isgtecrubeleri.com/dokumanlar/resimler/mobilreklam.png
Reklam
İŞ GÜVENLİĞİ TECRÜBELERİ

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA İSG SİSTEM VE KURUMLARI

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA İSG SİSTEM VE KURUMLARI

• Türkiye’deki İSG Kurumları ve
Sınıflandırmaları
• İSGGM
• İSGÜM
• İTK
• Dünyada Önemli İSG Kurumları
• IFA
• NIOSH
• DGUV
• OSHA

•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
•Türkiye’deki önemli İSG kurumlarını
tanımlayabilecek,
•Türkiye’deki önemli İSG kurumlarını
sınıflandırabilecek,
•Dünyadaki önemli İSG kurumlarını
tanımlama ve sınıflandırma
hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURUMLARI
Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çeşitli düzeyde faaliyetleri
bulunan çok sayıdaki kurum ve kuruluş beş başlık altında toplanabilir.
• Yasal düzenleme ve denetleme fonksiyonu icra edenler,
• Sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerini yürütenler,
• Bilimsel araştırma ve eğitim çalışmaları yapanlar,
• Veri toplama ve değerlendirme faaliyetinde bulunanlar,
• İSG uygulamalarını yaygınlaştıran ve destekleyenler

Şekil 5.1. Türkiye’de İSG Kurum ve kuruluşları

Yasal Düzenleme ve Denetleme
Türkiye’de yasal düzenleme ve denetleme ile ilgili kurumlar şunlardır:
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)
• İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) / İş Sağlığı ve
Güvenliği Merkezi (İSGÜM)
• İş Teftiş Kurulu (İTK)
• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
• Sağlık Bakanlığı (SB)
• Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Acil Sağlık Hizmetleri
Daire Başkanlığı
• Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü
• Mill3i Savunma Bakanlığı (MSB)
• Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB)
• Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
• İçişleri Bakanlığı
• Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
• Belediyelerin İtfaiye Teşkilatları
• Emniyet Genel Müdürlüğü / Trafik Hizmetleri Başkanlığı
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3
Türkiye’de ve Dünyada İSG Sistem ve Kurumları
Kaza verilerinin
sağlıklı bir şekilde
toplanması ve
değerlendirilmesi
önemli bir aşamadır.
• Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
• Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)
• Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
• Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
Sağlık
Türkiye’de sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerini yürüten kurumlar şunlardır:
• Sağlık Bakanlığı Hastaneleri / Meslek Hastalıkları Hastaneleri
• Diğer Sağlık Birimleri (Üniversiteler, Millî Savunma Bakanlığı, diğer kamu
kuruluşları, özel hastaneler ve laboratuvarlar)
• Sigorta Kurum ve Kuruluşları
Bilimsel Araştırma ve Eğitim
Ülkemizde, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında bilimsel araştırma ve eğitim
çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar şunlardır:
• Millî Eğitim Bakanlığı (MEB)
• Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
• Üniversitelerin İSG Merkezleri, Enstitüleri ve İSG Bölümleri
• Karabük Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Araştırma ve
Uygulama Merkezi (KİGSAM)
• Gazi Üniversitesi Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü
• İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGÜM)
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)
• Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
• Millî Prodüktivite Merkezi (MPM)
• Türk Tabipler Birliği (TTB)
• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Veri Toplama ve Değerlendirme
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında veri toplama ve değerlendirme faaliyetinde
bulunan kurum ve kuruluşlar:
• Türkiye İstatistik Kurumu
• ÇSGB, Sosyal Güvenlik Kurumu
• Sağlık Bakanlığı
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4
Türkiye’de ve Dünyada İSG Sistem ve Kurumları
İSG Uygulamalarının Gelişimine Destek Olan Kuruluşlar
İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının gelişimine destekte bulunan kurum
ve kuruluşlar:
• İşveren Kuruluşları
• Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
• Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)
• Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikaları
(TİSK)
• İşçi Sendikaları Konfederasyonları
• Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikaları
(TÜRK-İŞ)
• Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikaları (HAK-İŞ)
• Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikaları
(DİSK)
• Memur Sendikaları Konfederasyonları
• Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı
sendikalar (T. KAMU-SEN)
• Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikalar
(KESK)
• Memur Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikalar (MEMURSEN)
• Meslek Örgütleri
• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
• Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
• Türk Tabipleri Birliği (TTB)
• Vakıflar ve Dernekler
• Türk Ergonomi Derneği
• MESS Eğitim Vakfı
• Fişek Enstitüsü
• Türkiye Müfettişler Uzmanlar ve Denetim Elemanları Vakfı
(TUDEV)
• İş Müfettişleri Derneği
• Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD)
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5
Türkiye’de ve Dünyada İSG Sistem ve Kurumları
Ülkemizin en
önemli İSG kurumu
İSGGM’dir.
• Meslek Hastalıkları İş Kazaları Araştırma ve Önleme Vakfı (MESKA)
• Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)
• İş Güvenliği İş Adamları Derneği (İSGİAD)
• Personel Yönetim Derneği (PERYÖN)
• Türk Hemşireler Derneği
• İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı (İNİŞEV)
• Türk Tekstil Vakfı
• İş Sağlığı Hemşireliği Derneği (İŞHEMDER)
• Danışmanlık ve Eğitim Firmaları
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, kar amaçlı olarak danışmanlık ve
eğitim hizmeti veren kuruluşlar.
• Sağlık ve Güvenlik Birimleri
• İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri
• Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)
Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması görevi, 1945 yılında kurulan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne
verilmiştir.
Denetim hizmetlerinin bir başka birimde örgütlenmesi nedeniyle Genel
Müdürlük, 1983 tarihinde Daire Başkanlığına dönüştürülmüştür. Böylesine önemli
bir alanda verilen hizmetin niteliğinin yükseltilmesi ve etkinliğinin artırılması
amacıyla İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı ve 1983 yılından bu yana Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Daire Başkanlığı şeklinde örgütlenmiş olan iş sağlığı
ve güvenliği birimi, dünyadaki gelişmelere ve konunun önemine binaen,
24.07.2003 tarih ve 25178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4947 sayılı Kanun’un
17’nci maddesi ile “İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü” (İSGGM) olarak yeni
görev, yetki ve sorumluluklar ile güçlendirilerek teşkilatlandırılmıştır.
İSGGM’nin görevleri kısaca (3146 sayılı kuruluş kanununca) kısaca şunlardır:
• İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve
mevzuat çalışması yapmak,
• Ulusal politikaları belirlemek ve bu politikalar çerçevesinde programlar
hazırlamak,
• Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonu
sağlamak,
• Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak ve
sonuçlarını izlemek,

Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek, ölçüm
değerlendirme, teknik kontrol, eğitim, danışmanlık, uzmanlık ve bunları
yapan kişi ve kuruluşları inceleyerek değerlendirmek ve yetki vermek,
• Kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının imalatını yapacak kişi ve
kuruluşlara yetki vermek, ithal edilecek kişisel koruyucuların ve makine
koruyucularının standartlara uygunluğunu ve bu hususlarda usul ve
esasları belirlemek,
• İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi
konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlayıp programlamak
ve uygulanmasını sağlamak,
• Faaliyet konuları ile ilgili yayım ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve
istatistikleri düzenlemek,
• Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu
hizmetlerinde çalışanlar da dâhil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları
ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları
yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak,
• İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezî ve Bölge Laboratuvarlarının çalışmalarını
düzenlemek, yönetmek ve denetlemek
İş Sağlığı Ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM)
İSGGM’ye bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM), Türkiye
ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) arasında yapılan anlaşmayla Uluslararası
Çalışma Koşullarını ve Çevresini İyileştirme Programı (PIACT) çerçevesinde, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün alt birimi
olarak 1968 yılında kurulmuştur.
İSGÜM’ün görev ile amaçları şu şekilde özetlenebilir:
• İş Sağlığı ve Güvenliği alanında verilen ölçüm ve analiz hizmetleri sunmak,
• Sağlıklı ve güvenli iş ortamında, ulusal mevzuata uygun, ulusal ve
uluslararası standartlarda hizmet vermek,
• ISO/IEC 17025 Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel
Şartlar Standardının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet
vermektir.
İSGÜM’ün İSG kapsamındaki faaliyetleri özetle şunlardır:
• İş yeri ortamının sağlık ve güvenlik açısından taşıdığı riskler konusunda
araştırmalar yapılması, fiziksel maruziyetin ölçülmesi ve bu konuda metot
ve stratejiler geliştirilmesi,
• Risk değerlendirmesi, ergonomi ve kişisel koruyucu donanımlar
konusunda bilgilendirme ve İSGÜM hizmetleri kapsamında, Merkez
Laboratuvarlarında yapılan gürültü, titreşim, aydınlatma, termal konfor
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7
Türkiye’de ve Dünyada İSG Sistem ve Kurumları
Ülkemizde İSG
konusunda teftiş
yetkisi “İTK”dadır.
şartları ve toz ölçümü işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması
faaliyetlerini yürütmek.
• Deney Sonuç Raporları’nın teknik yeterliliğini kontrol ederek onaylamak,
• Kesinleşen çalışma programında yer alan araştırma, hizmet ve eğitim
çalışmalarını yürütmek, faaliyet raporlarını hazırlamak,
• TS EN ISO/IEC 17025:2005’in gereklerine uygun olarak Kalite Yönetim
Sisteminin oluşturulması, belgelendirilmesi, onaylanması, yürürlüğe
konulması ve uygulanması hususlarında Kalite Yönetim Birimi ve
Laboratuvar Kalite Sorumluları ile iş birliği içerisinde çalışmak,
• Ortam ölçümleri için Deney ve Cihaz Talimatlarını kontrol etmek,
• Cihaz ve Donanım Kalibrasyon Planları’nın takip edilmesi,
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK)
İş teftişi, “İş Teftiş Kurulu”nca yürütülür. Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına bağlı olup, teftişe yetkili bir başkanla baş iş müfettişi, iş müfettişi ve iş
müfettiş yardımcılarından oluşur.
Günümüzün anlayışına göre iş teftişin temelinin atılması Cumhuriyet
döneminde başlamıştır. 17 Şubat- 4 Mart 1923 tarihleri arasında yapılan İzmir
İktisat Kongresinde çalışma ortamı ve çalışma şartları ile ilgili 34 maddelik bir
metin kabul edilmiştir. 28.08.1979 tarih ve 16738 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “İş Teftiş Tüzüğü” ile Çalışma Bakanlığı “İş Teftiş Kurulu Başkanlığı”
fiilen kurulmuştur.
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev ve yetkileri kısaca şunlardır:
• Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını denetlemek,
• İş teftişiyle ilgili mevzuat çalışması yapmak ve mevzuatta görülen boşluk
ve aksaklıkların giderilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda görüş
bildirmek,
• İş Teftişi ile ilgili istatistikleri tutmak, değerlendirmek, yorumlamak ve
yayımlamasını sağlamak,
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndaki müfettişlerin görevleri ise kısaca:
• İş Teftiş Kurulu Başkanı veya grup başkanınca kendilerine verilen işleri
yapmak,
• Çalışmalarının sonuçlarını rapora bağlayarak grup başkanına vermek,
• Görevli oldukları yerlerde, programlarında bulunmayan, fakat iş sağlığı ve
iş güvenliği yönünden kesin ve ciddi zorunluluk bulunan durumlarda,
kendilerinden ve derhal işe el koyarak gereğini yapmak ve durumu grup
başkanına bildirmek,
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8
Türkiye’de ve Dünyada İSG Sistem ve Kurumları
Ülkemizde kaza ve
meslek hastalığı
pirimleri vb. ile ilgili
kurum SGK’dır.
• Mevzuatta gördükleri boşluk ve aksaklıkların giderilmesi için önerilerde
bulunmak,
• İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen anketleri yürütmek ve istenen
istatistik bilgileri derlemek,
• Teftiş programı gereğince yapacağı işlerin yer ve gününü belirleyen aylık
çalışma çizelgesini hazırlayarak iki örneğini grup başkanına vermek,
• Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.
Çalışma mevzuatının uygulanmasında müfettişlerce devlet adına yapılacak
izleme, denetleme ve teftişin ilkeleri, teftiş hizmetinin örgütlenmesine ilişkin
kurallar, iş yerlerinde tutulacak teftiş defterlerinin biçimi, ne yolda doldurulacağı
ve bununla ilgili işlemler, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve
nitelikleriyle işe alınmaları ve çalışma yöntemleri İş Teftiş Tüzüğü’nde
gösterilmiştir.
İşyerlerinin teftişi, teftiş programlarına göre yapılır. Teftiş programları, işin
yürütümüyle İSG teftişleri için ayrı ayrı düzenlenir. Programlar birer aylık
dönemlere bölünmek suretiyle yıllık olarak hazırlanır. Her teftiş sonucu bir rapora
bağlanır. Raporların kapsam, tür ve biçimleri yönetmelikte belirtilir. Müfettişlerin
yurdun her yerinde görev yapmaları esastır.
İş yerleri İSG açısından denetleme yetkisine sahip ÇSGB’na bağlı “İş Teftiş
Kurulu”nda mevcut İş Müfettişleri, işyeri sayısı ile karşılaştırıldığında, tüm iş
yerlerinin iş müfettişlerince denetlenmesi fiziki olarak mümkün değildir. Kaldı ki bu
yaklaşımın doğruluğu tartışılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğin uygulanmasının
sağlanmasının sadece denetimle olmayacağı AB ülkeleri uygulamalarında
görülmektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
(ÇASGEM)
ÇASGEM’in amacı; çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve
uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve
danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktır.
ÇASGEM; Bakanlık, bağlı kuruluşlar ile ilgili kuruluşların personeli ve özel
veya kamu sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerindeki işçi, işveren veya yönetici
personelin eğitimlerini sağlamak amacıyla; çalışma hayatı, sosyal güvenlik, işçiişveren ilişkileri, İSG, toplam kalite yönetimi, iş teftişi, istihdam, verimlilik, iş
piyasası etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri ile İş Yeri Hekimliği, İş
Yeri Hemşiresi ve Sağlık Memurluğu ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika programları
düzenlemekte olan bir kamu kurumudur.
ÇASGEM’in idare organları Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı ile Danışma
Kurulundan müteşekkildir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9
Türkiye’de ve Dünyada İSG Sistem ve Kurumları
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK)
Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı (SSK), Bağ-Kur
Genel Müdürlüğü ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 2006’da yayımlanan
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ile birleştirilmesi ile kurulmuştur.
Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına
alacak, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, mali açıdan
sürdürülebilir, çağdaş standartlarda bir sosyal güvenlik sisteminin
gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumunun görevleri
şunlardır:
• Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını
dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
• Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda
bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine
getirilmesini kolaylaştırmak.
• Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa
Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, yabancı ülkelerle
yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları
yürütmek, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaları
uygulamak.
• Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve iş
birliğini sağlamak.
• Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmak.
DÜNYADA İSG KURUMSAL YAPILARI
Dünyada saygın İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüleri şunlardır:
• İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, IFA (Almanya)
• Federal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (Almanya)
• PREVENT (İş Yerinde Önleme, Koruma ve Sağlık Enstitüsü) (Belçika)
• Ulusal İş Sağlığı Enstitüsü (Danimarka)
• Ulusal İş Güvenliği ve Hijyeni Enstitüsü (İspanya)
• İş Sağlığı Enstitüsü, FIOH (Finlandiya)
• İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, ELINYAE (Yunanistan)
• İş Kazaları Ulusal Sigorta Enstitüsü, INAIL (İtalya)
• Ulusal İş Güvenliği ve Önleme Enstitüsü, ISPESL (İtalya)
• Ulusal İş Sağlığı Enstitüsü, NIOH (Norveç)
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10
Türkiye’de ve Dünyada İSG Sistem ve Kurumları
Her ülke kendi
özelinde İSG
yapılanmasına
gitmiştir.
• Merkezi Çalışma Hayatını Koruma Enstitüsü, CIOP (Polonya)
• İş Güvenliği Araştırma Enstitüsü, VUBP (Çek Cumhuriyeti)
• İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Enstitüsü, IRSST (Kanada)
• Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, NIOSH (ABD)
• Ulusal İş Güvenliği Enstitüsü, NIIS (Japonya)
• İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, ISST (Tunus)
Dünyada önemli İş Sağlığı ve Güvenliği kurum ve kuruluşları şunlardır:
• Yasal Kaza Sigortaları ve Önleme Kurumları Birliği (Almanya)
• İş Sağlığı ve Güvenliği ve Standardizasyon Komisyonu (Almanya)
• Mesleki Riskler Sosyal Sigortası (Avusturya)
• Sağlık ve Güvenlik Otoritesi, HAS (İrlanda)
• Uygulamalı Bilimsel Araştırmalar Kurumu, TNO (Hollanda)
• Baltık Denizi İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı
• Sağlık ve Güvenlik Kurulu (İngiltere)
• Sağlık ve Güvenlik Laboratuvarı (İngiltere)
• Ulusal Kaza Sigortaları Fonu (İsviçre)
• Ulusal İş Güvenliği Kurumu, NOSA (Güney Afrika)
• Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu, NOHSC (Avustralya)
• Belediyeler için İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu, APSAM (Kanada)
• Kanada İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, CCOHS (Kanada)
• İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu, CSST (Kanada)
• Quebec Toksikoloji Merkezi, CTQ (Kanada)
• İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı, KOSHA (Kore)
• Ulusal Endüstriyel Hijyenistler Konferansı, ACGIH (ABD)
• Endüstriyel Hijyen Kurumu, AIHA (ABD)
• Ulusal Güvenlik Konseyi, NSC (ABD)
• İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi, OSHA (ABD)
• İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu, JISHA (Japonya)
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11
Türkiye’de ve Dünyada İSG Sistem ve Kurumları
Dünyadaki önemli İş Sağlığı ve Güvenliği kurum ve kuruluşların aşağıdaki
tabloda özetlenmeye çalışılmıştır (Tablo 1).
Özel
Enstitüler/Kuruluşlar
Resmî
Enstitüler /Kurumlar
Yarı Resmî ve Özel
Enstitüler /Kurumlar
IFA /Almanya BAuA/ Almanya KAN/ Almanya
DGUV/Almanya NRCWE/Danimarka CCOHS /Kanada
QUEBEC/Kanada NIOSH/ABD
IRSST/Kanada OSHA/ABD
CSST/Kanada JISHA/Japonya
PREVENT/Belçika NOHSC/Avusturalya
HAS/İrlanda INAIL/İtalya
TNO/Hollanda
HSL/İngiltere
AIHA/ABD
NSC/ABD
NOSA/Güney Afrika
KOSHA/Kore
Tablo 5.1. Bazı ülkelerdeki İSG kurum ya da kuruluşları
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12
Türkiye’de ve Dünyada İSG Sistem ve Kurumları
IFA bir Almanya
kurumudur.
INSTİTUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
OF THE GERMAN SOCIAL ACCIDENT INSURANCEZ (IFA)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ (Bonn, Almanya)
Merkezi Almanya olan IFA’nın çalışma alanları, kimyasal ve biyolojik tehlikeler,
kazaları önleme, fiziksel şartlar ve tehlikeler, risk değerlendirme, ergonomi vb.’dir.
FEDERAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (BauA)
FEDERAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ (Dortmund, Almanya)
Almanya’nın resmî bir kuruluşudur. Çalışma yerleri ve dolayısıyla çalışma
koşullarının işçi sağlığı, kimyasal atıklar, tehlikeli alanlar ve manyetik alanlar
bakımından işçi sağlığına uygunluğunu inceler.
BauA’da Almanya dışı özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle bağlantılı çalışmalar
yapılmaktadır. İşçi sağlığı ve güvenliğini maksimum seviyede tutabilmek için çeşitli
araştırma geliştirme çalışmaları mevcuttur.
PREVENT
İŞ YERİNDE ÖNLEME, KORUMA VE SAĞLIK ENSTİTÜSÜ (Belçika)
Prevent’in merkezi Belçikadır. Çalışma koşullarını iyileştirerek ve kalitesini
artırarak mesleki riskleri minimize etmeye çalışan bir kuruluştur.
Prevent, firmalara, şirketlere ve diğer enstitülere riskler, kazalar ve
önlemleri hakkında bilgiler vermekte ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13
Türkiye’de ve Dünyada İSG Sistem ve Kurumları
NIOSH bir ABD
enstitüsüdür.
NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR THE WORKING ENVIRONMENT
ULUSAL İŞ ÇEVRESİ İÇİN ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (Danimarka)
Merkezi Danimarka’da olan merkez, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda
bilimsel araştırmalar yapmaktadır.
Merkez, üniversitelerle iş birliği içinde olunup; işçi sağlığı ve güvenliği
konusunda birçok akademisyenle ortak çalışılıp bu alanda birçok tez yazılmıştır.
THE WORKERS COMPENSATION AUTHORITY (INAIL)
İŞÇİ TAZMİNAT KURUMU (İTALYA)
Çalışma ortamlarında iş kazalarını azaltma ve yasal kuralların uygulamasını
takip eden İtalya’da Kurulu bir enstitüdür. Enstitüde ayrıca çeşitli laboratuvarlarda
araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılmaktadır. Bu çalışmalar genellikle
akademisyenlerle ortak yürütülmektedir.
NATIONAL INSTİTUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (NIOSH)
ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ (ABD)
Bu alandaki en meşhur kuruluşlardan olan NIOSH, 1970 lerde Amerika
Birleşik Devletleri’nde kurulmuştur. İş Sağlığı ve Güvenliğini artırıcı faaliyetlerde
bulunmak, yeni tedbirler geliştirmek, teknolojiyi en yüksek düzeyde kullanarak iş
yerinde güvenliği artırmak, eğitim ve seminerler vermek ile kazaları ve riskleri en
aza indirmek için çalışmalar yapmak temel görevleri arasındadır.
THE INSTITUT DE RECHERCHE ROBERT-SAUVÉ EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU
TRAVAIL (IRSST)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (Kanada)
1980 yılında kurulan kâr amacı gütmeyen özel bir kurumdur. İşçi sağlığı ve iş
güvenliği konusunda bilimsel çevrelerle ortak yeni yaklaşımlar geliştirmek
konusunda görevlendirilmiştir. Çeşitli laboratuvarlarda araştırma ve geliştirme
faaliyetleri yapılmaktadır. Bu çalışmalar genellikle akademisyenlerle ortak
yürütülmektedir.

GERMAN SOCIAL ACCIDENT INSURANCE (DGUV)
ALMAN SOSYAL KAZA SİGORTASI KURUMU ANA BİRLİĞİ (Almanya)
Sosyal güvenlik sistemi içerisinde çalışanların ve çalışmayanların, çocukların
ve öğrencilerin ve emeklilerin sigortalı olması düşüncesini benimseyen bir birliktir.
HEALTH AND SAFETY AUTHORITY (HAS)
SAĞLIK VE GÜVENLİK OTORİTESİ (İrlanda)
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda çalışmalar ile İş yerinde yasal
düzenlemelerin takibi, risk değerlendirme, kazaları önleme çalışmaları ve yeni
standartlar geliştirmek için kurulmuştur.
KAN
İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARDİZASYON KOMİSYONU (Almanya)
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınmasına katkıda
bulunmak ve standardizasyonu sağlamak için kurulmuştur. Devlet ve özel
firmalarla ortak çalışmalar yürütülmektedir. Üyeleri arasında resmî yetkililer de
bulunmaktadır.
TNO
UYGULAMALI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KURUMU (Hollanda)
Her yıl düzenli olarak belirlenmiş konularda bilimsel çalışmalar
yapılmaktadır. Yeni araştırma programları hazırlanmaktadır. Resmî ve yarı resmî
kuruluşlarla, özel firma ve kuruluşlarla çalışılmaktadır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15
Türkiye’de ve Dünyada İSG Sistem ve Kurumları
OSHA bir ABD
kurumudur.
HEALTH AND SAFETY LABORATORY (HSl)
SAĞLIK VE GÜVENLİK LABORATUARI (İngiltere)
Amacı; çalışma ortamında güvenliği artırmak ve riskleri minimize ederek
daha sağlıklı çalışma koşulları oluşturmaktır. Çalışmalarını özel birçok kuruluşla ve
Dünya Sağlık Örgütüyle (WHO) ortak yürütmektedir. Ulusal işçi sağlığı ve iş
güvenliği kurumlarıyla birlikte araştırma geliştirme projeleri, risk değerlendirme ve
analizi programları yapılmaktadır.
NOHSCH
NATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY COMMISSION
ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU (AVUSTRALYA)
Var olan kaynakları işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda etkili bir şekilde
kullanıp verimliliği en üst düzeyde tutmak için kurulmuştur. Ayrıca, birçok farklı
sektörden firmalara ve çalışanlara eğitimler, destekler vermektedir.
CANADIAN CENTRE FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (CCOHS)
KANADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ (Kanada )
Mesleki yaralanmaları ve hastalıkları minimize etmeye çalışan CCOHS 1978
yılında kurulmuştur. Kanada‘da ve dünyada birçok ülkede çalışma koşullarını ve iş
yeri güvenliğini artırmak için çok alternatifli eğitim programları sunmaktadır. İşçi
sağlığı ve iş güvenliği konusunda bilgi transferi, eğitim, dokümantasyon, etkili
yönetim sistemi, sorunlara daha etkili çözümler sağlayarak işverenlerin ve tüm
çalışanların sağlığını, refahını ve güvenliğini artırmak amaçları arasındadır.
LE CENTRE DE TOXILOGIE DU QUEBEC (CTO)
QUEBEC TOKSİKOLOJİ MERKEZİ (Kanada)
Ağır metallere-çözücülere ve onların bileşenlerine, ekolojik kirleticilere,
böcek öldürücülere ve diğer kimyasallara maruz kalan insanların risklerini
minimize etmek için özel analitik metotlar geliştirmek ve uygulamak amacındadır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16
Türkiye’de ve Dünyada İSG Sistem ve Kurumları
NSC bir ABD
kurumudur.
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (OSHA)
İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI İDARESİ (ABD)
Bay ve bayan, yaşlı, genç tüm çalışanlar için güvenli ve sağlıklı çalışma
şartları oluşturmak için gerekli çalışmaları düzenlemek, eğitimler, seminerler ve
konferanslar düzenlemek, standartlara uygunluğu araştırmak üzere kurulmuştur.
Amerika Birleşik Devletleri’nde, 1970’te yürürlülüğe giren İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanununca (Occupational Safety and Health Act, OSHA) ABD’de “Ulusal
İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü” The National Institute for Occupational Safety
and Health (NIOSH) ile İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (Occupational Safety and
Health Administration) kurulmuştur.
OSHA-USA’nın kuruluş amacı, iş yeri güvenliği ve işçi sağlığı hakkındaki yasal
düzenlemeleri (mevzuatı) çıkarmaktır. NIOSH ise İSG alanında araştırma, eğitim vb.
faaliyetlerde bulunarak çalışma şartlarının iyileştirilmesi için çalışmaktadır.
Avrupa’da OSHA-EU’nın kuruluş amacı, Avrupa Birliği’nde iş yerlerinin daha
sağlıklı, güvenli ve üretken olmalarına katkıda bulunmaktır. Bu Ajans, iş sağlığı ve
güvenliği konusunda ülkelerin gelişimi ve konuyla ilgili bilgi paylaşımını
sağlamaktadır. Ajans üçlü bir yapıda organize olup karar verici konumda olan her
bir üye devletin devlet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirmektedir.
OSHA-EU kuruluşu ve aktiviteleri üç direktifle düzenlenmiştir: Bütün üye
ülkeler devlet, işçi ve işveren tarafları ile ajansa üyedirler. Yaklaşık 50 kişinin görev
aldığı ajansın çok sayıda yayını ve yıllık düzenli aktiviteleri bulunmaktadır. Ayrıca
her yıl Ekim ayının ikinci haftasını iş sağlığı ve güvenliği haftası olarak kutlamakta
ve değişik etkinlikler düzenlemektedir.
OSHA-EU bütün üye ve aday ülkelerce aynı formatta düzenlenen bir
internet sayfası ve bilgi ağı mevcut olup bu sayfa aracılığı ile tüm üye ülkelerin
konu ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmaları sağlanmaktadır.
Türkiye OSHA-EU’ya aday ülke olarak gözlemci statüsünde katılmaktadır.
AMERICAN INDUSTRIAL HYGIENE ASSOCIATION (AIHA)
ULUSAL ENDÜSTRİYEL HİJYENİSTLER BİRLİĞİ (ABD)
Kâr amacı gütmeyen 73 yerel ofisi olan bir kurumdur. Endüstriyel
kuruluşlarda, devlet kurumlarında, akademik kuruluşlarda ve diğer bağımsız
organizasyonlarda çalışan kişilerin her açıdan hijyenik bir ortamda olmasını
sağlamak için çalışan, gerekli araştırmaları yapan ve analizlere göre gerekli
tedbirleri alan bir kurumdur.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 17
Türkiye’de ve Dünyada İSG Sistem ve Kurumları
CSST bir Kanada
kurumudur.
JAPAN INDUSTRIAL SAFETY AND HEALTH ASSOCIATION (JISHA)
JAPONYA ENDÜSTRİYEL GÜVENLİK VE SAĞLIK KURUMU (Japonya)
Mesleki kazaları azaltmak ve iş güvenliğini ve işçi sağlığını artırmak, işçi
sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bilgileri toplamak ve yaymak ve eğitim, seminer ve
programlar sağlamak için kurulmuştur.
NATIONAL SAFETY COUNCIL (NSC)
ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ (ABD)
Amacı; insanları, işte, evde, yolda ya da toplum içinde herhangi bir alanda
yaralanmaları önlemek ve güvenlik seviyesini artırmak ve riskleri yok ederek
yaşam kurtarmaktır.
KOREA OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH AGENCY (KOSHA)
KORE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AJANSI (Kore)
Kurumun amacı; iş yerlerinde işçi sağlığının ve iş güvenliğinin istenilen
standartlarda olmasını sağlamaktır. Kurum birçok firmaya işçi sağlığı ve iş güvenliği
ile ilgili eğitimler vermektedir. Araştırma ve geliştirme programları yer almaktadır.
THE COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CSST)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU (Kanada )
Amacı; mesleki hastalıklara ve kazalara yol açabilecek durumları yok etmeye
çalışmak, İşçi Sağlığı ve Güvenliği konusunu teşvik edici çalışmalarda bulunmak ve
kaza ve hastalık sonrası rehabilitasyon hizmetleri vermektir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18
Türkiye’de ve Dünyada İSG Sistem ve Kurumları
NOSA
ULUSAL İŞ GÜVENLİĞİ KURUMU (Güney Afrika)
Dünya çapında mesleki risk değerlendirme hizmetleri ve çözümleri sunmayı
hedeflemektedir. Başlıca aktiviteleri olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda
eğitim, denetim, sertifikasyon, danışmanlık konularında bölgesel ve ulusal
düzeyde şirketlere hizmet ve teknik destek vermektir.

•Ülkeler günümüzde aynı İş Sağlığı ve Güvenliği yaklaşımını; ancak ekonomik,
siyasi gelişimi ve yönetim biçimlerine daha uygun İSG kurumsal yapılarını
benimsemeye çalışmışlardır.
•Ülkelerde İş Sağlığı ve Güvenliği yapılanmaları hakkında birbirinden ayrı
mevzuatlar bulunabilmekte ancak, kurumsal yapılar bu kanunlar
çerçevesinde belirlenmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği kurumsal yapılarının
devlet yönetiminde olsa dahi, daha rahat ve etkin bir şekilde çalışmasının
sağlanması temel hareket noktasıdır.
•Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması görevi, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı bünyesinde İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne (İSGGM)
verilmiştir. Bu kurum, Türkiye’deki İSG mevzuatını oluşturmaktadır.
•İSGGM’ye bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM), Türkiye
ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) arasında yapılan anlaşmayla
Uluslararası Çalışma Koşullarını ve Çevresini İyileştirme Programı (PIACT)
çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürlüğünün alt birimi olarak 1968 yılında kurulmuştur.
•Türkiye’de iş teftişi, “İş Teftiş Kurulu”nca yürütülür. Kurul, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakan makamına bağlı olup, teftişe yetkili bir başkanla baş iş
müfettişi, iş müfettişi ve iş müfettiş yardımcılarından oluşur.
•Çalışma mevzuatının uygulanmasında müfettişlerce devlet adına yapılacak
izleme, denetleme ve teftişin ilkeleri, teftiş hizmetinin örgütlenmesine
ilişkin kurallar, işyerlerinde tutulacak teftiş defterlerinin biçimi, ne yolda
doldurulacağı ve bununla ilgili işlemler, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının
görev, yetki ve nitelikleriyle işe alınmaları ve çalışma yöntemleri İş Teftiş
Tüzüğü’nde gösterilmiştir.
•Dünyadaki İSG kurumları, özel, resmî ve karma olarak üç sınıf altındadır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

 1. Türkiye’de İSG mevzuatını hazırlamak hangi kurumun görevidir?
  a) İTK
  b) İSGÜM
  c) Sağlık Bakanlığı
  d) İSGGM
  e) ÇASGEM
 2. ÇSGB’ye bağlı eğitim kurumu, aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İSGÜM
  b) ÇASGEM
  c) İTK
  d) SGK
  e) ÇSGBEK
 3. Ülkemizde İSG konusunda teftiş yetkisi hangisine verilmiştir?
  a) İSGGM
  b) TSK
  c) İTK
  d) SGK
  e) TUİK
 4. İTK, İSGGM, SGK, ÇASGEM vb. hangi bakanlığın altında örgütlenmiştir?
  a) ÇSGB
  b) SB
  c) MEB
  d) MSB
  e) Başbakanlık
  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 21
  Türkiye’de ve Dünyada İSG Sistem ve Kurumları
 5. “KAN” hangi ülkede bulunmaktadır?
  a) İspanya
  b) İtalya
  c) Japonya
  d) Brezilya
  e) Almanya
 6. Aşağıdakilerden hangisi hem resmî hem de özel bir İSG kurumudur?
  a) BAuA
  b) KAN
  c) OSHA
  d) NSC
  e) DGUV
 7. Aşağıdakilerden hangisi özel bir İSG kurumudur?
  a) BAuA
  b) NIOUSH
  c) OSHA
  d) CCOHS
  e) IFA
 8. Aşağıdakilerden hangisi resmî bir İSG kuruluşudur?
  a) IFA
  b) CSST
  c) PREVENT
  d) OSHA
  e) HAS
 9. Almanya’daki İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitisünün kısaltması hangisidir?
  a) FIOH
  b) INAIL
  c) IFA
  d) NIOH
  e) OSHA
  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 22
  Türkiye’de ve Dünyada İSG Sistem ve Kurumları
 10. ABD deki “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü”nün kısaltması
  hangisidir?
  a) NIOSH
  b) OSHA-EU
  c) OSHA
  d) OSHA-USA
  e) DGUV
  Cevap Anahtarı
  1.D, 2.B, 3.C, 4.A, 5.E, 6.B, 7.E, 8.D, 9.C, 10.A
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ