekilleri,
– Her çalışma alanında arabalı yangın söndürücü bulundurulmak zorundadır.
– Her çalışma alanında firma tanıtım panosu bulunmak zorundadır.
– Her çalışma alanın da atel setli ilkyardım çantası bulunmak zorundadır.
– Çalışma alanlarında kesim, taşlama vb işler için mengeneli arabalar bulunmalıdır.
– Her çalışma alanında en az bir P&G eğitimini almış İSG Koordinatörü olacaktır
– Kaynak yapılan yerlerde alan kaynak paravanı ile çevrilecektir.
– yukarıdaki maddelere benzer diğer maddelerde yer almayan diğer hükümleri bu madde balığı altında tanımlanmalıdır.
YÖNETİM SİSTEMİ 4 PLANLAMA: GÜVENLİ UYGULAMALARI VE ŞARTLARI / PLANNING:  SAFE PRACTICES AND CONDITIONS
1 Risk analizi metotları
– Kullanılan risk analizi metotlarının tanımlandığı prosedürler olmalı ( kinney, JSA, JSP, QRP, STA, PPSA, Check-list vb)
– Ypılan risk analizleri hangi şartlarda yapılır, yenilenir, gözden geçirilmelidir, prosedürlerle anlatılmalıdır.
– Genel çalışmaları, işyerinin tüm parçalarını içeren ( müteahhit firma) risk analizi, risk analizi ekibi ile birlikte yapılmalı
– P&G Fabrika ve DC’de yapılacak her iş için JSA / JSP’ler hazırlanmalıdır.
– Hazırlanan imzalı analizler arşivlenmelidir. Denetimler esnasında gösterilmelidir
2 PPSA ( MOS)
– Belli çaplı işler ve büyük çaplı işler için Method of Statement (MOS) prosedürü
– MOS içeriği, yazım özellikleri,yapılacak işlerin tamamını içeren, hangi aşamalarda hangi ekipmanla yada nasıl yapılacağını tanımlamalı
– Hazırlanan imzalı analizler arşivlenmelidir. Denetimler esnasında gösterilmelidir
3 İşe spesifik ve kişinin kendi yaptığı risk analizleri (QRP / STA)
– STA ve QRP metodolojisi, yapım yöntemleri gibi konuları içeren SOP hazırlanmalı
–  Hazırlanan imzalı analizler arşivlenmelidir. Denetimler esnasında gösterilmelidir
4 Çalışma şartları denetimi
– Haftalık çalışma alanları denetim planları oluşturulmalı
– Yapılan denetimler için denetim sorumluları belirlenmeli ve plana uygun denetimlerin yapılması sağlanmalıdır.
– Denetim konuları belirlenmeli ve bir denetim maddeleri oluşturulmalıdır. ( Tertip, düzen, ekipman kontrolleri, malzeme depolama alanları düzenlemeleri vb)
– Denetim kayıtları saklanmalı ve çıkan veriler değerlendirilmelidir
5 Mobil ekipman denetimi
– Mobil ekipman denetim planları oluşturulmalı
– Yapılan denetimler için denetim sorumluları belirlenmeli ve plana uygun denetimlerin yapılması sağlanmalıdır.
– Denetim konuları belirlenmeli ve bir denetim maddeleri oluşturulmalıdır. ( Mobil ekipmanların bakımları, periyodik bakımları ( aylık – yetkili kişilerce ) , görsel kontrolleri)
– Denetim kayıtları saklanmalı ve çıkan veriler değerlendirilmelidir
6 Vinç ve ekipmanları ( sapan, mapa, vb) denetimi
– Vinç ve ekipmanları denetim planları oluşturulmalı
– Yapılan denetimler için denetim sorumluları belirlenmeli ve plana uygun denetimlerin yapılması sağlanmalıdır.
– Denetim konuları belirlenmeli ve bir denetim maddeleri oluşturulmalıdır. ( Vinç ve ekipmanlarının kullanım öncesi gözle kontrolü, periyodik kontrolleri ( 3 ayda bir yetkin kişilerce )
– Denetim kayıtları saklanmalı ve çıkan veriler değerlendirilmelidir
7 Yangın Söndürücü ekipman denetimi
– İSG Koordinatörü ayda bir, yetkili kişilerce 3 ayda bir ve yasal dolum süreleri vb ( yerel mevzuat ve P&G standartlarına uygun )
– Denetim konuları belirlenmeli ve bir denetim maddeleri oluşturulmalıdır.  ( İSG Koordinatörleri için)
– Denetim kayıtları saklanmalı ve çıkan veriler değerlendirilmelidir.
– Yangın söndürücü ekipmanların üzerine kontrol etiketleri olmalı
8 Merdiven denetimi
– Merdiven denetim planları oluşturulmalı, merdivenler karışıklığa izin vermeyecek şekilde numaralandırılmalı ve yapılan numaralandırma, kontrol etiketi, taşıma kapasite bilgi kağıtları kolaylıkla çıkmayacak şekilde olmalıdır.
– Yapılan denetimler için denetim sorumluları belirlenmeli ve plana uygun denetimlerin yapılması sağlanmalıdır.
– Denetim konuları belirlenmeli ve bir denetim maddeleri oluşturulmalıdır.
– Denetim kayıtları saklanmalı ve çıkan veriler değerlendirilmelidir
– Merdivenlerin üzerinde kontrol etiketi olmalı
9 Güç ünitesi olan ve olmayan ekipman denetimi
– Güç ünitesi olan ve olmayan ekipman denetim planları oluşturulmalı
– Yapılan denetimler için denetim sorumluları belirlenmeli ve plana uygun denetimlerin yapılması sağlanmalıdır.
– Denetim konuları belirlenmeli ve bir denetim maddeleri oluşturulmalıdır.
– Denetim kayıtları saklanmalı ve çıkan veriler değerlendirilmelidir
– Denetimi yapılan özellikle güç ünitesi olan ekipmanların kontrol etiketleri olmalıdır.
10 Kapalı Alan Kurtarma Ekipmanları denetimi
– Kapalı Alan Kurtarma Ekipmanları denetim planları oluşturulmalı
– Yapılan denetimler için denetim sorumluları belirlenmeli ve plana uygun denetimlerin yapılması sağlanmalıdır.
– Denetim konuları belirlenmeli ve bir denetim maddeleri oluşturulmalıdır.
– Denetim kayıtları saklanmalı ve çıkan veriler değerlendirilmelidir.
– Denetimi yapılan ekipmanların kontrol etiketleri olmalıdır.
11 Topraklama ve kaçak akım rölesi denetimi
– Topraklama ve kaçak akım rölesi ekipman denetim planları oluşturulmalı
– Yapılan denetimler için denetim sorumluları belirlenmeli ve plana uygun denetimlerin yapılması sağlanmalıdır. ( yetkin kişiler)
– Denetim konuları belirlenmeli ve bir denetim maddeleri oluşturulmalıdır. ( periyodik kontrol dışında,  kaçak akım rölelerinin kullanım öncesi fiziksel kontrolleri)
– Denetim kayıtları saklanmalı ve çıkan veriler değerlendirilmelidir
– Denetimi yapılan ekipmanların kontrol etiketleri olmalıdır.
12 Yüksekte çalışma ekipmanları ( makaslı / bomlu platformlar, iskeleler, makaralı sistemler, yatay – dikey yaşam hatları vb) ve yüksekte çalışma PPE denetimi
– Yüksekte çalışma ekipmanları ( makaslı / bomlu platformlar, iskeleler, makaralı sistemler, yatay – dikey yaşam hatları vb) ve yüksekte çalışma PPE denetim planları oluşturulmalı,
– Yüksekte çalışma PPE karışıklığa izin vermeyecek şekilde numaralandırılmalı ve yapılan numaralandırma, kontrol etiketi, kolaylıkla çıkmayacak şekilde olmalıdır.
– Yapılan denetimler için denetim sorumluları belirlenmeli ( PPE’ler için İSG Koordinatörleri, diğerleri için yetkin kişi / kurumlar) ve plana uygun denetimlerin yapılması sağlanmalıdır.
– Denetim konuları belirlenmeli ve bir denetim maddeleri oluşturulmalıdır. ( İSG Koordinatörleri için)
– Denetim kayıtları saklanmalı ve çıkan veriler değerlendirilmelidir
– Ekipmanların kontrol etiketleri üzerinde olmalı
13 Müşteri – yüklenici – süreç, sistem değişiklikleri
– Düzenli toplantılar, acil toplanma gerektiren durumlar, iletişim sistematiğine uygun hareket etme
– Süreçlerin yönetilebilmesi için ( özellikle ani tehlike ve risk kaynakları oluştuğunda, kaza olduğunda, işleyişte aşılamayacak bir durum olduğunda vb)
– Değişikliklerin tüm çalışanlara duyurulması
YÖNETİM SİSTEMİ 5 İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM SİSTEMİ / SITE SAFETY TRAINING SYSTEMS
1 Güvenlik personeli eğitimi
– İSG personel matrisi oluşturulmalı
– Matrise ve İSG personelinin kendini geliştirmesi için ihtiyacı olan  eğitim konuları belirlenmeli
– Eğitim takvimi oluşturulmalı
2 Maaşlı çalışan eğitimi
– Tüm çalışanları kapsayan eğitim ihtiyaçlarına uygun eğitim planları
– Planlanan zamanlarda yapılıyor mu
– Eğitim dokümanları var mı?
– Eğitimsiz çalışan olmaması için neler yapılıyor
3 Tüm çalışanlar için BOS eğitimi
– BOS eğitimleri ayrılmış ve herkese uygun eğitimler veriliyor mu ( uygulayıcı – uygulanan)
– Eğitim planlarında yer alıyor mu
– Eğitim dokümanı
4 Usta amir eğitimi
– Kişi kişi ve yaptıkları işlere göre eğitim planı oluşturulmalı
– Uygun eğitim ihtiyaçları belirlenmeli ( iç ve dış eğitimler)
– mesleki yeterlilik ve diğer belgeler ( kaynak test belgesi vb)
5 Yeni çalışan oryantasyonu
– Göreve ve yapılan işlere göre oryantasyon planı ve çerçevesi
– oryantasyon kayıtları, eğitim notları, katılım belgeleri
6  Ehil Kişi güvenlik eğitimi
– Kişi kişi ve yaptıkları işlere göre eğitim planı oluşturulmalı
– Uygun eğitim ihtiyaçları belirlenmeli ( iç ve dış eğitimler)
– mesleki yeterlilik ve diğer belgeler ( kaynak test belgesi vb)
– Ehil kişilerin yeterlilik kayıtları – belgeleri
7 İlk yardım sağlayıcı eğitimi
– yasal gerekliliğe uygun ilkyardımcı sayıları, görevlendirme yazıları
8 Tüm personel için haftalık genel eğitim
– çalışma alanlarında yapılan işe, karşılaşılan güvensiz durum vb eğitimler planlanmalı, verilmeli
9 Tüm personel için E.A.P. Eğitimi
– Çalışan, taşeron, ziyaretçi vb kişilere acil durum planları için eğitim verilemeli
– Acil durum ekiplerinin eğitimleri, görevlendirme yazıları
10 Tüm personel için geri bildirim eğitimi
– Geri bildirim prosedürü ile ilgili çalışanlara eğitim veriliyor mu?
– geri bildirimler değerlendiriliyor ve sonuçları çalışanlarla paylaşılıyor mu?
11 Fabrika kimyasal bildirimi yapılıyor mu? Prosedürü var mı?
– Kimyasallar kullanım yerlerine uygun mu ( sağlık ve kalite vb kriterler açısından), Fabrika tarafından onay verilmesi sağlanmalı
– Onay prosedürü, kullanılan veya kullanılması planlanan kimyasalın kullanmak için İSG tarafından ( uzman – hekim) onaylanmış mı
12 Kavrayış sınavları kullanılmıştır
– Her eğitim öncesi ve sonrası testler yapılmalı
– Sınavlar incelenmeli, eksiklikler belirlenmeli
– Sınav sonuçları ve eğitim kayıtları saklanmalıdır
YÖNETİM SİSTEMİ 6 DAVRANIŞ GÖZLEM ARAŞTIRMASI / BEHAVIOR OBSERVATION SURVEY
1 BOS Kalitesi
– BOS maddeleri çalışma alanının kritik davranışlarına odaklanmış mı?
– BOS maddeleri 3 ayda bir gözden geçirilmeli
– BOS maddeleri oluşturulurken odak noktaları, kaza verileri, geri bildirim vb durumlar öngörülmeli
2 BOS Eğitimi
– BOS yapanlara BOS’un amacı, metodolojisi konusunda eğitimler verilmeli
– BOS gözlemi yapılan çalışanlara da BOS ile ilgili bilgi verilmelidir.
– BOS uygulayıcılarına BOS alıştırmaları yapılmalı
– BOS’un yapanları ve çalışanların BOS ile ilgili sorular sorarak, bilgileri – anlayışı doğrulanmalıdır
3 Programlama
– BOS uygulayıcıları belirlenmeli
– BOS takvimi oluşturulmalı
– BOS takvimi, BOS değerlendirmeleri, BOS sonuçları nasıl gözden geçiriliyor, bir program dahilinde incelenmesi
4 Katılılm
– Çalışma alanlarında BOS yapılma sıklıkları uygun şekilde belirlenmeli
– BOS takvimine uyumluluk kontrol edilmeli
– BOS takvimi adil şekilde planlanmalı, sıkışık zamanlama – aceleci BOS uygulamaları yapılmamalı
5 Etkileşim – Geri Bildirim
– Görüşmeler yaparak ve anketleri gözden geçirin, etkileşimin/geri bildirimlerin gerçekleştirildiğini ve belgelendiği doğrulanmalıdır
6 Sonuç takipleri
– BOS sonuçları bir lider eşliğinde incelenmeli
7 Hedefler ve Eylem Planları
– BOS hedefleri ile yapılan uygulama sonuçları örtüşüyor mu?
– BOS çıktılarına göre eğitim, tek nokta dersi ( toolbox), KKE, düzeltici – önleyici faaliyetler, eylem planları yapılıyor mu
YÖNETİM SİSTEMİ 7 PERFORMANS İZLEME VE KAYIT-TUTULMASI / PERFORMANCE TRACKING AND RECORD-KEEPING
1 Grafik / Şekiller
– Kurulan sistem çıktıları değerlendirilmeli
– Çıktılar belirlenen kriter ve takip sürelerine uygun olarak grafiklendirilmeli ( örneğin; eğitim planına uyum, BOS maddelerine değerlenedirme grafikleri vb)
2 Performans – Hedefler
– Konulan hedeflerin – gerçekleştirlen hedeflerle kıyaslanmalı, gerekiyorsa nasıl aksiyon alınması yada hangi şartlarda aksiyon gerektirir vb
3 Teftiş takibi
– Teftiş metotlarına göre grafikler oluşturulmalı
– Oluşturulan tablolarda hedefler – yasal değerler yada belirlene sınırlara göre grafik incelemesi yapılmalı
– uyumsuzlukların giderilmesi için alınacak aksiyonlar incelenmeli
4 Eğitim takibi
– eğitim planlarına ve hedeflerine uyum grafiklerde ve verilerle incelenmeli
– Eğitim katılım takibi uygun katılım dokümantasyonlarıyla kayıt altına alınmalı
5 Kaza / Maliyet takibi
– Kaza maliyetleri incelenmeli, grafiklenmeli
– Raporlar dosyalanmalı
– Kaza – maliyet oranları, azaltma metotları, kaza sıklık, tekrar eden olaylar, önlem maliyetleri ( zamanda dahil)
6 Kaza Sayısı Takibi
– Kaza kayıtları ( kaza türü, yeri, şekli, maliyeti, sıklığı vb) belirlenen hedeflere yaklaşma oranına göre grafiksel kıyas
7 Devlet kayıtları ( kriterlerde minimum yerel mevzuata uyum sağlanmak zorundadır)
– Yasal gerekliliklerde yerel mevzuata uyum
– Yerel mevzuatın gerektirdiği kayıtların tutulması ( SGK’ya bildirilen kazalar, yıllık değerlendirme raporları, periyodik kontrol planları – kayıtları, vb)
– Yerel mevzuatın ön gördüğü kayıtların ilgili kişi ve çalışanlarla paylaşılması vb
                                         GENEL DEĞERLENDİRME / OVERALL ASSESSMENT
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ