isgtecrubeleri.com/dokumanlar/resimler/mobilreklam.png
Reklam
İŞ GÜVENLİĞİ TECRÜBELERİ

Müfettişler teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma çalışmalarını aşağıdaki teftiş türlerini esas alarak yaparlar.

Müfettişler teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma çalışmalarını aşağıdaki teftiş türlerini esas alarak yaparlar.

16.11.1991 tarih ve 21053 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin 47.
maddesine göre; müfettişler teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma çalışmalarını aşağıdaki teftiş türlerini esas alarak yaparlar.
1. İşin yürütümü yönünden:
 Genel teftiş: İşyerlerinde işin yürütümü yönünden çalışma hayatına ait tüm mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı hususlarında yapılan teftiştir.
Aşağıda belirtilen hallerde;
 Program gereği,
 İhbar ve şikâyet üzerine yapılan incelemekte ftişleri sırasında, işyerinin daha önce teftiş görmemiş veya teftiş görmüşse iki yıl öncesine kadar genel teftiş
görmemiş olması halinde gene! teftiş yapılır.
 Kontrol teftişi: Genel teftişin sonucunda genel teftişe aykırılığı veya noksanlığı tespit edilen hususların verilen süre sonunda yerine getirilip getirilmediğinin
kontrolü amacıyla yapılan teftiştir.
 İnceleme Teftişi: İşyerlerinde işin yürütümü yönünden yapılan ihbar, şikâyet, işkolu tespiti, işçi sayısı ile sendika üye sayısı tespiti, grev oylaması ve bu
gibi Kurul Başkanlığına veya gruplara incelenmek üzere intikal ettirilen konulardan teftiş hizmetiyle bağdaşır nitelikte olanlar hakkında yapılan teftiştir.
2.İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden:
 Genel teftiş: İşçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürecek hususlar İle iş kazası ve meslek hastalığı sebeplerini tespit ve önlemeye yönelik olarak
işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı açısından yapılan teftiştir. Aşağıdaki halterde Genel Teftiş yapılır:
 İşyerlerinde ilk defa yapılan teftişlerde,
 İşletme belgesi verilmesinden sonraki ilk teftişlerde,
 Bir önceki teftişte işyerinde noksan bulunmaması halinde,
 İşyerinin başka bir yere taşınmasından sonra,
 İşyerinde büyük ölçüde makine, tezgâh, üretim değişikliğinden sonra,
 İşveren değişikliğinden sonra,
 İnceleme teftişleri sırasında işyerinin teftiş görmemiş olması halinde,
 İnceleme teftişi: İşyerlerinde İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında ihbar, şikâyet, iş kazası, meslek hastalıkları, kurma izni incelemesi veya teftiş
esnasında gerek görülmesi halinde yahut Kurul Başkanlığına veya gruplara incelenmek üzere intikal ettirilen konulardan teftiş hizmetiyle bağdaşır
nitelikte olanlar hakkında yapılan teftiştir.
 Kontrol teftişi: Genel, Kontrol ve İnceleme Teftişleri sonunda mevzuata aykırılığı veya noksanlığı tespit edilen hususların verilen süre sonunda yerine
getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla yapılan teftiştir.
3. Sendikalar ve konfederasyonların teftişi yönünden:
 Genel teftiş: Sendika ve Konfederasyonların yönetim ve işleyişi, gelir ve giderlerle ilgili olarak yetkili organlarca alınan kararların ve harcamaların kanun,
tüzük ve Genel Kurul kararlarına uygun olup olmadığı açısından idari ve mali yönden program gereği yapılan teftiştir.
 İnceleme teftişi: Sendika ve Konfederasyonlarla ilgili olarak yapılacak ihbar veya şikâyet üzerine gerçekleştirilen teftiştir.

 

 

 

In accordance with Article 47 of the Labor Inspection Board Regulation of the Ministry of Labor and Social Security enacted and published in the Official Gazette dated 16.11.1991 and numbered 21053.
According to the article; inspectors conduct inspections, inspections, investigations, investigations and investigations based on the following types of inspections.
1. For the conduct of your business:
 General inspections: inspections conducted on the basis of compliance with the provisions of the legislation of the working life for the conduct of work in the workplace.
In the following cases;
 The program requires,
 During inspections on complaints and complaints, if the workplace has not been inspected or inspected before, the general inspection
in case it has not been seen again! Inspection is done.
 Inspection Inspection: Whether or not the general inspections are carried out at the end of the given period
inspection for control purposes.
 Inspection Inspection: Inspection for work carried out at workplaces, complaints, determination of line of business, number of workers and number of union members, strikes scoring and
such as the Board of Directors or the groups that have been transferred to be examined by the inspections made about the quality of the inspection.
2. Due to occupational health and occupational safety:
 General inspection: to detect and prevent the causes of occupational accidents and occupational diseases, which may jeopardize the health and safety of workers
worker health and work safety legislation. The General Inspection is made at the following weight:
 In the first inspections at workplaces,
 In the first inspections after the issuance of the business certificate,
 In the case where there is not an omission in the previous inspection,
 After the workplace has been relocated elsewhere,
 After a large scale of machinery, looms, production changes in the workplace,
 After the employer change,
 If the workplace has not been inspected during inspection inspections,
 Inspection Inspection: Notification, complaints, work accidents, occupational diseases, establishment permit examination or inspections in workplace health and work safety matters
or if it is deemed necessary during the course of a meeting or to be inspected by the Chairman of the Board or to the groups,
inspections on qualities.
 Inspection Inspection: At the end of General, Inspection and Inspection Inspections, the subjects who are found to have a violation or lack of legislation,
to check whether it is brought in or not.
3. Inspection of trade unions and confederations:
 General inspections: The management and functioning of Trade Unions and Confederations, the decisions taken by the competent bodies in relation to incomes and expenses,
regulations and the decisions of the General Assembly, in accordance with the administrative and financial program.
 Inspection Inspection: Inspection carried out on a notice or complaint to be made in relation to trade unions and confederations.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ