isgtecrubeleri.com/dokumanlar/resimler/mobilreklam.png
Reklam
İŞ GÜVENLİĞİ TECRÜBELERİ

Tespit öneri deftarine yazılması gereken en önemli konular

Tespit ve Öneri(Onaylı Defter) Nedir?


29 Aralık 2012 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Madde 4 e bendi ile yürürlüğe giren Öneri ve Tespit Defteri, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit, tavsiye ve diğer hususların yazıldığı defterdir. Üzerinde seri numaraları bulunan bu defter, 1 asıl, 2 kopya şeklinde düzenlenmiştir.
Buradanda anlaşıldığı gibi
Bazı çatlak göruşlerin sunduğu buraya yazdığın konular eğer diğer ay kapatılmazsa o zaman devlete haber vermek zorundasın tabiri geçersizdir bu defter uzmanıdır istediğini söyledi azar.
Uzman bu deftere.
1- Tavsiye.
2- Tespitleri.
3- Diğer hususları yazar.
Açık ve net
Uzman isterse tüm yönetmelikleri buraya yazar ve iş veren bu durumda benim haberim yoktu uzman bana söylemedi diyemez.
Ama burada dikkat edilecek husus
Başına
Tavsiyeler:
Yazdıktan sonra yazmalaridir.
Eğer
Tespitler :
Yazarsan diğer ay bunun kapatılıp kapatılmadığını yazmalısın.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan deftere Tespit ve Öneri Defteri (Onaylı Defter) denir.

Tespit ve Öneri Defteri Nereden Onaylatılır?

Tespit ve Öneri Defteri işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.

Tespit ve Öneri Defteri İle İlgili Yükümlülükler

*İşverenin Yükümlülükleri:

Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren tespit ve öneri defterini göstermek zorundadır.

6331 Sayılı Kanunun 6. Maddesi gereği “işveren görevlendirdikleri iş güvenliği hizmetleri konusunda kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.” ibaresi gereği onaylı deftere iş güvenliği ve/veya işyeri hekimi tarafından yazılan konularla ilgili işveren gerekli iyileştirmeleri yapmakla yükümlüdür.

* Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin (OSGB) Yükümlülükleri:

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB’lerce işverene teslim edilir.

*İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimlerinin Yükümlülükleri:

Hem iş güvenliği uzmanı hem de işyeri hekimlerinin görev ve sorumlulukları hakkındaki yönetmeliklerin yükümlülükleri başlığı altında “görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile işyeri hekiminin görevleri başlıklı dokuzuncu maddede belirtilen hususlara ait çalışmalarını, iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.” İbaresi bulunmaktadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 8. Maddesi 2. Fıkrası gereği İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur. Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir. Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınır. Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve bu kişiler hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu hakları saklıdır. Açılan davada, kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahkeme kararıyla tespit edilen kişinin belgesi altı ay süreyle askıya alınır. Burada yazılı olarak bildirmeden kast Tespit ve Öneri Defterine yazılmasıdır.

Tespit ve Öneri Defteri İle İlgili Sıkça Yapılan Yanlışlar

İşyerlerinde bazı iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimleri onaylı deftere yazdıkları sayfaların nüshalarını almak için işveren imzalarını beklemekte veya nüshalarını hiç almamaktadırlar. Bu sonucu olarak onaylı defterin bulunamaması durumunda işverene yazılı olarak tespit ve önerilerde bulunma yükümlülüklerini yerine getirmemiş gibi görünülebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 7 maddesinin 4. Fıkrasında “Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.” açıkça belirtildiği üzere onaylı deftere yazılanlar işverene tebliğ edilmiş sayıldığı için iş güvenliği uzman ve/veya işyeri hekimlerinin sayfa nüshalarını almak için işverenin imzalamasını beklemeleri gereksizdir.

Yine yapılan yanlışlardan işyeri hekimi ve/veya iş güvenliği uzmanları yazdıkları tespit ve önerilerin asıl nüshalarını almalarıdır.  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 7 maddesinin 5. Fıkrasındaki “Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır.” İbaresi gereği asıl suretlerin işverende kalması gerekmektedir.

Yapılan bir diğer yanlış ise OSGB’ lerce saklanması gereken tespit ve öneri defteri nüshaları onaylı defterlerin fotoğrafları şeklinde saklanmasıdır. OSGB’lerce işyerlerinde görevlendirilen iş güvenliği uzmanı ve/veya işyeri hekimlerinin işyeri ile ilgili tespit ve öneri sayfa nüshalarının alıp OSGB arşivine sunmaları gerekmektedir.

 1. Çalışanlar, taşeronlar ve stajyerler de dahil olmak üzere; sigorta, işe giriş saglik raporu, i5 güvenliği eğitimleri, yapılacak işe uygun mesleki eğitim veya mesleki yeterlilik belgeleri, operatörlük için uygun operatör eğitimleri ve yapilan işe uygun ana işveren tarafından belirlenen CE belgeli tutanak ile teslim edilmiş kişisel koruyucu donanımlari (baret EN397, iş ayakkabısı çelik burunlu ve tabanlı S3 s1p vb, paraşüt tipi emniyet kemeri CE EN 361 -358 – 813, aktif karbonlu solunum maskesi FFP2 – EN 149, yapilan işlere uygun iş tulumu veya iş elbiseleri) olmadan kimse işe başlatilmamalı ve çalıştırılmamalı.
 2. ilkyardım yönetmeliği gereği çok tehlikeli sıniftaki iş yerlerinde her 10 çalışana bir ilkyardımcı personel düşecek şekilde ilkyardımcı bulundurulmali,
 3. Firma genelinde yapılmakta olan çalışmalardan dolayı her bir çalışana zimmet formu ile günlük kullanım için asgari FFP2 aktif karbonlu (EN 149:2001) solunum maskesi teslim edilmeli. A
 4. Çalışma sahalarındaki kaldırma operasyonları sapancı eğitimi olan personeller tarafından sapanlama yapılarak kaldırılmalı ve eğitimli işaretçi personeller kaldırma operasyonlarında aktif olarak bulundurulmalı.
 5. Yük kaldırma ve iletme işlerinde yükün kaldırıldığı ve götürüleceği güzergahlarda gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Yükler asılı şekilde bırakılmamalı ve kılavuz halatlar kullanılmalıdır.
 6. Tüm çalışanlara ve yeni işe girecek olan çalışanlara minimum 2 saat olacak şekilde işe giriş oryantasyon eğitimi verilmelidir. Eğitimi işveren, usta, formen, mühendis vb. teknik konulara ve iş akdi konularında bilgili bir çalışan verebilir.
 7. Sicak işlem yapılacak her bölgenin çevresinde ve alanın diğer yüzünde çalışma öncesinde ve çalışma sırasında kontrol sağlanmalıdır. Yangına mahal verebilecek malzemeler uzaklaştırilmalı ve çevreye çapak veya erimiş metal sıçramaları engellenecek şekilde yanmaz malzemeler ile uygun önlem alınmalı. Sıcak işlemler yapılırken uygun havalandırma sistemi an temin edilerek kullanılmalı.
 8. Çalışma alanında takılma ve düşmeye sebep olabilecekmenholler ve açıklıklar kesinlikle kapatılarak çalışmalara başlanmalıdır.
 9. Çalışmalar sırasında ek yapılmış hortum ve kablo kesinlikle kullanılmamalıdır.
 10. Çay molasi, öğle yemeği ve çalışma bitiminde el aletleri, elektrikli el aletleri, şalomalar uzatma kabloları çalışma alaninda bırakılmadan toplanmalı, elektrikli el aletlerinin fişleri çıkarılmalı ve gaz gruplarında ana kollektörden çıkarılmalıdır.
 11. Elektrikli el aletleri fişe takılıyken ayar bakım onarım yapılmamalı.
 12. Elektrikli iş ekipmanlarının standart koruyucuları çıkarılmamalı ve koruyucusuz iş ekipmanları ile çalışma yapılmamalı.
 13. İş izin sistemi ile iş izni alınmadan hiçbir bölgede çalışma yapılmamalı, çalışma alanında yapılacak değişikliklerde yeni iş izni ve kontroller isg personellerinden alınmalı.
 14. Gerekli ölçümler yapılmamış ve uygun aydınlatma sağlanmamış alanlarda çalışma yapılmamalı, uygun çalışma şartları sağlandıktan sonra çalışmalar başlatılmalı.
 15. Kapali alanlarda çalışmalarda en az iki kişilik gruplar halinde ve exproof 24V aydınlatma, ayrıca temiz hava beselme fanı olacak şekilde çalışma yapılmalı.
 16. 4857 sayılt iş kanununun 4. Maddesi gereği günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz. Bir çalışan yılda en fazla 270 saat fazla mesal yapabilir. Yapılan telafi çalışmaları günlük en fazlaçalışma süresini aşmamak koşuluyla günde 3 saatten fazla yapılamaz.
 17. Basınçli kap ve kaldırma araçlarının periyodik kontrolleri ilgili kanuna uygun şekilde yaptırılmalı. Bakım ve onarımları belgelendirilmeli.
 18. İki tarafı açık olan sepetlerde malzeme taşıma işlerinde yükler spanzetle sıkıca bağlanmalıdır.
 19. Yük taşıma sepetlerinin ilgili standartlara (TS EN 617 + A1) sahip olanların kullanımı sağlanarak sepetlerin üzerinde taşıma kapasitelerinin olması sağlanmalıdır.
 20. İskelelerde yapılacak çalışmalarda çift kollu ve şok emicili lanyardlı paraşüt tipi emniyet kemeri CE EN 361 – 358 – 813 kullanılmalı.
 21. Menhollerde ve tanklarda çalışma yapılırken çalışma alanının zemini yüksekten düşmeye mahal vermeyecek’şekilde kapalı olmalı.
 22. Menhol ve tanklara dik merdiven ile inişlerde dikey yaşam hattı kurularak uygun paraşüt tipi emniyet kemerleri kullanılmalı. Yaşam hattı kurulamayan bölgelerde yoyo ve paraşüt tipi êmniyet kemeri kullanılmalı.
 23. Çalışma alanlarında ve iskelelerde sabitlenmemiş merdivenler kullanılmamalı.
 24. Çalışma alanlarında bulunan sağlık güvenlik işaretleri, her türlü talimat ve yönergelere uyularak çalışılmalı.
 25. İşe giriş çıkışlarda ve tersane içi ulaşımda yürüyüş yollarına riayet edilmeli ve sedef tersanesi tarafından yayınlanan KKD kullanım alanlarına uyulmalı,
 26. Şaloma alev geri tepme alem gadz
 27. Yetkisiz kişilerin iskele kurması yasaktır.
 28. 4857 sayılı iş kanunun 2. maddesi gereği asıl işveren alt işveren tanımında belirtildiği üzere alt işveren siciline kayıtlı çalışanlar sadece bu işyerinde çalıştırılmaları esastır. başka işyerlerinde çalıştırılamaz.
 • Bütün personel işyerine zamanında ve saatinde gelerek kartını basacak. İşyeri çalışma saatlerine uyacaktır.
 • Personel işe gelemeyeceği durumlarda iş yerine ( ilgili amirlerine ) mazeretini bildirecektir.
 • Personelin izin talebi olursa sıralı amirlerinden ( ustabaşı – idari müdür ve personel müdüründen ) onayını aldıktan sonra izine gidecektir.
 • Tersane dâhilinde el şakası yapmak, koşmak, kavga etmek, siyasi propaganda yapmak, yasaktır.
 • Personelin tersaneye giriş ve çıkışlarında, beraberindeki çanta, poşet v,s üzerleri aranacaktır. Aksi halde giriş çıkışlarına izin verilmeyecektir.
 • Tersaneye sarhoş gelmek ve çalışmak yasaktır.
 • Sağlık birimlerinden ve ssk hastanelerinden alınan istirahat ve tedavi neticeleri aynı gün içersinde işyerine bildirilecektir.
 • İzinli ve raporlu personelin işyerine izin almadan girmesi yasaktır.
 • Çalışma mahalleri temiz ve düzenli tutulacak mesai bitimlerinde çalışılan yerler temizlenerek çöpler çöp konteynırlarına atılacaktır.
 • Çalışma mahallerinden izinsiz ayrılmayacaktır.İzinsiz fotoğraf ve video çekilmeyecektir.
 • Tersane kadrolu personeli ve yüklenici çalışanları kendileri için belirtilen yemek yeme saatlerine uyulacak.
 • İşveren ve işveren vekillerine (amirlerine) saygı ve nezakette aykırı hareketlerde bulunulmayacaktır.
 • İşveren ve vekillerinin veya bunların aileleri etrafından birinin şeref ve namusuna helal getirecek mahiyette söz söylemek, hakaret veya tehditte bulunulmayacaktır.
 • Tersanemizde çalışan bütün personel çalışma kıyafeti olarak; baret, iş elbisesi- çelik uçlu ayakkabı) giyerek çalışacakve gerektiğinde yapacağı işe göre diğer kişisel koruyucu malzemeleri kullanacaktır.
 • Tersane iş güvenliği ve yangın güvenliği sorumlularının uyarı ve ikazlarına uyulacaktır.
 • Tersane sahasındaki uyarı ikaz işaretlerine uyulacaktır.
 1. Yapılan iş ne olursa olsun öncelikle iş güvenliği personelinden yazılı olarak iş izni mutlaka alınacak.
 2. Tersane dâhilinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınmış bulunan tüm kurallara ve uyarı-ikaz levhalarına uyulacak.
 3. Tersanede kesinlikle baret, iş elbisesi, çelik burunlu iş ayakkabısı, iş gözlüğüve kulaklıkolmadan çalışılmayacak.
 4. Yapılacak işler, sizlere verilen güvenli çalışma talimatlarına göre yapılacak. İş izni almadan veya haber vermeksizin çalışma yapılmayacaktır.
 5. Çalışılacak işin niteliğine göre gerekli olan kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılacak.
 6. Her türlü güvensiz çalışma ve davranışlarda vuku bulan iş kazaları iş güvenliği sorumlularına ve sıralı amirlere bildirilecek.
 7. Çalışılacak alanlarda gerekli güvenlik önlemlerini almadan çalışmaya başlanmayacak.
 8. Güvenli bir çalışma yapabilmek için gerekli olan ve işyerinde verilen iş güvenliği eğitimlerine iştirak edilecektir.
 9. Yaralanma halinde derhal sağlık birimine gidilecek veya haber verilecek.
 10. Bütün makineler size verilen ve öğretilen çalıştırma ve emniyet talimatlarına uygun olarak çalıştırılacaktır.
 1. Eğitimi alınmayan makina ve el aletleri kullanılmayacak.
 2. Lpg, azot, argon ve diğer tüpleri özel el arabaları ile taşınacak, yerlerde yatık vaziyette bırakılmayacak, güneş ışınlarından korunaklı yerlerine dik olarak sabitlenerek kullanılacak.
 3. Çalışma mahallerine, kaynak pense kabloları, oksijen, lpg, lng ve cng içeren gaz hortumları, seyyar elektrik kabloları ayrı ayrı yerlerden güvenli bir şekilde çektikten sonra çalışımaya başlanılacaktır.
 4. Paydos ve molalarda kapalı mahallerdeki, oksijen, lpg, lng ve cng içeren hortumları dışarı çıkartılarak vanaları kapatılacaktır.
 5. Öğlen molalarında ve akşam paydoslarında kullanılan elektrikli ekipmanlar iş bitimi kapatılacaktır.
 6. Gemi içlerinde,  dar ve kapalı alanlarda çalışmaya başlamadan önce, ilgililerine gaz ölçümü yaptırılacak, fan kurulmadan önce isg çalışanlarına danışılacak gaz olan ortamlara exproof fan kurulması sağlanacaktır. Emici ve basıcı fan kurularak havalandırması sağlanacak,   aydınlatılacak ve bir gözetmen kontrolünde çalışılacaktır.
 7. Gemi içleri tanklar, dar ve kapalı alanlar 24 voltla aydınlatılacaktır. Yalnız yakıt ve boya atılan tanklarda exproof aydınlatma sağlanacaktır.
 8. Çalışmaya başlamadan önce kullanılacak ekipmanlar kontrol edilecek, hasarlı kablo, oksijen, lpg, cng ve lng hortumu ve arızalı ekipmanlar ile çalışılmayacaktır.
 9. Elektrik arızalarına müdahale edilmeyecek amirlerinize veya yetkili elektrikçilere haber verilecektir.
 10. Vinç ve forklift gibi iş makinalarını operatörleri haricinde kimse kullanmayacaktır.
 11. Kaldırılan yüklere yaklaşılmayacak ve altından sağından solundan geçilmeyecektir.
 12. Üretim sahalarında çalışan personel yürüme yollarını kullanacak, çalışan vinç, forklift gibi iş makinalarına yaklaşılmayacaktır.
 13. Çalışma mahalleri her zaman temiz ve tertipli ve düzenli tutulacak, denize çöp atılmayacaktır.
 14. Kayma ve düşme riski olan yerlerde paraşüt tipi emniyet kemeri takarak çalışılacaktır.
 15. Gemilerde ve blok üzerlerinde korkulukları olmayan kenar boşluklara yaklaşılmayacak, orada çalışan firma korkuluk yapacak ve daha sonra çalışmaya başlayacaktır. Kayma ve düşme riski olan yerlerde mutlak surette paraşüt tipi emniyet kemeri takılacaktır.
 16. Uygunsuz iskele tbelası bulunan iskelelerde çalışılmayacak, kurulan iskelelerde çıkış merdiveni ve en az iki platform ve korkuluk olacak, emniyet kemeri takılarak çalışılacaktır.
 17. Oksijen vanaları ve devreleri yağlı elle tutulmayacak ve oksijen devreleri (  hava devresi gibi ) temizlik amacı ile kullanılmayacaktır.( oksijen ile yağ reaksiyona girdiğinde parlama-patlama ve yanma riski var).
 18. Sigara içilmesinin yasaklandığı yerlerde sigara içilmeyecek girilmesi yasak olan yerlere izinsiz girilmeyecektir.
 19. İş güvenliği ve yangın güvenliği sorumlularının yapmış oldukları uyarı ve ikazlara uyulacaktır.
 • Kaynak yaparken; koruyucu camlı kaynak maskesi, deri eldiven, deri önlük ve kaynakçı tozluğu, kuru ve kapalı iş ayakkabısı, iş elbisesi baret gibi kişisel koruyucu malzemeler giyilerek çalışılacak.
 • Üst ve alt elbiseleriniz kesinlikle naylon, perlon, diolen trevira v.s. Gibi suni malzemeden yapılmış olmamalıdır. Suni elyaf kıvılcımla erir ve büyük oranda ağır yanık yaralanmaları meydana gelir.
 • Elektrik kaynağında en büyük tehlike elektrik çarpması (şoku) olduğunu unutmayınız.
 • Çarpma olayı özellikle kaynak makinesi boşta çalışırken olur, kaynak yaparken ark gerilimi 20 – 30 v olmasına rağmen makinenin boşta çalışması esnasında65 – 100 volta çıkar. Elektrik kaynağı yapan kaynakçılar iyi izole edilmiş kuru eldiven kullanacaktır.
Açıklama: http://fizikanaliz.com/images/kaynak-isleri.jpg
Açıklama: http://www.eldiven-market.com/wp-content/uploads/kaynakci.jpg
 • İşe başlamadan bütün tesisat topraklanmalı, makine toprak/ şase bağlantıları kontrol edilecek, kaynak yapılacak malzemenin çevresindeki yanıcı maddeler temizlenecektir.
 • Makine kutup başı bağlantılarını sıkı sıkıya takınız. Kutup başı kılemensleri bozulmuş ise yenisi ile değiştiriniz. Ağaç- kâğıt –metal gibi cisimlerle sıkıştırmayınız.
 • Kaynak kablosu takarken veya kutupları değiştirirken kaynak makinesi kapatılmalı, kablo takma ve değişim işleri makinede akım yokken yapılacaktır.
 • Kazan, kabin, tank, varil ve içinde ne olduğu bilinmeyen boru devrelerinde kaynak işine başlamadan önce mutlaka ilgililerden çalışma müsaadesi alın.
 • Kaynak pense ve kablolarının sağlam ve izoleli olduğunu kontrol edilecek. Pense kablolarını plastik hortum koruyucu kılıf takarak kullanılacak.
 • Çalışma mahallerine kaynak pense ve kabloları güvenli bir şekilde çekildikten sonra çalışmaya başlanılacaktır.
 • Kaynatacağın malzemeye göre uygun elektrot seç ve kaynak makinesinin amperini ayarlayınız.
 • Dar yerlerde yapılan kaynak işlerinde kaynakçının basacağı yer iletken olmamalıdır. Teması önleyecek lastik ve tahta altlıklar kullanılacaktır.
 1. Kaynak makinesi boşta çalıştığı zamanlarda koltuk altına ve omza koymak son derece tehlikelidir. Pense tahta bir masaya veya askıya asılmalıdır.
 2. Kaynak makinesinde alınan elektrik enerjisi ark ve etrafındaki ısı ile ışığa dönüşür,  (toplam enerjinin %15’i ışık haline gelir) bu ışınların kaynakçının göz ve cildine zarar verdiğini unutmayınız.
 3. Elektrotla çalışma sırasında elektrotun metale yapışması halinde pense derhal açılıp devre kesilmiş olması sağlanmalı ve yapışmış olan elektrot başka bir el aleti ile alınmalıdır.
 4. Kaynak çapağını kırarken, gözünüze sıcak çapak kaçabilir. Koruyucu gözlük takılarak kaynak çapağı temizlenecektir.
 5. Gemi üzerinde ve kapalı mahallerde kaynak çalışmalarına başlamadan evvel yangın görevlisine haber verilecektir.
 6. İş bitiminde kaynak pense ve kablolarını rulo edilerek toplayınız. Kaynak makinesinin enerjisini kesiniz.
 7. Hasarlı kabloları derhal değiştirin veya elektrik bakım şefliği tarafından onarılmasını sağlayın.
 8. Kaynak işlerinde günde 7.5 saatten fazla çalışmayacaktır.
 9. Kaynak ve uzatma kablolarını çalışırken ve taşıma sırasında zedelenmelere karşı korunacaktır.
 10. Kaynak aletlerinin bağlanması, temizlenmesi bakımı ve taşınması, şebeke akımının kesilmesinden sonra yapılacak, bunların üzerinde gerilim bulunmayacaktır.
 11. Parlayıcı sıvıların, tozların veya gazların bulunduğu alanlarda kaynak işleri ancak sorumlu amirin izni ile yapılacaktır.
 12. Kapalı ortamlarda çalışmalarda sürekli temiz hava sevk edilecektir. (oksijen vermek yasaktır.)Yeterli bir havalandırma olanağı yoksa temiz hava maskesi kullanılacaktır.
 13. Çalışma alanları 24 voltluk alçak gerilimle çalışan seyyar el lambaları ile yeterli şekilde aydınlatılacaktır. Bunun için gerekli transformatör dışarıda tutulacaktır.
 14. Kapalı mahalde yalnız çalışılmayacak mutlaka bir nezaretçi istenecektir.
 15. Haftanın son iş günü mesai bitiminden 2 saat önce, pense kablo ve malzeme toplanıp hasar tespiti yapılacaktır. Hasarlı malzeme kullanılmayacak ilgili bakım birimine verilecektir.

ELEKTRİK KAYNAĞI GÜVENLİK TALİMATI

 1. Kaynak yaparken; koruyucu camlı kaynak maskesi, deri eldiven, deri önlük ve kaynakçı tozluğu, kuru ve kapalı iş ayakkabısı, iş elbisesi baret gibi kişisel koruyucu malzemeler giyilerek çalışılacak.
 2. Üst ve alt elbiseleriniz kesinlikle naylon, perlon, diolen trevira v.s. Gibi suni malzemeden yapılmış olmamalıdır. Suni elyaf kıvılcımla erir ve büyük oranda ağır yanık yaralanmaları meydana gelir.
 3. Elektrik kaynağında en büyük tehlike elektrik çarpması (şoku) olduğunu unutmayınız.
 4. Çarpma olayı özellikle kaynak makinesi boşta çalışırken olur, kaynak yaparken ark gerilimi 20 – 30 v olmasına rağmen makinenin boşta çalışması esnasında65 – 100 volta çıkar. Elektrik kaynağı yapan kaynakçılar iyi izole edilmiş kuru eldiven kullanacaktır.
Açıklama: http://fizikanaliz.com/images/kaynak-isleri.jpg
Açıklama: http://www.eldiven-market.com/wp-content/uploads/kaynakci.jpg
 • İşe başlamadan bütün tesisat topraklanmalı, makine toprak/ şase bağlantıları kontrol edilecek, kaynak yapılacak malzemenin çevresindeki yanıcı maddeler temizlenecektir.
 • Makine kutup başı bağlantılarını sıkı sıkıya takınız. Kutup başı kılemensleri bozulmuş ise yenisi ile değiştiriniz. Ağaç- kâğıt –metal gibi cisimlerle sıkıştırmayınız.
 • Kaynak kablosu takarken veya kutupları değiştirirken kaynak makinesi kapatılmalı, kablo takma ve değişim işleri makinede akım yokken yapılacaktır.
 • Kazan, kabin, tank, varil ve içinde ne olduğu bilinmeyen boru devrelerinde kaynak işine başlamadan önce mutlaka ilgililerden çalışma müsaadesi alın.
 • Kaynak pense ve kablolarının sağlam ve izoleli olduğunu kontrol edilecek. Pense kablolarını plastik hortum koruyucu kılıf takarak kullanılacak.
 • Çalışma mahallerine kaynak pense ve kabloları güvenli bir şekilde çekildikten sonra çalışmaya başlanılacaktır.
 • Kaynatacağın malzemeye göre uygun elektrot seç ve kaynak makinesinin amperini ayarlayınız.
 • Dar yerlerde yapılan kaynak işlerinde kaynakçının basacağı yer iletken olmamalıdır. Teması önleyecek lastik ve tahta altlıklar kullanılacaktır.
 • Kaynak makinesi boşta çalıştığı zamanlarda koltuk altına ve omza koymak son derece tehlikelidir. Pense tahta bir masaya veya askıya asılmalıdır.
 • Kaynak makinesinde alınan elektrik enerjisi ark ve etrafındaki ısı ile ışığa dönüşür,  (toplam enerjinin %15’i ışık haline gelir) bu ışınların kaynakçının göz ve cildine zarar verdiğini unutmayınız.
 • Elektrotla çalışma sırasında elektrotun metale yapışması halinde pense derhal açılıp devre kesilmiş olması sağlanmalı ve yapışmış olan elektrot başka bir el aleti ile alınmalıdır.
 • Kaynak çapağını kırarken, gözünüze sıcak çapak kaçabilir. Koruyucu gözlük takılarak kaynak çapağı temizlenecektir.
 • Gemi üzerinde ve kapalı mahallerde kaynak çalışmalarına başlamadan evvel yangın görevlisine haber verilecektir.
 • İş bitiminde kaynak pense ve kablolarını rulo edilerek toplayınız. Kaynak makinesinin enerjisini kesiniz.
 • Hasarlı kabloları derhal değiştirin veya elektrik bakım şefliği tarafından onarılmasını sağlayın.
 • Kaynak işlerinde günde 7.5 saatten fazla çalışmayacaktır.
 • Kaynak ve uzatma kablolarını çalışırken ve taşıma sırasında zedelenmelere karşı korunacaktır.
 • Kaynak aletlerinin bağlanması, temizlenmesi bakımı ve taşınması, şebeke akımının kesilmesinden sonra yapılacak, bunların üzerinde gerilim bulunmayacaktır.
 • Parlayıcı sıvıların, tozların veya gazların bulunduğu alanlarda kaynak işleri ancak sorumlu amirin izni ile yapılacaktır.
 • Kapalı ortamlarda çalışmalarda sürekli temiz hava sevk edilecektir. (oksijen vermek yasaktır.)Yeterli bir havalandırma olanağı yoksa temiz hava maskesi kullanılacaktır.
 • Çalışma alanları 24 voltluk alçak gerilimle çalışan seyyar el lambaları ile yeterli şekilde aydınlatılacaktır. Bunun için gerekli transformatör dışarıda tutulacaktır.
 • Kapalı mahalde yalnız çalışılmayacak mutlaka bir nezaretçi istenecektir.
 • Haftanın son iş günü mesai bitiminden 2 saat önce, pense kablo ve malzeme toplanıp hasar tespiti yapılacaktır. Hasarlı malzeme kullanılmayacak ilgili bakım birimine verilecektir.

OKSİJEN KAYNAK KESME- HAMLAÇ (ŞALOMA) EKİPMANLARI İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA KURALLARI

1.Şalomalarda kullanılan gazın türüne uygun olarak emniyet ventili takılı olacak ve emniyet ventili olmayan şalomalar kullanılmayacaktır.

2. Şaloma mandalları istenildiğinde gazı tam olarak kesebilecek durumda olacak, kapatıldığı halde kaçak yapanlar bakıma alınacak, tamiri yapılamayanlar kullanım dışı bırakılacaktır.

3. Şaloma gövdesinde delik, çatlak ve herhangi bir türden gaz çıkışına sebep olabilecek deformasyonu olan şalomalar bakıma alınacak ve değişimi mümkün olan kısımlar değiştirilecek, olmayanlar ise kullanım dışı bırakılacaktır.

4. Kullanımda olan şalomaların ve kolektörlerin periyodik testleri yapılmalı, periyodik testi yapılmayan şaloma ve kolektörler kullanılmamalıdır.

5. Şalomalar kovanında biriken çapakları temizlemek için, şaloma sert zeminlere vurulmayacaktır.

6. Kesim esnasında pat! pat! yapan şaloma kovanları derhal değiştirilecektir.

7. Yüksekte yapılan kesim çalışmalarında, kesilen sıcak parçanın aşağıya düşmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

8. Şalomaya oksijen ve yanıcı gaz vermeden önce, kabze ve/veya yakın hortum içindeki havanın boşaltılması sağlanacaktır.

9. Şlomalar çekiç niyetine, çapak temizleme niyetine kullanılmayacaktır.

10. Oksijen hortumu mavi renkte, yanıcı gaz hortumu ise kırmızı renkte olacaktır. Kolektör ve kolektör besleme bağlantılarında oksijen mavi renkte, yanıcı gaz sarı renkte belirtilecek, oksijen; mavi hortum mavi jak veya valfe, yanıcı gaz; kırmızı hortum sarı jak veya valfe bağlanacaktır.

11. Şaloma hortumları gaz kaçırmayacak şekilde sağlam olacak, gaz kaçıran kısımların tamir-tadili yapılacaktır.

12. Şaloma hortumlarını birbirine eklemede tel vb ekipmanlar değil, sıkılabilen tip kelepçeler kullanılacaktır.

13. Şalomayla çalışmaya başlamadan önce iş izni alınarak çalışma mahali ve komşu mahallerin yangına, parlamaya ve patlamaya karşı kontrolünün yapılması sağlanacaktır.

14. Oksijen ve yanıcı gaz hortumları ve kollektörleri elektrik kablolarından uzak duracak şekilde konumlandırılacak/ çekilecektir.

15. Şalomalar kolektörlerin üzerine konulmayacak/ bırakılmayacaktır.

16. Eğer kapalı alanda çalışılıyorsa;  iş bitiminde şalomalar iş alanının dışına ( açık alana ) çıkarılarak, hortumların ilgili gaz kaynağından bağlantısı ayrılacaktır. ( tüp, kollektör )

17. Kapalı alanlarda ekli hortum kullanılmayacaktır.

18. Şalomanın çıkardığı çapak, şalomayla çalışanın görüş alanı dışındaysa sorumlu firma ilgili bölgeye bir gözcü bırakacaktır.

19. Şalomayla çalışırken standart kişisel koruyucu donanımlara ek olarak goggle tip ( kapalı büyük tip) gözlük ve filtreli maske kullanılacaktır.

20. Şaloma hortumları,  şalomayla çalışma yapan firma tarafından askılıklara kaldırılarak üzerine basılması engellenecektir.

21. Şaloma hortumları üzerine çapak gelmeyecek şekilde konumlandırılacaktır. Şaloma ile kesim yaparken oksijen, yanıcı gaz hortumu ve kolektör üzerine sıcak çapak gelmeyecek şekilde pozisyon alınacaktır.

22. Şaloma hortumları kesim ya da kaynak yapılan sıcak alanlara temas etmeyecek şekilde yükseğe kaldırılacaktır.

23. Şaloma hortumları ilgili standartlara uygun olacaktır.

24.Şaloma hortumları geçişlere engel olmayacak şekilde yüksekten yürütülecektir.

25. Şaloma yapılan işin türüne uygun olacaktır. Kısa şalomalarla kesim yapılmayacaktır.

26. Şaloma ile yapılan işlerde kullanılan Oksijen ve diğer yanıcı gazlar, çalışma ortamı temizliği, kıyafet temizliği ve çalışma ortamı havalandırması gibi, amacı dışında kullanılmayacaktır.

27. Kolektör bağlantıları kesildikten sonra şaloma, oksijen ve yanıcı gaz hortumları, kolektör ana hat bağlantısı kesildikten sonra kolektör ve hortumları toplanacaktır.

28. Ateşlenebilir maddeler, özellikle yağlar oksijenden (hortum, kolektör) uzak tutulacaktır.

TAŞLAMA İŞLERİNDE GÜVENLİ ÇALIŞMA TALİMATI

 1. İşe başlamadan önce gerekli cihaz ve çevre güvenliği kontrolleri yapılacaktır.
 2. Arızalı cihaz, deforme olmuş ve fişsiz kablo ile çalışılmayacaktır.
 3. Seyyar aletlerle kapalı mahalde çalışılırken;  ilgi amirden gerekli izin alınacak, yeterli aydınlatma, havalandırma ve bir gözcü nezaretinde çalışılacaktır.
 4. Çalışanlar, baş ve gözlerini sıçrayan parçalardan ve kıvılcımlardan korumak için uygun yüz maskesi veya gözlük gibi kişisel koruyucuları ile toz maskesi kullanacaktır.
 5. Zımpara taşları, kullanılmadan önce kullanıcıları tarafından kontrol edilecek, çatlak ve hasarlı olanlar kullanılmayacaktır.
 6. Seyyar veya sabit bütün taşlama ve kesme makinelerinde uygun taş ve kesme diski koruyucu bulunacaktır.
 7. Seyyar olanlarda koruyucunun taşlama ağzı 180 dereceden, sabit olanlar da 90 dereceden fazla olmayacaktır. Bu aletlerin koruyucusuz olarak kullanılması kesinlikle yasaktır.
 8. Sabit tezgâhlarda taş önünde, taşlanacak parçanın üzerine konulması ve emniyetli bir şekilde çalışılması için ayarlanabilen bir parça mesnedi bulunacak, bu mesnet ile taş arasındaki mesafe 3 mm. Olacak şekilde ayarlanacaktır.
 9. Bu aletler, kâğıt, talaş, yanıcı fiberler gibi kolay tutuşabilir maddelerle yanıcı ve parlayıcı sıvı ve gazların yakınında kullanılmayacak, su ile temas ettirilmeyecektir.
 10. Bir zımpara taşı ilk defa çalıştırıldığında, çalıştıran işçi taşın karşısında durmayacak, kenarda durarak taşın hız kazanmasını bekleyecektir.
 11. İş bittikten ve taş kapatıldıktan sonra kendi ataleti ile bir süre daha döndüğü göz önünde tutularak, gelişigüzel bırakılmayacak, durması beklenecektir.

SEYYAR TAŞ MOTORLARI İLE ÇALIŞMA TALİMATI:

 1. Seyyar taş motorları ile çalışırken en büyük tehlike göze çapak kaçması ve metal tozlarının solunmasıdır. Bu nedenle koruyucu gözlük ve toz maskesi gibi kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılacaktır.
  1. Seyyar taş motorları ile açık alanda çalışılması halinde toz ve kokudan etkilenilmemek için rüzgârın arkadan alınmasına özen gösterilecek,
  1. Seyyar taş motorları, gerek kesme işlerinin gerekse yüzey taşlamalarının yapılması sırasında kesinlikle koruyucusuz çalıştırılmayacak, koruyucunun taşlama ağzı 180 dereceden fazla olmayacak.
 • Taş motorlarının seyyar elektrik fiş ve kabloları kontrol edilecek, kablo izolesi bozuk seyyar taş motorları ile çalışılmayacak. Fiş takılıyken paydos verilmeyecek veya taş değişimi vb işler yapılmayacaktır.
  • Taşlama işleri tank ve kazan gibi dar mahallerde yapılması halinde çalışma müsaadesi alınacak, yeterli aydınlatma ve aspirasyon (havalandırma) sağlanmadan işe başlanmayacak.
  • Taş değiştirme işlemi, elektrik bağlantısı kesilerek (fiş prizden çıkarılarak) ve  uygun anahtar kullanılarak yapılacak
  • Seyyar taş motorunun devrine uygun çaptaki taşların motora bağlanması, bağlama sırasında taşın çok sıkılmaması ve gevşek bırakılmaması hususuna özen gösterilecek.
  • Seyyar taş motoru ile çalışmaya başlamadan önce, taş çalıştırılarak devrini alması beklenecek,
  • Seyyar taş motorları ile yapılan çalışmalar sırasında çıkan kıvılcım, toz ve dumandan etkilenmemek için uygun gözlük ve toz maskesi kullanılacak, kayma ve düşme riski olan yerlerde emniyet kemeri takarak çalışılacak.
  • Seyyar taş motoru ile dar alanlarda, iskelelerde çalışırken çok dikkatli olunacak, özellikle büyük taş motorları ağır olduğu için vücut üzeri yükseklikte taşlama işlerinde yorucu olabilir. Bu gibi durumlarda dinlenerek taşlamaya devam edilecek.
  • Taşlanacak yüzeylerin haricinde taş motoru çalışır vaziyette gezdirilmeyecek sağa sola götürülmeyecek. Aksi halde kendimize ve başkalarına zarar verebilirsiniz. Tüm dikkat yapılacak işe verilecek.
  • Taş motorlarındaki elektrik arızalarına müdahale edilmeyecek elektrikçilere haber verilecek.
  • Motor kapatıldıktan sonra taş ataleti ile bir süre döndüğü göz önünde tutularak, gelişigüzel bırakılmayacak,
  • İş bitimi seyyar taş motoru ve kabloları rulo edilerek toplanıp emniyetli yere kaldırılacak.

ZIMPARA TAŞLARI İLE ÇALIŞMA TALİMATI:

 1. Zımpara taşları gerekli sağlamlıkta yapılmış olsa da mutlaka taştan fırlayabilecek parçalara karşı uygun koruyucu içine alınacak, koruyucusu olmayan zımpara taşında kesinlikle çalışılmayacaktır.
 2. Zımpara taşlarının seçiminde taşın, işe ve motora uygun olmasına özen gösterilmeli, taşın devir adedi, taş motorununkinden fazla olmamalıdır.
 3. Çalışanlar, baş ve gözlerini, sıçrayan parçalardan ve kıvılcımlardan korumak için uygun yüz maskesi veya gözlük gibi kişisel koruyucuları kullanmadan işe başlamamalıdır.
 4. Zımpara taşları, kullanılmadan önce kullanıcıları tarafından kontrol edilecek, çatlak ve hasarlı olanlar kullanılmayacaktır.
 5. Zımpara taşları, yerine takılırken taşla flanj arasına, çapı flanj çapından büyük olan kâğıt, kauçuk ve deri gibi yumuşak malzemeden yapılmış uygun pullar konulacaktır.
 6. Zımpara taşları, imalatçı firmanın belirttiği hızın üstünde kullanılmayacak, taşın karakteristiğini gösteren ve taşın üzerine yapıştırılmış olan etiket kesinlikle koparılmayacaktır.
 7. Zımpara taşının taşınması ve takılması bu işle görevli kişilere bırakılmalı, taşın kullanılması konusunda eğitim almayan işçiler zımpara taşını kullanmaya kalkışmamalıdır.
 8. Bir zımpara taşı ilk defa çalıştırıldığında, çalıştıran işçi taşın karşısında durmayacak, kenarda durarak taşın hız kazanmasını bekleyecektir.
 9. Zımpara taşı veya tezgâhında herhangi bir çatırtı veya gürültü duyulduğunda, tezgâh durdurulmalı, gerekli bakım ve onarım yapılmadan tezgâh çalıştırılmamalıdır.
 10. Elle yapılan taşlama işlerinde, taşlanacak parça bir tabla veya mesnet    üzerinde tutulacaktır. Mesnet veya tabla, sağlam ve taşın şekline uygun olarak yapılmış olacak, taşla arasındaki mesafe 3 mm. Yi geçmeyecek şekilde ayarlanacak, taş dönerken kesinlikle tabla veya mesnet hiç bir nedenle ayar edilmeyecektir.
 11. Zımpara değiştirme işlemi, elektrik bağlantısı kesilerek (fiş prizden çıkarılarak) ve  uygun anahtar kullanılarak yapılacak

ELEKTRİK İŞLERİNDE GÜVENLİ ÇALIŞMA TALİMATI

 1. Elektrik akımı tehlikelidir. 25 volt ac veya 50 volt dc gerilimin üzeri ölümcül kazalara neden olabilir. Bu nedenle elektrik işlerinde son derece dikkatli olunacaktır.
 • Her elektrikçi aşağıdaki 5 emniyet kuralını bilecek ve bu kurallara uyacaktır.
 • Elektrik ile yapılan çalışmalarda devrenin enerjisini tamamen ve her yönden kesilecek.
 • Tekrar açılmaya karşı gerekirse kilitlenerek irtibat telefonunu belirtir levha ile yeterli emniyet alınacak.
 • Gerilim olup olmadığını sık aralıklarla kontrol edilecek.
 • Sistemin toprak hattına bağlanmış olduğunu kontrol edilecek.
 • Enerji altında bulunan bitişik kısımların korunmasını sağlanacaktır.
 • Gerilimin altında çalışmak yasaktır. Yetkili müdürlüğün izni ve haberi olmadan ve gerekli tüm önlemleri almadan bu tip çalışmalar yapılmayacaktır.
 • Alınacak tedbirlerin tamamı alındıktan sonra çalışılacak. Özel durumlarda İdari/Teknik Müdürlük’den ve sorumlu kişilerden yazılı “çalışma izni” alınacaktır.
 • Yalnızca test edilmiş, yapılacak işe ve kullanım yerine uygun güvenli el aletleri ve cihazlarla çalışılacaktır.
 • Elektrik tesisi ve cihazlarında çalışmaya başlamadan önce el aletlerinin durumu kontrol edilecek ve kalibrasyonlu ölçü aleti ile gerilimin durumu ölçülecektir.
 • Gerilimi kontrol etmek için asla kontrol lambası kullanılmayacaktır.
 • Bakım, onarım ve tamir yapılan makinenin şalteri mutlaka kilitlenecek. Üzerine arıza var levhası asılacaktır.
 • Çalışma yapılan elektrik dağıtım tablosu zemininde akım geçirmez paspas yoksa derhal koyulacaktır.
 • Üretim sahasındaki çalışmayı dikkate alarak tüm prizler ve kullanılan seyyar elektrik kordonları kontrol edilecek, arızalı priz ve izolesi bozulmuş elektrik kordonları değiştirilecektir.
 • Yeni bir elektrikli cihaz veya makinenin montajından sonra elektrik topraklama hattı mutlaka bağlanacaktır.
 • Elektrikli cihazların tesisat ve toprak hattı bağlantıları periyodik olarak kontrol edilecektir.
 • Kilitli emniyet sistemi kullanılmayan durumlarda, kapatılan şalterin çalışma süresince tekrar açılmaması için ayrıca önlem alınacaktır. Daima gerekli uyarı işaret levhası kullanılacaktır.
 • Sigortalar herkesin ulaşabileceği açık yerde ise kilitli sigorta kullanılacaktır.
 • Tesadüfen şalterin tekrar açılmasına, ters gerilim veya indüksiyon akımına karşı devre dışı edilerek topraklanması sağlanacaktır.
 • İşletme şartları sebebiyle özel bir durum olarak gerilim altında çalışmak gerekiyorsa, cihazın veya tesisin dokunma alanı içindeyken kendinizi veya beraberinizdeki çalışanı izole ederek koruyunuz.
 • Standartlara uygun test edilmiş koruma eldiveni ve izoleli el aletler kullanılacaktır.
 • Zorunlu hallerde gerilim altında çalışma kesinlikle yalnız yapılmayacaktır. Bir gözetici eşliğinde çalışılacaktır.
 • Yardımcı kişinin tehlike anında enerjinin kesilmesi konusunda eğitilmiş olması sağlanacaktır.
 • Kaza durumlarında tekrar hayata döndürmek için gerekli olan ilk yardım önlemleri alınacak ve derhal sağlık birimine götürülecektir.
 • Çalışmaya başlamadan önce koruma elemanları ve el aletlerini göz ile kontrol edilecek. Arızalar ve uygunsuzluklar hemen şeflere bildirilecektir.
 • Yanma ve patlama tehlikesi olan alanlarda çalışırken açık lamba, cep telefonu vb. bulundurulmayacaktır.
 • Yüksek yerlerde veya merdiven ile çalışmanız gerekliyse ve el aletleri veya malzeme kullanacaksanız düşmesi halinde bir zarar vermeyecek şekilde önlemler alınacaktır.
 • Merdiven kullanımında merdivenin kaymaması için önlem alınacaktır.
 • Kontrollerde ise yalnızca uygun ölçü aletlerini kullanılacaktır.
 • Atölye içindeki aydınlatma değerleri normal şartlarda 400 ile 700 lux olmalıdır. Bu husus kontrol edilecektir.
 • Sabit lokal aydınlatma sistemleri dışında kullanılacak olan seyyar el lambaları uygun izoleli, fanuslu ve 24 – 42 v olmasını sağlanacaktır.
 • Hol ve müşterek alanlarda ve genel kullanım yerlerinde aydınlatma lambaları kontrol edilecek ve hatalı olanlar değiştirilecektir.
 • Sürekli hareket halinde ve çeşitli darbelere maruz kalan elektrik kablolarının olması nedeni ile elektrik kablo bağlantıları kullanım sıklığına göre ayda bir veya 3 ayda bir kontrol edilecektir.
 • Depo aydınlatmalarında genellikle flüoresan, halojen ve açık lambalar kullanılacaktır.
 • Ambar armatürlerinin altına yanıcı malzeme koyulmayacak veya buralarda globlu lambalar kullanılacaktır.
 • Lambaların, depo koridorları üzerinde olmasını sağlanacaktır.
 • Rutubetli yerlerde ve kazan dairesinde lambaların cam fanuslu, flüoresanların globlu olması ve sürekli takılı bulunması sağlanacaktır.
 • Aydınlatma lambalarının istifler ve yanıcı malzeme üzerinde bulunması önlenecektir.
 • Elektrik işlerinde uygun kişisel koruyucu malzeme kullanılacaktır.
 • Elektrikçilerin kullandıkları tornavida, maşa, cımbız, kontrol kalemi, voltmetre ve ampermetre gibi ölçüm aletleri standartlara uygun izoleli ve kalibrasyondan geçmiş olması sağlanacaktır.
 • Bu alet ve cihazlar izoleli bir çanta içinde bulundurulacaktır.
 • Elektrikli aletler pantolon veya gömlek ceplerine sokulmayacaktır.
 • Ünitelerde elektrik ile ilgili çalışmaya başlamadan önce yüksek gerilim kontrol çubuğu ile kontrol yapılacaktır.  

YÜKSEK YERLERDE GÜVENLİ ÇALIŞMA TALİMATI

 1. Kayma ve düşme riski olan yüksek yerlerde mutlak surette emniyet kemeri takarak çalışılacaktır.
 2. Yükseklik korkusu olanlar, kendisini iyi hissetmeyenler, yüksek yerlerde çalıştırılmayacaktır.
 3. Yüksek yerlerde kenar boşluklara yaklaşılmayacaktır.
 4. Aydınlatması yetersiz olan yüksek yerlerde Çalışanlar çalıştırılmayacak yeterli aydınlatma sağlandıktan sonra çalışılacaktır.
 5. İskele gibi yüksek yerlerde çalışanlar iskelelerde emniyetli çalışma talimatlarına uyacaktır.
 6. Güvenli olmayan, standartlara uygun kurulmayan iskelelerde çalışılmayacaktır.
 7. Merdivenle yüksek yerlere iniş ve çıkışlarda dikkat edilecek her iki el kullanılarak inip ve çıkılacaktır.
 8. Gantry Kreyn Vinç, kirişli ve gezer vinçlere, gemilerin çeşitli yüksek yerlerine merdivenlerden inip çıkarken, mutlak suretle paraşüt tipi emniyet kemeri takılacak. İniş ve çıkışlarda yorulan kişi emniyet kemerini takıp bir müddet dinlenecek ve güvenli iniş ve çıkış yapacaktır.
 • Gemilerin kayma riski olan eğimli yerlerinde çalışanlar, mutlak surette emniyet kemeri takarak çalıştırılacaktır.
 • Gemilerin kargo tanklarında kurulan iskelelerde çalışanlar emniyet kemeri takarak çalışacak, kenar boşluklara ve korgeyt boşluklarına yaklaşılmayacaktır.
 • İskele kurulmasının mümkün olmadığı yerlerde, kaynak montaj taşlama ve boya işlerinde, gemi bloklarını taşıma çevirme ve birleştirme işlerinde, yüksek yerlerdeki kaldırma mapalarına vinç sapanlarına takarken veya sökerken, gerekli önlemler alınacak, yüksek yerde çalışacak Çalışanlarin düşmelerini önlemek için Çalışanlar çelik- kupur veya taşıma sepeti içinde çalıştırılacaktır.
 • Vinçlerle kaldırılan sepet içinde çalışan Çalışanlar emniyet kemeri takacak ayrı bir can halatını vincin kancasına bağlı olarak çalışacaktır.
 • Yüksek yerlerde çalışanlar çalışırken kullanmış oldukları malzemelerin düşmemesi için azami dikkat ve özeni gösterecekler.
 • Binaların çatılarına izinsiz çıkılmayacaktır.
 • Bina çatılarında yapılacak işlerde güvenlik kurallarına uyulacak kayma ve düşme riski olan yerlerde mutlak surette paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılacaktır.

KAPALI DAR VEYA SINIRLANDIRILMIŞ MAHALLERDE GÜVENLİ ÇALIŞMA TALİMATI

Gemilerde ve sahada bulunan, tank bölme kopartman gibi sınırlandırılmış, kapalı ve dar alanlarda yapılmak istenen, kaynak taşlama, mekanik raspa gibi sıcak çalışmalarda veya yapılacak boya ve tanlardaki kimyasal temizlik işlerinde çalışmaya başlamadan önce;

 1. Kapalı mahalde gaz sıkışması olup olmadığı, gaz ölçüm cihazı ile ölçülerek araştırılmalıdır.
 2. Çalışma yapılacak kapalı mahal 24 volt elektrikle yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.
 3. Kapalı mahallin üst tarafından içeriye fanla temiz hava verilmelidir.
 4. İşlem yapılan operasyon noktasında meydana gelen toz, duman, gaz ve kokunun ortama yayılmadan dışarıya atılabilmesi için cebri çekiş sağlanmalıdır.
 5. Her iki fanda çalışma ortamının dışına kurulmalıdır.
 6. Dar ve kapalı mahalde çalışan kişi, kaynak maskesi- baret eldiven gibi, kişi kişisel koruyucuları kullanması sağlanmalıdır.
 7. Çalışma sürecinde çalışan kişiye bir gözcü nezaret etmelidir.

GEMİLERİN KAPALI BÖLMELERİNDE SICAK ÇALIŞMA

 1. Sıcak çalışma yapılacak her bölüm için hacimde %21 oksijen ve %1 LEL’ yi geçmeyen ölçümler görülünceye kadar temizlenmeli ve havalandırılmalıdır. En önemlisi ise sıcak çalışma devam ettiği sürece havalandırma devam etmelidir.
 2. Kargo tankları sıcak çalışma şartlarına göre çok iyi şekilde temizlenmeli veya su ile doldurulmalıdır.
 3. Gaz-free yapılmamış kargo tankları hidrokarbon gazı hacminde %2 yi geçmeyecek şekilde temizlenmeli ve havalandırılmalıdır.
 4. Gemideki tüm kargo tankları temizlenmeli ve gaz-free yapılmalıdır.
 5. Kargo tanklarından başka bitişik balast tankları ve bölümleri gaz-free ve sıcak çalışma için kontrol edilmelidir.
 6. Diğer bölümlere geçen boru devreleri su ile yıkanmalı, havalandırılmalı sıcak çalışma yapılacak bölümler mutlaka izole edilmelidir.
 7. Kargo boru devreleri havalandırılmalı veya eğer gerekli görülürse tamamen suyla doldurulmalıdır.
 8. Çalışma bölgesinde bulunan yanıcı gaz çıkaran maddeler sıcak çalışma bölgesinden en az 10 metre mesafeye uzaklaştırılmalıdır.
 9. Posta ve perde arka taraflarına özel dikkat gösterilmeli mücavir bölgelerin temiz olduğu mutlaka görülmelidir.

BORU DEVRELERİNDE SICAK ÇALIŞMA

 1. Boru devreleri ve valflar üzerindeki sıcak çalışmaya sadece ilgili kısım soğuk çalışma ile sistemden ayrıldığı ve kalan sistem körlendiği zaman müsaade edilecektir.
 2. Çalışma yapılacak kısım kargo bölümünde ise “sıcak çalışma ve emniyet” standartlarına göre temizlenmiş ve gaz-free edilmiş olmalıdır.

PATLAMADAN KORUNMA TALİMATI

 1. Girilecek veya çalışma yapılacak tehlikeli kapalı mahalle gaz ölçümü yaptırınız.
 2. Çalışanlara statik elektrik oluşumunu önlemek için uygun malzemeden yapılmış kişisel koruyucu giysiler verilecektir.
 3. Çalışılacak mahalde uygun şartlar sağlanıncaya kadar içeriye girilmeyecek, tehlikeli mahal ve çevresine çalışanların görebileceği şekilde gerekli uyarı/ikaz işaretleri asılacaktır.
 4. Tehlikeli mahalle emici ve basıcı fan çekilerek emniyetli aspirasyon sistemi ile yeterince havalandırma yapılacaktır.
 5. Sıcak çalışma izni, gazsızlık yeterli havalandırma, aydınlatma ve gerekli güvenlik önlemleri iş güvenliği sorumlularınca sağlandıktan sonra alınacaktır.
 6. Yeni inşa edilen gemi blok ve tanklarına veya onarım için gelen gemilerin kapalı tank bölme kompartıman gibi yerlerine, yapılan boyalar sonucu açığa çıkan gazın tahliyesi ve atılan boyanın iyi kuruması için emici ve basıcı fan çekilerek yeterli havalandırma yapılacak, gaz ölçümü yaptırılmadan içeriye girilmeyecektir.
 7. Boya depolarına, seyyar lpg tüp depolarına, oksijen ve lpg tanklarının bulunduğu mahallere gerekli uyarı/ikaz işaretleri asılacak ve izinsiz girilmeyecektir.
 8. Seyyar lpg tüpleri yerlerde yatık vaziyette bırakılmayacak dik bir şekilde sabitlenecek ve güneş ışınlarına maruz bırakılmadan kullanılacaktır.
 9. Seyyar lpg tüpleri yuvarlanarak götürülmeyecek özel el arabaları ile taşınacaktır.
 10. Oksijen tüp valfları ve devreleri yağlı elle tutulmayacaktır.
 11. İçlerinde ne olduğu bilinmeyen varil, tüp ve benzeri kapalı kaplar ve boru devreleri üzerinde izinsiz sıcak çalışma yapmayınız.
 12. İçinde benzin veya başka yanıcı sıvı madde depolanmış olan, yakıt tankı, tanker vb. Kaplarda izinsiz sıcak çalışma yapmayınız.
 13. Parlama patlama ile ilgili işyerindeki uyarı/ikaz işaretlerine riayet ediniz.
 14. Alev tutucu kullanılmadan çalışılmayacaktır.

GENEL OLARAK GÜVENLİ VİNÇ KULLANMA TALİMATI

 1. Vince, üzerinde belirtilen taşıyabileceği azami yükten fazla yük taşınmayacaktır,
  1. Vinçler, her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından genel güvenlik kontrolleri yapılmadan çalıştırılmayacaktır.
  1. Keskin yüzeyli malzeme bez sapanla kaldırılmayacaktır.
  1. Vinçlerle yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmaları sırasında yetiştirilmiş manevracılar tarafından verilecek el ve kol işaretlerine dikkat edilecektir,
  1. Vinçte, birden fazla işçi görevli bulunduğu durumlarda, operatör, bağlayıcı, sapancı veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret almalı ve işaretçi, operatör tarafından kolay görülebilecek yerlerde durmalı, ancak operatör, her kim tarafından verilirse verilsin, her dur işaretini daima yerine getirecektir.
 • Yükler dik olarak kaldırılıp, indirilecek, bunların eğik olarak kaldırılıp indirilme zorunluluğu olduğu hallerde manevralar sorumlu bir elemanın gözetiminde yapılacak ve yük salınımlarına ve yükün kötü durumuna karşı, gerekli tedbirler alınacaktır.
  • Vinç operatörleri; yükleri çalışanların üzerinden geçirmeyecektir,
  • İndirilen bir yükün altından sapan halatının çekilmesi için kumanda vermeden önce işaretçi Çalışanlarin güvenliğini sağladıktan sonra operatöre çekme işareti verecektir.
  • Vincin yüksüz hareket ettirilmesi gerektiğinde, istifçi veya sapancılar, işaretçiye hareket işaretini vermeden önce, denk veya sapan halatlarını kancalara uygun bir şekilde takmalı ve operatör kancaları, yeterli bir yükseklikte tutacaktır.
  • Operatör, kaldırma makinelerinde bir yük asılı bulunduğu sürece makinelerin başından ayrılmayacaktır.
  • Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde, yalnız görevli kimseler bulunacak ve vinç operatörleri, hiçbir kimsenin yük üzerine binmesine veya boş halat veya kancalara asılmasına izin vermeyecektir.
  • Vincin veya kaldırılan yükün hareketi esnasında çalışanları uyarmak için operatör, sesi açıkça işitilebilen zil, siren v.s işaret verecek ve bunlar hareket halinde devamlı çalıştıracaktır.
  • Yüklerin vinçlere asılı olarak taşınmasında görevlendirilen işaretçi veya Çalışanlar, yüklerin önünde gitmeli, yüklerin bir kimseye veya herhangi bir engele çarpmayacak bir yükseklikte taşınmasını sağlamalıdır.
  • Vinçle taşınan yükler konulması istenen yere emniyetli bir şekilde konulacak ve sabitlenecek gerekli önlemler alındıktan sonra kanca bağlantıları sökülecek, vinç emniyetli yerine alınacaktır.
  • Vinç jurnalleri sağlıklı doldurulup arıza durumları bildirilerek takip edilecektir.

 

SAPAN EMNİYETLİ KULLANMA TALİMATI

ZİNCİR SAPANLAR;

– Zincir sapanlar parçalı- ekli kullanılmayacak, 60 dereceyi aşan kaldırma açısıyla yük kaldırılıp indirilmeyecektir.

– Üzerinde emniyetli yük kaldırma kapasitesini gösterir etiketi olmayan zincir sapanlar kullanılmayacak, kapasitenin üzerindeki yüklerde çalışma yapılmayacaktır.

– Zincir sapanlar kullanılmadıkları zaman uygun bir şekilde asılacak, paslanmalarına karşı önlem alınacak, ezilmeye ve aşındırıcı madde etkilerine karşı korunacaktır.

– Yük kaldırma, indirme, askıda tutma ve transfer operasyonlarında zincir sapanın köşe nokta ve köşe yüzeylere gelmemesine dikkat edilecektir.

– Zincir sapanla kaldırılan yükün altında asla durulmayacaktır.

Açıklama: http://dogukancelikhalat.com/uploads/products/zincirsapan.jpg

– Aşınmış, eğilmiş, paslanmış, uzamış veya herhangi bir şekilde hasarlanmış zincir sapanlar kullanılmayacaktır.

– Sapan zincirine düğüm atılmayacak, kaynak yapılmayacaktır.

– Kaldırma ekipmanı kancasının zincir sapan ana bağlantı halkası içinde rahat hareket ettiği kontrol edilecektir.

– Hareketli yüklerin kaldırılması, indirilmesi ve transferinden kaçınılacaktır.

– Zincir düğümlenerek kısaltılmayacaktır.

– Birden çok kollu zincir kullanıldığında, tüm kolların aynı eğimli açıya sahip olmasını sağlanacaktır.

– Burulmuş zincirle yük kaldırılmayacaktır.

– Keskin kenarlı yükleri kaldırırken, zincirler uygun tampon ya da ped ile korunacaktır.

– Yükü, kancanın uç kısmına değil tam yatağına yerleştirilecektir.

– Ana halkanın, takılı olduğu vinç kancasında serbestçe hareket ettiğinden emin olunacaktır.

– Zarar görmüş parçalar tespit edildiği zaman zincir kullanılmayacak ve yenisiyle değiştirilecektir.

– Bozulma ve çatlak oluşabilecek durumlarda zincirli sapanlar kontrol edilecektir.

– Zincir et kalınlığının azalması, anma çapının %10’unu geçmesi halinde değiştirin.

– Eğrilmiş veya bükülmüş zincir tespitinde sapan yenisiyle komple değiştirilecektir.

– Baklası eğilmiş, kırık, çatlak veya çentikli zincir mevcudiyeti bulunan sapanlar kullanılmayacak, yenisi ile değiştirilecektir.

– Zincir boyları %5’den fazla uzamış sapanlar kullanılmayacaktır.

– Kırılan bir kaldırma veya bağlama zinciri asla telle bağlanmayacak veya cıvata ile tutturulmayacaktır.

– Birden fazla kollu sapanlar kullanıldığında, sapan kollarının başları, aynı halkaya bağlanacak ve sapan kollarının uygun açıklıkta olmasına dikkat edilecektir.

– Zinciri üzerinde sıcak işlem yapılmış olan zincir sapanlar kullanılmayacaktır.

– Sapanlar birbirine bağlanarak kullanılmayacaktır.

– Çok yüksek sıcaklıklara maruz kalmış sapanlar kullanılmayacaktır.

– Kancalarında mandal bulunmayan zincir sapanlar kullanılmayacak, kancanın bağlandığı mapanın yük bağlantı kaynakları tam olacak ve operasyon öncesi kontrol edilecektir. Yük bağlantı mapa kaynağı tam yapılmamış yükler kaldırılmayacak, indirilmeyeceklerdir.

 

BEZ SAPANLAR;

– Sapanlar tam genişlikleriyle yük taşıyacak şekilde tespit edilecek; bağlanacaktır.

– Yükün kaldırılmasında bir sapan yerine birden fazla sapan kullanılacaksa ham maddelerinin aynı olmasına dikkat edilecek, farklı özelliklere sahip sapanlarla yük kaldırılmayacaktır.

– Bez sapanlar, asitlerin veya bunların buharlarının yahut yıpratıcı diğer kimyasal maddelerin bulunduğu ortamlarda kullanılmayacak ve saklanmayacaktır.

– Bez sapanlar, ıslak olduklarında kurutulacak, kirli olduklarında yıkanacak ve kuru olarak saklanacaktır. Nemli halde bulunan ya da ıslanmış bez sapanlar kullanılmayacaktır.

– Kaldırılacak yükün ağırlığı ve ağırlık merkezi tespit edilmeden operasyona başlanmayacaktır.

– Bez sapanlar kaldırma kapasiteleri üzerindeki yüklere maruz bırakılmayacaktır.

– Birden fazla bez sapanla yük kaldırma, indirme, askıda tutma ve transfer operasyonlarında kullanılan sapanların toplam kapasiteleri ilgili yük ağırlığından az olmayacaktır.

– Sapan ile kaldırma, indirme, askıda tutma ve transfer esnasında yükün altında ve çevresindeki alanda hiç kimsenin bulunmasına izin verilmeyecektir.

– Sapanlarda uzun süreli ve güvenli kullanımını olumsuz etkileyen hatalar ve hasarlar; yüzeyde aşınma, boylamasına ve çapraz kesikler, aşınma yerleri, örgü kaçıkları veya düğümler oluştuğunda sapanlar kesinlikle kullanılmayacaktır.

Açıklama: http://asilcelikhalat.com/bilgi/wp-content/uploads/2010/03/polyester-sapan-teknik-ozellikler.png
Açıklama: http://www.caraskal.com.tr/images/images/polyester-sapan-bez-sapan-bez-halat-polyester-sapan-fiyatlari-dahua-hedef-yale.jpg

 – Birden fazla sapan kullanılacak yük kaldırma, indirme askıda tutma ve transfer operasyonları öncesi her sapana eşit yük dağıldığı kontrol edilecektir. Eşit olmayan yük dağılımı durumunda operasyona başlanmayacaktır.

– Ani salınım ve silkme hareketlerinden kesinlikle kaçınılacaktır.

– Kaldırma, indirme, askıda tutma ve transfer edilecek yük sapan üzerinde asla kaydırılmayacaktır.

– Yük sapanda iken asla uzun sürelerle bekletilmeyecektir.

– Bez sapanlar, kullanım sonrası temiz su ile kimyasal katkılar olmadan temizlenecektir.

– Islak bez sapanlar bir yere asarak doğal ortamda, hava etkisiyle kurutulacaktır. Su ile ıslanmış halatlar kurutucuda kurutulmayacaktır.

– Hasarlı sapanlar depolanmayacak, kullanılacak sapanlar temiz, kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde depolanacaktır.

– Sapanlar asılarak saklanacak, nemsiz kuru ortamda bulundurulacaklardır.

– Bez sapanlar güneş ışığına (ultraviyole ışınlara) maruz bırakmayacaktır.

– Sapanların yüksek sıcaklık olan alanlara uzak olması sağlanacaktır.

– Bez sapanlar sıkışma veya ezilme risklerinin olmadığı alanlarda saklanacak, atmosferik ya da sıvı kimyasallar ile temas etmeyecek şekilde saklanacaklardır. Kimyasal maddelerle temas etmiş bez sapanlar kullanılmayacaktır.

– Her kullanım öncesi bez sapanların; kesilmiş, yıpranmış veya yaralanmış olup olmadığı kontrol edilecektir. Yanık, kimyasala temas etmiş kısımlarının olmadığından emin olunacaktır. Bez sapanlardan, herhangi bir şekilde darbe almış, çentiklenmiş, yırtığı, sıyrığı bulunanlar ve pamuklanmış halde olan sapanlar kullanılmayacaktır.

– Bez sapan kalınlığı kontrol edilecektir. Dokuma içine nüfuz etmiş kum vb. maddelerin bölgesel kalınlık oluşturduğu ve kullanım esnasında sürtünme ile zımpara etkisi oluşacağı ve liflenme veya liflerin kopmasına neden olacağı asla unutulmamalıdır.

– Etiketi okunmayan ya da etiketi olmayan bez sapanlar kullanılmayacak, dokumasında veya dikişlerinde hasar olmayacak, düğüm atılmış, kıvrılmış veya tamir görmüş bez sapanlar kullanılmayacaktır.

– Asidik ortamlarda bez sapan kullanımından mümkün mertebe kaçınılacaktır.

– Hiçbir şekilde bez sapanların dikiş yerleri,  kanca bölgesine veya diğer kaldırma düzeneklerine denk getirilmeyecektir.

– Kullanım esnasında bez sapanlar keskin ve pürüzlü yüzeylere sürtülmeyecek,  yerde sürüklenmeyecek,  üstlerine basılmayacak, üzerinden araç geçirilmeyecek ve yük bağlantısı yapılırken yükün keskin köşelere ve keskin kenarlara temas etmeyecek şekilde yapılması sağlanacak, kaçınılmaz pozisyonlarda bez sapanı keskin köşe ve kenarlardan koruyacak tampon malzeme kullanılacaktır.

– Birden fazla sapanlar kullanıldığında, sapan kollarının başları kaldırma ekipmanı kancasına bağlanacak, sapanlar yüke simetrik, dengeli; taşınacak yük kaymayacak şekilde bağlanarak ilgili operasyon yapılacaktır.

– Bez sapanlar mapalara direkt olarak bağlanmayacak, mutlaka kaldırılacak yükün ağırlığına uygun kilit kullanılarak mapa bağlantısı yapılacaktır.

 

ÇELİK SAPANLAR;

– Çelik sapanlarda,

a.  Halat çapında küçülme olup olmadığı,

b.  İç ve dış tellerdeki aşınmaların olup olmadığı,

c.  Halatların adımının normal olup olmadığı,

d.  Tel ve demetlerde darbe ve çentik izleri olup olmadığı,

e.  Kazıma izleri olup olmadığı,

f.   Korozyon; aşınma olup olmadığı,

g. Kırılmış tel ve bunların kırılış şekilleri, gibi hata ve hasarlar her kullanımdan önce mutlaka kontrol edilecektir.

– Çelik sapanlar kaldırma kapasitelerinin üzerindeki yüklerde kullanılmayacaktır.

– Çelik halatların ek yerlerinin, halkalarının, başlık ve bağlantılarının, halatların kaldıracağı en ağır yüke dayanıklı olmasına dikkat edilecektir.

Açıklama: http://www.koskerlercelikhalat.com/images/celik-halat-genel-bilgiler-1.jpg

– Uzun süreli kullanılmama sonucu veya saklama ve çalışma koşullarının uygun olmaması sebebiyle çelik sapanlarda aşırı paslanma meydana geldiğinde sapan kullanılmayacaktır.

– Çelik sapanda düğüm ve dolaşık bölgeler, halatın yapısını bozacak tahribatlar oluşturacağından bu tür hasara uğramış sapanlar kullanılmayacaktır.

– Çelik sapanlarda halatı döndürmeye karşı yük uygulanması veya ani yük boşalması sonucu halat damarlarının dönerek bozulması halinde sapan kullanılmayacaktır.

– Birden fazla çelik sapanla yük kaldırma, indirme, askıda tutma ve transfer operasyonlarında kullanılan sapanların toplam kapasiteleri ilgili yük ağırlığından az olmayacaktır.

Açıklama: http://www.bir2mcelikhalat.com.tr/kayan/celikhalatsapan.jpg
Açıklama: http://www.hilalcelikhalat.com/celik-halatlar-resimler/genel-bilgiler3.jpg

– Çelik sapanın halat çapında, aşağıdaki değerlerin üzerinde bir incelme varsa sapanı kullanım dışı bırakın.

a.  Çapı 9mm ile 13mm arası olan halatlarda 0,4mm

b.  Çapı 14mm ile 19mm arası olan halatlarda 0,8mm

c.   Çapı 20mm ile 28mm arası olan halatlarda 1,25mm

d.  Çapı 29mm ile 38mm arası olan halatlarda 1,60mm

– Çelik sapan üzerinde dışa doğru çıkıntı (fıtık) yapmış ve kırık tel demetleri var ise sapan kullanılmayacaktır.

– Birbirine düğümlenmiş serbest bırakıldığında çözülmeyen çelik sapanlar kullanılmayacaktır.

– Sapan gözlerindeki kurşunlarda çatlama,  ezilme ve fiziki deformasyon görülmesi durumunda sapan kullanılmayacaktır.

– Çelik halatın bağlantı yerinin kenarında bir veya birden fazla kopuk tel varsa sapan kullanım dışı bırakılacaktır.

– Özü; kendiri dışarı çıkmış, kordon araları açılmış, üzerinde korozyona uğramış bölgeler olan, üzerinde aşırı aşınmış bölgeler olan çelik sapan kullanılmayacak, yenisi ile değiştirilecektir.

– Alev veya elektrik arkına maruz kalmış çelik sapanlar kullanılmayacaktır.

– Hasarlı olduğu tespit edilen çelik sapanlar derhal kullanım dışı bırakılacaktır.

– Çelik sapanlar ilgili yük ağırlığına uygun kilitler ile birlikte kullanılacaktır.

– Çalışmalar sırasında şok yüklemelere dikkat edilecek, ani yük yükleme ve boşaltmanın halatta ciddi hasarlar oluşturacağı unutulmamalıdır.

– Sapanların kaldırılacak malzemeye bağlantısının sağlam ve dengeli olmasına dikkat edilecektir.

– Kaldırılacak malzemeye gerekli bağlantılar yapıldıktan sonra yükün önce ağırlığı alınacak, sonra yavaşça kaldırılacaktır.

– Kaldırma, indirme, askıda tutma ve transfer esnasında çalışma alanında ve yükün altında kimse bulunmayacaktır.

– Yük yere indirilirken altına takoz koyulacak ve sapanların yük altında kalmasına izin verilmeyecektir.

– Çelik sapanlarla çalışmaya başlamadan önce sapanların kontrolünü yapılacaktır.

– Çelik halatlarda tel kopması, büküm gibi kaldırma kapasitesini düşürecek sebepler ortaya çıktığına halat kesinlikle kullanılmayacaktır.

– Birden fazla sapan kullanıldığında, sapan kollarının başları kaldırma ekipmanı kancasına bağlanacak, sapanlar yüke simetrik, dengeli; taşınacak yük kaymayacak şekilde bağlanarak ilgili operasyon yapılacaktır.

ÖZEL ESASLAR;

– Sapanlar ile icra edilen kaldırma, indirme, askıda tutma ve transfer operasyonlarında yükün alt bölgesine girerek, ya da yakınında bulunarak ilgili yüke elle temas ederek yönlendirme kesinlikle yapılmayacak, ilgili operasyon öncesinde yüke yönlendirme halatı ya da el incesi bağlanarak yönlendirme bu bağlantılar vasıtasıyla yapılacaktır.

MUAYENE KONTROL;

-Uygunsuz durumdaki sapanlar kullanım dışı bırakılarak periyodik muayeneye tabi tutulacaktır. Koşulları tümüyle sağlayan sapanlar, rutin olarak yılda bir muayeneye tutulur. Uygunsuzluğundan dolayı muayeneye alınan sapanlar için bir sonraki muayene tarihi o günden itibaren 1 yıldır

FORKLİFTLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK TALİMATI

 1. Kişisel koruyucu malzeme (iş elbisesi, çelik uçlu ayakkabı, baret vs.) Üzerine giyilecektir.
 2. Forklift ehliyeti olmayan personelin kullanması yasaktır.
 3. Araç kullanılmadan önce, günlük bakım ve onarımını yapılacaktır.
 4. Görüşünüz açık değilse gidilmeyecektir.
 5. Dikiz aynalarının ayarla, sesli ve ışıklı uyarı sistemlerinin çalışıp, çalışmadığını kontrol edilecektir.
 6. Bir arızanın tespit edilmesi durumunda ilgili amirlere haber verilecek.
 7. Yükler iyi bilinecek, dengeli yükleri taşınacaktır.
 8. Trafik kurallarına uyulacak, aracın herhangi bir parçası üzerinde insanları taşımayacaktır.
 9. Yük kaldırma mekanizmasının altında hiçbir kimsenin durmasına müsaade edilmeyecektir.
 10. Araç insanları kaldırmak için kullanılmayacak, çalışma alanını yollar ve zemin iyi tanınacaktır.
 11. Forklıft başka forklıftlerın çalışma sahasında kullanılmayacak; forklıft başka bır forklıftı ıtmek veya çekmek amacıyla kullanılmayacak, foklıftın çalışmadığı durumlarda servıse haber verılecektir.
 12. Forklıft yük düzeltme, sürükleme, ıtme, devırme gıbı ışler ıçın kullanılmayacak, yükseğe kaldırılmış yükle hareket edılmeyecektir.
 13. Yakıt doldururken motor kapatılacak. Yakıt sızıntı yapıyorsa aracı çalıştırılmayacaktır.
 14. Koruyucu emniyet kemeri kullanılacaktır.
 15. Ani kalkışlar ve durmalardan, çıkıntılardan çukurlardan ve gevşek malzemelerden kaçınılacaktır.
 16. Hiçbir zaman eğimli bir yüzey üzerinden dönülmeyecek, enlemesine geçiş yapılacaktır.
 17. Eğimli yüzeylerde yükle birlikte yokuş yukarı veya yük olmadan kaldırma mekanizması ile birlikte yokuş aşağı seyir edilecektir.
 18. Sütun yavaşça ve problemsiz olarak eğilecek, dikey doğrultuda veya geriye doğru az eğilmiş durumda kaldırma veya indirme işlemini yapılacak, kaldırılmış yükleri yığarken minimum eğim kullanılacaktır.
 19. Yaklaşık 1mt. Koltuk üzerinde, yük veya taşıyıcı ile ileri seyredilecektir.
 20. Dönüş yapmadan önce özellikle yüksüz durumda iken yavaş gidilecektir.
 21. Forklift devrilirse aşağıya atlanılmayacak, direksiyon sıkıca tutulacak, ayaklar ile destek yapılacak, öne doğru eğilip çarpma noktasından uzaklaşılacaktır.
 22. Tersane sahasında forklift hız limitini aşılmayacak (max 5 km). Trafik kurallarına riayet edilecektir.
 23. Taşınacak-yüklenecek malzemeyi çatala alırken ve taşırken dengeli bir şekilde alınacak ve taşınılacaktır.
 24. Azami kaldırabileceği malzemeyi kaldırılacak, fazla yük ve malzeme yüklenmeyecek ve taşınmayacaktır.
 25. Malzeme taşırken iş makinaları için ayrılan emniyet çizgisini kullanılacak, sağa ve sola dikkat edilecektir.
 26. Forklift üzerinde operatör dışında hiç kimse bulunmayacaktır.
 27. Havaleli yük taşınmaması, zorunluluk halinde geri geri gidilmesi, ileriye doğru gidilmesi zorunlu ise operatörün rahatça görebileceği yerlerde işaretçi bulundurulacaktır.
 28. Yükleme boşaltma sırasında forklift manevra alanında çalışanlar bulunmayacaktır.
 29. Araç çalıştırılıp, hareket ettirilmeden önce ön veya arkada insan veya malzeme bulunup, bulunmadığı kontrol edilecektir.
 30. Gürültülü işyeri ortamlarında forkliftin yaklaşmakta olduğunun duyulamayacağı göz önünde bulundurulacak,  operatörce azami dikkat gösterilecek, hız yavaşlatılacak, siren ve uyarı ikaz ışıkları çalıştırılacaktır.
 31. Forkliftin, parlayıcı, patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlere özellikle de boyahanelere sokulmayacaktır.
 32. Forkliftin, giriş çıkış kapıları ile acil çıkışlar önüne park edilmeyecektir.
 33. Kontak anahtarı üzerinde bırakılmayacaktır, anahtarlar mesai bitimlerinde güvenliğe teslim edilecektir.
 34. Forklift kullanırken sigara içilmeyecek, forklift hareket halinde iken cep telefonu ile konuşulmayacaktır.
 35. Grıt sılosu taşımaları, sadece daha önceden belırlenmış ve yapılmış olan bıçaklıklardan yapılacaktır.
 36. İş ayakkabısı çıkarılmayacak veya topuğuna basılmayacaktır.
 37. Forkliftler ayakta kullanılmayacaktır.
 38. Telsiz konuşmaları forklifti durdurarak yapılacaktır.
 39. Forklifti kullanan operatörün kolları, bacakları kabinden dışarıya çıkarılarak kullanılmayacaktır.
 40. Çalışmaya başlamadan önce yüzey durumu kontrol edilecek, çökme, batma ihtimalı olan yerlere forklift ile girilmeyecektir.
 41. Kapalı alanda dizel forklift kullanılmayacaktır.
 42. Forklift üzerinde daima bir yangın söndürücü tüp hazır bulunacaktır.
 43. Yük herhangi bir şekilde bez sapan ya da çelik sapanla tutturularak sarkık halde taşınmayacaktır.
 44. Forklift kabin muhafazaları sökülerek çalışılmayacaktır.
 45. Forklift kapıları açılarak, sökülerek ya da açılıp forklift gövdesine bağlanarak çalışılmayacaktır.
 46. Denize düşme tehlikesi olan rıhtımlara 100 (cm) santimetreden fazla yaklaşılmayacaktır.

İlave Tedbirler ;

 1. Forklift operatör belgesi olmayanların kesinlikle forklift kullanmaması,
 2. Araç kullanılmadan önce, günlük bakım ve onarımının yapılması,
 3. Dikiz aynalarının ayarlanması, sesli ve ışıklı uyarı sistemlerinin çalışıp,  çalışmadığının kontrol edilmesi,
 4. Bir arızanın tespit edilmesi durumunda amirlere haber verilmesi,
 5. Yükün dengeli bir şekilde kaldırılıp, taşınması,
 6. Havaleli yük taşınmaması, zorunluluk halinde geri, geri gidilmesi, ileriye doğru gidilmesi zorunlu ise operatörün rahatça görebileceği yerlerde işaretçi bulundurulması,
 7. Forklift üzerinde operatör dışında hiç kimsenin bulundurulmaması,
 8. Yükleme boşaltma sırasında forklift manevra alanında çalışanların bulunmaması,
 9. Çalışma sahasında kasislere girilmemesi, zorunlu hallerde hızın iyice düşürülmesi,
 10. Araç çalıştırılıp, hareket ettirilmeden önce ön veya arkada insan veya malzeme bulunup, bulunup, bulunmadığının kontrol edilmesi,
 11. Gürültülü işyeri ortamlarında forkliftin yaklaşmakta olduğunun duyulamayacağı göz önünde bulundurulmalı. Operatörce azami dikkat gösterilmeli, hız yavaşlatılmalı, siren ve uyarı ikaz ışıldakları çalıştırılmalıdır.
 12. Yüksekte yapılacak işlerde forkliftin seyyar platform gibi kullanılmasına izin verilmemeli,
 13. Forkliftin, parlayıcı, patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlere özellikle de boyahanelere sokulmaması
 14. Forkliftin, giriş çıkış kapıları ile acil çıkışlar önüne park edilmemesi,
 15. Kontak anahtarının üzerinde bırakılmaması ve hiç kimseye verilmemesi gerekmektedir.

CHERRY PİCKER GÜVENLİK TALİMATI

 1. Cherry picker’lar tersane tarafından yetkilendirilmiş operatör belgesine sahip kişiler tarafından kullanılacaktır.
 2. Bu belgeye sahip olmayanlar kesinlikle bu makinaları kullanmayacaktır
 3. Bu makinaları kullanacak kimseler zimmet formu düzenlenmeden izinsiz olarak kullanmayacaktır.
 4. Operatör makinayı çalıştırmadan önce çalışacağı bölgenin yüzey durumunu kontrol edecektir.
 • Cherry picker sepeti yüksekteyken asla binilmeyecektir .Sepet zemine indirildikten sonra binilecektir.
 • Sepete makinanın bomu üzerinden yürüyerek binilmeyecektir
 • Sepete bindikten sonra kapısı kesinlikle kapatılacaktır.
 • Bütünlüğü çeşitli nedenlerden bozulmuş, bir veya bir kaç koruma demiri kopmuş , kırılmış, eğilmiş cherry picker sepetlerine asla binilmeyecektir
 • Çift lanyardlı emniyet kemeri takılmadan bu makinalara asla binilmeyecektir.
 • Cherry Pickerlar hem yerden hemde sepetten kontrol edilebilen            kumandadan aynı anda kontrol ettirilmeyecektir
 • Sepetin korkulukları üzerine yük  konularak  veya korkuluklara yük asılarak asla malzeme taşınmayacaktır.
 • Bom asla bir yapıya yaslandırılarak veya herhangi bir yapıya destek olmak amacıyla kullanılmayacaktır.
 • Bom dik pozisyondayken makina asla yürütülmeyecektir
 • Sepete iki kişiden fazla binilmeyecektir
 • İskele kurulan bölgelerde bulunan cherry pickerlar  iskele malzemesi      düşmesine karşı  emniyete alınacaktır
 • Bozma yapılan bölgenin yanında ve altında bulunan cherry pickerlar malzeme düşmesi ve çapak gelmesine karşı emniyete alınacaktır.
 • Havuz içinde veya çeşitli lokasyonlarda yapılan çalışmalarda cherry picker ın üzerine su gelmesine karşın emniyete alınacaktır.
 • Havuz içerisinden veya rıhtımdan gemi güvertesine geçiş asla sepetle yapılmayacaktır. Sepete sadece yerde inilip binilecektir.
 • Cherry picker sepetleriyle her ne koşulda olursa olsun gemiye asla   insan transferi yapılmayacaktır.
 • Bom dik pozisyona getirilirken sepette bulunan kişi kafasını yüksekte bulunan bir engele çarpmaya karşı emniyete alacak ve yükseldiği pozisyonu kafasını kaldırarak kontrol edecektir.
 • Makinelere yakıt transferi esnasında motorlar kesinlikle kapatılacaktır.
 • Aşırı rüzgârlı ve fırtınalı havalarda bu  makineler  kullanılmayacaktır.
 • Cherry Pickler lar vinç olarak kullanılmayacaktır.
 • Makine elektrik enerjine karşı yalıtılmamıştır.Dolayısıyla elektrik akımıyla temas veya elektrik akımına yaklaşma durumlarına karşı gerekli tedbirler alınacaktır.
 • Karbon monoksit zehirlenmesini önlemek için makineyi daima iyi havalandırılmış bir alanda çalışacaktır.
 • Makinelerin tamirini sadece Teknik Hizmetler Müdürlüğü tarafından yetkilendirmiş kişi yapacaktır.
 • Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), benzin, dizel yakıtı veya diğer patlayıcı maddelerin kokusunu almanız veya tespit etmeniz durumunda motor kapatılacaktır.
 • Bom, indirilecek bölgede herhangi bir çalışan veya bir engel bulunmadığı kontrol edilmeden indirilmeyecektir.
 • Bir makineyi kullanırken gösterişli sürüş denemelerinde bulunulmayacak  veya şaka yapılmayacaktır.
 • Tümseklerden veya engebeli bir yerden geçerken makine hızı  üzerindeki kişi veya kişileri sarsmayacak şekilde ayarlanacak ve  bu hız kontrolü kaybetmeyecek kadar azaltılacaktır.
 • Yeterli aydınlatmanın olmadığı bölgelerde çalışılmayacaktır.
 • Egzos zehirlenmesi tehlikesi olan kapalı yerlerde ve havalandırılması mümkün olmayan mahallerde dizel motorlu C/P kullanılmayacak, elektrikli olanlar tercih edilecektir,
 • C/P sepeti her zaman temiz tutulacak, yanıcı/parlayıcı malzeme bulundurulmayacaktır,
 • Özellikle kullanım esnasında hidrolik devreler/hortumlar devamlı kontrol edilecek, kaçak olması halinde makine durdurulup emniyete alınacak, sıcak çalışmalardan uzak tutulacak, derhal çevre etkisini azaltacak tedbirler alınarak THM ve İSÇG Ekiplerine rapor edilecektir.

DÜŞEY YÜKSELTİCİ PLATFORMGÜVENLİ KULLANMA TALİMATI

 1. Makine,  tersane dışına izinsiz çıkarılmayacaktır.
 2. Makine, devrilme tehlikesine karşılık eğimli alanda kullanılmayacaktır.
 3. Makineye bindikten sonra kapısı kesinlikle kapatılacaktır.
 4. Çalışma alanı makineye binilmeden önce bir göz kontrolünden geçirilecek ve çalışma güzergahında dengeyi bozucu ve sarsıcı etki gösterebilecek olan her türlü malzeme kaldırılacaktır.
 • Makine tekerleklerinin kuytu ve çöküntü içerisine girerek dengesizlik ve sarsıntı yaratmaması için zemin durumu kontrol edilecektir.
 • Makineye tam yükselti verildiği halde uzanılamayan noktalar için kesinlikle makine üzerine ve korkuluklarına çıkılarak çalışılmayacaktır.
 • Tam yükselti verildiği halde uzanılamayan noktalar için kesinlikle makine sepetine merdiven konularak çalışılmayacaktır.
 • Ağırlığı ne olursa olsun yüksekten alınan malzeme makinenin devrilme riskine karşılık yanlara bağlanarak indirilmeyecektir.
 • Yüksekten alınan malzeme aşağıya indirilirken makinenin  korkuluklarına konularak indirilmeyecektir.
 • Makine kullanılırken raflara takılmasını ve raflardan malzeme düşmesini engellemek için raflara sıfır yürütülmeyecektir.
 • .Makine kullanılırken, kullanan kişinin yaralanmasının önüne geçmek için çıkıntı ve keskin köşelere dikkat edilecektir.
 • Sepet yüksekteyken hangi maksatla olursa olsun sepetin altına girilmeyecektir.
 • Yük taşımak amacıyla kullanılmayacaktır.
 • Herhangi bir nesneyi itmek veya çekmek maksadıyla kullanılmayacaktır.
 • Ortam aydınlatmasının yetersiz ve görüş alanının zayıf olduğu durumlarda makine kullanılmayacaktı
 • Makine elektrik enerjisine karşı yalıtımlı olmadığından yürütülmesi ve yükseltilmesi esnasında elektrik kablolarına temas etmemesine kesinlikle özen gösterilecek ve sepetini kullanarak herhangi bir türden elektrik işi yapılamayacaktır.
 • Makine bataryası asit içerdiğinden bataryayla ilgili bir durum olduğunda üzerinde çalışma yapılırken  koruyucu eldiven ve gözlük giyilecektir.
 • Makine bataryası yanma ve parlama yapabileceğinden makine üzerinde sigara içilmeyecek ve makine üzerine çapak gelmesi engellenecektir.
 • Şarj edilirken binilmeyecektir.
 • Şarj kablosu, sarj esnasında üzerinden insan , malzeme geçmesine karşı korumaya alınacak ve herhangi bir yırtık , sıyrık , çentik gibi deformasyonlar olması durumunda değiştirilecektir.
 •  200 kg dan daha ağır yüklerin indirilmesinde kullanılmayacaktır.
 •  Arıza ve bakımları Teknik Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılacak , yetkisiz personel müdahale etmeyecektir.

GAZLARDA  GÜVENLİK TALİMATI

GENEL GÜVENLİK TALİMATI

 1. Lpg (oksijen, asetilen, propan…..v.s) tüplerinin kontrolünü veya gaz kaçağı aramasını asla kibrit veya çakmakla yapmayınız. Bu iş için sabun köpüğü kullanınız.
 2. Gazları ortam havalandırması ve temizlik amaçlı kullanmayınız.
 3. Tüpleri güneş altında bulundurmayınız, kapalı binalar içinde depolayınız. Bina dışında çevresi tel örgüyle çevrili özel sundurma veya barakalarda muhafaza ediniz.
 4. Oksijen-asetilen tüplerini daima dik durumda 45 derece eğimli tutunuz.
 5. Lpg tüplerini muhafaza edildiği özel sundurma veya barakalarda yangından korunma ile ilgili ikaz levhalarını görülebilecek yere asınız.
 6. Testi yapılmamış lpg tüplerini satın almayınız. Hjerhangi bir nedenle alındıysa amirlerinizi haberdar ederek iadesini sağlayınız. Kesinlikle kullanmayınız.
 7. Seyyar lpg tüplerinin basınç testlerinin yapıldığını kontrol et.
 8. Seyyar lpg tüplerini özel el arabaları ile taşıyınız. Yerde yuvarlayarak götürmeyiniz.
 9. Herhangi bir gaz ile ortam havalandırması, duman dağıtma işlemi vb işlem yapılamaz.

OKSİJEN SANAYİ TÜPÜNÜN KULLANILMASINDA GÜVENLİK

A- Tehlikeler

 1. Sıvı oksijen ile temas edildiğinde cilt üzerinde “soğuk yanığı” yaratır.
 2. Yanıcı maddeler oksijen bakımından zengin ortamlarda çok daha şiddetli yanarlar.
 3. Çelik dâhil yanıcı olmayan malzemeler, oksijen içinde yanabilirler.
 4. Yağ, gres ve ziftli malzemeler oksijen ile temas ettikleri zaman infilak ve yangına neden olurlar.

B- Depolama

Gaz halde basınçlı tüpler ve manifoldlu tüp paletleri, sıvı halde kriyojenik tanklar ve sıvı tüpler içinde depolanır.

C- Güvenlik tedbirleri

 1. Sanayi tipi oksijen en tehlikeli gazlardan biridir unutma.
 2. Oksijen, yanıcı gazlardan en az 3 m uzakta veya, eğer bu mesafe sağlanamıyorsa, ateşe dayanıklı bir duvar ile bu gazlardan ayrılmış olarak depolanmalıdır.
 3. Oksijen depolanan yerlerin en az 6 m dahilinde sigara içilmez, çıplak ateş, kıvılcım ve elektrik arkı yaratılmaz.
 4. Gerek oksijen depolanan, gerekse diğer mahaller temiz ve tertipli tutulmalıdır.
 5. Oksijen kullanmaya başlamadan önce özellikleri ve tehlikeleri mutlaka öğrenilmelidir.
 6. Depo ve kullanım yerlerinde iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.
 7. Sadece eğitimli ve tecrübeli kişiler oksijen’i kullanmalı veya depo sahalarına girmelidir.
 8. Acil durum talimatı herkese dağıtılmalı ve talimatın tam olarak anlaşılması sağlanmalıdır.
 9. Koruyucu giyim ve teçhizat kullanılmalıdır. Sıvı oksijen ile işlem yapılırken gözlük veya yüz siperliği, eldiven ve çizme (pantolon paçaları dışarıda olacak şekilde) özellikle kullanılmalıdır.

D-Acil durum talimatı

 1. Ateş kaynaklarını ortadan kaldırınız – sigara içmeyiniz, çıplak ateş (kıvılcım ve elektrik arkı) yaratmayınız.
 2. Eğer mümkünse vanaları kapatarak oksijen kaçaklarını durdurunuz.
 3. Sıvı oksijen yere döküldüğü takdirde tamamen buharlaşıncaya kadar yaklaşmayınız ve çevredeki kişileri olay yerinden uzak tutun, gazın etrafa yayılmasına neden olacak hareketlerden kaçınınız.
 4. Sıvı oksijen’in drenaj hatlarına, bodrum katlarına ve içinde iş yapılan çukur yerlere akmasına engel olunuz.
 5. Sıvı oksijen üzerine tahta talaşı veya yanabilecek madde atmayınız. Kuru kum veya benzeri malzeme kullanınız.
 6. Ateşe maruz kalan oksijen kaplarını uzaktan su sıkarak soğuk tutmaya çalışınız.

E-  Oksijen tüpleri güvenlikli kullanma talimatı

 1. Tüpleri ateş kaynağından uzak tutunuz, yağlarla oksijeni bir araya getirmeyiniz.
 2. Mümkünse vanaları kapatınız.
 3. Sıvı oksijen yere döküldüğü takdirde tamamen buharlaşıncaya kadar yanına yaklaşmayınız ve çevredeki kişileri olay yerinden uzak tutunuz ve gazın etrafa yayılmasına neden olacak hareketlerden kaçınınız.
 4. Sıvı oksijenin drenaj hatlarına, bodrum katlarına ve içinde iş yapılan çukur yerlere akmasına engel olunuz.
 5. Sıvı oksijen üzerinde yanıcı tahta talaşı veya yanabilecek madde bulundurmayınız;
 6. Kuru kum veya benzeri malzeme kullanınız.
 7. Ateşe maruz kalan oksijen tüplerini uzaktan su tutarak soğutmaya çalışınız.
 8. Sıvı oksijen cilde veya göze temas ettiğinde derhal müdahale için doktora başvurunuz
 9. Sanayi tipi oksijen herhangi bir amaçla hava yerine kullanılamaz. Ortam havalandırma veya duman dağıtmak için kullanılamaz. Tehlikeli gazlardan biri olduğu unutulmamalıdır.

ASETİLEN

A. Tehlikeler

 • Tüpler yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında asetilen bozunması nedeniyle patlama riski oluşur.
 • Gaz kaçağı durumunda kapalı mahallerde oksijeni azaltarak boğucu etki yaratır.
 • Gaz havadan hafif olduğundan, yüksek yerlerdeki ceplerde ve tavanda toplanır.

B. Depolama

Asetilen sıvı halde ve asetonda erimiş olarak basınçlı tüpler içinde depolanır.

C. Asetilen tüplerinde güvenlik tedbirleri

 1. Oksijen ve korozif maddelerden ayrı olarak uzakta ( en az 3 mt ) depolanmalıdır.
 2. Asetilen bulunan yerlerin en az 6 m dâhilinde sigara içilmez, çıplak ateş, kıvılcım ve elektrik arkı yaratılmaz. El feneri dahi tehlikeli olabilir.
 3. Gerek yanıcı maddeler gerekse diğer maddelerin depolandığı mahaller temiz ve tertipli tutulmalıdır.
 4. Asetilen kullanmaya başlanmadan önce özellikleri ve tehlikeleri mutlaka öğrenilmelidir.
 5. Depo ve kullanım yerlerinde iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.
 6. Sadece eğitimli ve tecrübeli kişiler asetilen kullanmalı veya depo sahalarına girmelidir.
 7. acil durum talimatı herkese dağıtılmalı ve talimatın tam olarak anlaşılması sağlanmalıdır.

D. Acil durum talimatı

 1. Ateş kaynaklarını ortadan kaldırın – sigara içmeyin, çıplak ateş, kıvılcım ve elektrik arkı yaratmayınız.
 2. Eğer mümkünse vanaları kapatarak asetilen kaçaklarını durdurunuz.
 3. Asetilen kaçağı olan bölgeyi derhal boşaltınız.
 4. Ateşe maruz kalan asetilen tüplerini uzaktan 1 saat su sıkarak soğutunuz.
 5. Tüpün yüzeyini kontrol edin. Sıcaksa veya buharlaşma varsa su ile soğutma işlemini tekrarlayınız.
 6. Tüp soğuduğunda 12 saat boyunca suya batırıp, bekletiniz.
 7. Durumu üst yöneticinize bildiriniz.
 8. Asetilen yangınlarını tercihen köpük ile söndürün ve asetilen akışını kaynağından kesmeye çalışınız.
 9. Boğucu etkiye maruz kalan kişilere solunum ve tıbbi müdahale yaptırınız

KRİYOJENİK SIVILAR VE DEPOLAMA TANKLARI GÜVENLİK TALİMATI

SIVI OKSİJEN

 • Kriyojenik sıvıların kullanımı için hazırlanan genel ikazlara ilave olarak sıvı Oksijen’in kullanımında aşağıda belirtmiş olduğumuz önerilere uyulmalıdır:

YANGINA KARŞI ÖNLEM ALINMASI

 • Sıvı Oksijen depolanan ve kullanılan alanlarda açık alev kullanılmamalı, sigara içilmemeli ve içilmesine müsaade edilmemelidir.
 • Sıvı Oksijen depolama alanlarına dikkat çekecek boyutlarda  SİGARA İÇİLMEZ, YAĞ İLE TEMAS ETMEYİNİZ gibi ikaz levhaları ile emniyet levhaları asılmalıdır.
 • Herhangi bir organik yanıcı maddenin ( özellikle makine yağları) sıvı Oksijenle temasa geçmesine müsaade edilmemelidir. Bu organik maddelerden ince yağ, gres yağı, asfalt, kerosen, kumaş, odun, boya, katran ve yağ bulaşmış nesneler belirli basınç ve sıcaklık koşulları altında Oksijen ile şiddetli reaksiyona girebilir. Ayrıca toz halindeki organik maddelerin sıvı Oksijen ile karışması patlamaya sebep olabilir.
 • Yukarıda sayılan organik malzemeler sıvı Oksijen ile temasa geçirilirse veya sıvı Oksijen’e maruz bırakılıp tutuşturulursa şiddetli şekilde yanarlar. Yanma etkisi sıvı Oksijen’de birkaç dakika içinde etkisini gösterir. Bu nedenle sıvı Oksijenin sıçradığı veya ıslattığı elbiseler tutuşturma kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

SIVI OKSİJEN CİHAZLARININ KULLANIMI

 • Sıvı veya Gaz Oksijen teçhizatı üzerinde yalnızca sıvı veya gaz Oksijen teçhizatında kullanılabileceği onaylanmış yağlar kullanılmalıdır. Çünkü birçok Hidrokarbon Oksijen ortamında oldukça yanıcıdır.
 • Sıvı veya gaz Oksijen teçhizatı onarım yapılmadan önce pörj edilmelidir.
 • Pörj işlemi için yağdan arındırılmış kuru Azot veya hava kullanılmalı ve bu şekilde teçhizatın içindeki bütün Oksijen zerrecikleri temizlenmeli ve temizlik işleminden emin olduktan sonra (sistemde Oksijen kalmadığına emin olmalı) onarım çalışmalarına başlanmalıdır.

SIVI OKSİJEN YANGINLARIYLA MÜCADELE

 • Sıvı veya gaz Oksijen yanıcı değil yanmayı zenginleştirici bir gazdır.
 • Oksijen yangınlarıyla mücadelelerde aşağıdaki hususlar göz önünde tutulmalıdır.
 • Yangınla mücadelede, yangına müdahale edenlerin ve aktif olanların dışındaki kişiler ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
 • Yangın ortamından Oksijen akışı kesilmelidir.
 • Yanan malzemeleri tutuşma noktasının altına kadar soğutmak için tercihen püskürtme şeklinde büyük miktarda su kullanılmalıdır.

Oksijenli yangın ortamındaki yangınlarda elektrik teçhizatı söz konusu ise su kullanılmamalı, Karbondioksit, kuru kimyevi maddeler veya buharlaşan sıvı yangın söndürücüler kullanılmalı ve ana şalter derhal kapatılmalıdır.

NİTROJEN TÜPÜ

DEPOLAMA İLE İLGİLİ TALİMALATLAR:

 • Tüpler çok iyi havalandırılmış bir ortamda depolanacaktır.
 • Depolama esnasında tüp sıcaklığı -40 °C nin altına düşmeyecek , + 45 °C derecenin üzerine çıkmayacaktır.
 • Tüpler paslanmaya , sert havaya , yağmura ve herhangi bir türden kimyasala temasa karşı korunmuş  kuru ortamda saklanacak ve tüplerin olduğu bölgeye sadece tersane tarafından yetkilendirilmiş personel girecektir.
 • Depolanan tüpler devrilme ve yuvarlanmaya karşı emniyete alınacaktır.
 • Tüpler yangın riskinden uzak , yanıcı , parlayıcı ve patlayıcı maddelere karşı uzak bir alanda depolanacaktır.
 • Yetkili kişi depolanacak tüplerin valflerinin sıkıca kapalı olduğundan emin olacak , gerekli kontrolleri yapacak ya da yaptıracak ve  valflerin sıkıca kapalı olduğundan emin olmadan depolanmasına  müsaade etmeyecektir.
 • Tüplerin üzerinde koruyucu kapakları olacaktır.
 • Dolu ve boş tüpler ayrı  ayrı depolanacak , depoya ilk giren tüp ilk çıkacak şekilde bir yöntem uygulanacaktır.
 • Üzerinde deformasyon ,yırtık ve kaçak olduğu tespit edilen tüpler depolanmayacak yetkililere haber verilecektir. Yetkili kişi ilgili depo sorumsuludur. 
 • Tüpler mesnet, destek veya  herhangi bir şeye destek amacıyla kullanılmayacaktır.
 • Tüpler indirip bindirilmeleri esnasında yere ve birbirlerine sert bir şekilde çarpmayacaklardır.
 • Depolama sahası uygun  levhalarla işaretlenecektir.

TAŞIMA İLE İLGİLİ TALİMATLAR :

 • Tüplerin taşıyacak olan iş  ekipmanın  (forklift, traktör ) periyodik kontrolleri yapılmış olacaktır.
 • Tüpleri taşıyacak olan kişinin kullanacağı ekipmanla ilgili operatörlük belgesi ya da ehliyeti olacak, ilgili belgelere sahip olmayanlar bu tüpleri  taşıyamayacaktır.
 • Tüplerin  taşınması için uygun taşıma sepetleri kullanılacak , tüpler taşınırken düşmeye , sarsıntıya karşı bağlanacaktır.
 • Tüpler birbirine çarpmayacak şekilde taşınacaktır.
 • Tüpler taşınma esnasında yan yatırılmayacak , dik vaziyette taşınacaktır.
 • Transfer esnasında tüp vanaları ve kapakları takılı olacaktır.
 • Tüpler araca koyma , araçtan indirme esnasında  kapağından ve ventilinden kaldırılarak taşınmayacaktır.
 • Tüpleri kaldırmak için halat , zincir veya mıknatıs kullanılmayacaktır.

KULLANMA TALİMATI :

 • Kapalı alanda kullanımı mevcut oksijen miktarını düşürerek boğulmaya sebep olacağı için uygun havalandırma sağlanacak , içerideki oksijen miktarı iş esnasında sürekli ölçülerek oksijen seviyesi % 19.5 in altına düşürülmeyecektir. Eğer oksijen seviyesi belirtilen bu % değerin altına düşerse çalışanlar derhal dışarı çıkarılarak uygun havalandırma yapılacak , oksijen miktarı % 20.9 seviyesine gelince tekrar çalışmaya müsade edilecektir.
 • Tüpler çalışma esnasında dışarıdan gelecek darbeler karşı korunmuş halde olacaktır.
 • Azotun kendisi normal şartlarda yanıcı olmadığı halde tüplerin ısı etkisiyle cidarlarındaki incelme , yırtılma  ve basınç seviyesindeki yükselmeler patlamaya sebep olacağı için yanıcı maddelerden uzak tutulacak ve ısıya maruz kalmış tüpler  oda sıcaklığındaki su ile soğutulacaktır.
 • Tüpler kullanılmaya başlamadan önce kapağı sökülerek vana dişleri kontrol edilecektir.
 • Uygun basınç düşürücüleri  ( regülatör ) olacaktır.
 • Tüpü kullanıma sokmadan önce sisteme geri besleme olmamasına dikkat edilecektir.
 • Vanası yağlanmayacak ve yavaşça açılacaktır.
 • Gaz kaçakları uygun bir yöntemle kontrol edilecek ( sabun köpüğü , vs  ) ve asla çakmak gibi  açık alev kullanılmayacaktır
 • Tüpün basıncını arttırmak amacıyla asla doğrudan açık alev veya elektrikli ısıtıcı kullanılmayacaktır.
 • Kullanım esnasında gerekli kişisel koruyucu donanımlar kullanılacaktır.  Minimum  EN 340 standartına sahip iş elbisesi , EN  388 standartına uygun eldiven,   EN 166  standartına uygun gözlük ve    EN 166  standartına sahip yüz siperi kullanılacaktır.
 • Tüpün içindeki gaz tamamen bitmeden boşa çıkarılacak  , tüpün vanası zorlanmadan kapatılacak  ve kapağı takılacaktır.
 •  Üzerine boş etiketi yazılarak depoya gönderilecektir.

DOLUM TALİMATI :

 •  Nitrojen tüplerinin dolumu tersanemizde yapılmamakta olup , dışarıdan kriyojenik tüplerle dolu vaziyette alınmaktadır.

BERTARAF TALİMATI :

 • Üzerinde deformasyon ,yırtık ve kaçak olduğu tespit edilen tüpler depolanmayacak yetkililere haber verilerek  bertarafı sağlanacaktır.
 •   Nitrojen tüplerinin bertarafı tersanemizde yapılmamakta olup , bertarafı için ilgili akredite firma ile irtibata geçilecektir.

ARGON TÜPÜ

 • Depolama İle İlgili Talimalatlar :
 • Tüpler çok iyi havalandırılmış bir ortamda depolanacaktır.
 • Depolama esnasında tüp sıcaklığı -40 °C nin altına düşmeyecek , + 45 °C derecenin üzerine çıkmayacaktır.
 • Tüpler paslanmaya , sert havaya , yağmura ve herhangi bir türden kimyasala temasa karşı korunmuş  kuru ortamda saklanacak ve tüplerin olduğu bölgeye sadece tersane tarafından yetkilendirilmiş personel girecektir.
 • Depolanan tüpler devrilme ve yuvarlanmaya karşı emniyete alınacaktır.
 • Tüpler yangın riskinden uzak , yanıcı , parlayıcı ve patlayıcı maddelere karşı uzak bir alanda depolanacaktır.
 • Yetkili kişi depolanacak tüplerin valflerinin sıkıca kapalı olduğundan emin olacak , gerekli kontrolleri yapacak ya da yaptıracak ve  valflerin sıkıca kapalı olduğundan emin olmadan depolanmasına  müsaade etmeyecektir.
 • Tüplerin üzerinde koruyucu kapakları olacaktır.
 • Dolu ve boş tüpler ayrı  ayrı depolanacak , depoya ilk giren tüp ilk çıkacak şekilde bir yöntem uygulanacaktır.
 • Üzerinde deformasyon ,yırtık ve kaçak olduğu tespit edilen tüpler depolanmayacak yetkililere haber verilecektir. Yetkili kişi ilgili depo sorumsuludur. 
 • Tüpler mesnet, destek veya  herhangi bir şeye destek amacıyla kullanılmayacaktır.
 • Tüpler indirip bindirilmeleri esnasında yere ve birbirlerine sert bir şekilde çarpmayacaklardır.
 • Depolama sahası uygun  levhalarla işaretlenecektir.
 • Taşıma İle İlgili Talimatlar :
 • Tüplerin taşıyacak olan iş  ekipmanın  (forklift, traktör ) periyodik kontrolleri yapılmış olacaktır.
 • Tüpleri taşıyacak olan kişinin kullanacağı ekipmanla ilgili operatörlük belgesi ya da ehliyeti olacak, ilgili belgelere sahip olmayanlar bu tüpleri  taşıyamayacaktır.
 • Tüplerin  taşınması için uygun taşıma sepetleri kullanılacak , tüpler taşınırken düşmeye , sarsıntıya karşı bağlanacaktır.
 • Tüpler birbirine çarpmayacak şekilde taşınacaktır.
 • Tüpler taşınma esnasında yan yatırılmayacak , dik vaziyette taşınacaktır.
 • Transfer esnasında tüp vanaları ve kapakları takılı olacaktır.
 • Tüpler araca koyma , araçtan indirme esnasında  kapağından ve ventilinden kaldırılarak taşınmayacaktır.
 • Tüpleri kaldırmak için halat , zincir veya mıknatıs kullanılmayacaktır.

KULLANMA TALİMATI :

 • Kapalı alanda kullanımı mevcut oksijen miktarını düşürerek boğulmaya sebep olacağı için uygun havalandırma sağlanacak , içerideki oksijen miktarı iş esnasında sürekli ölçülerek oksijen seviyesi % 19.5 in altına düşürülmeyecektir. Eğer oksijen seviyesi belirtilen bu % değerin altına düşerse çalışanlar derhal dışarı çıkarılarak uygun havalandırma yapılacak , oksijen miktarı % 20.9 seviyesine gelince tekrar çalışmaya müsade edilecektir.
 • Tüpler çalışma esnasında dışarıdan gelecek darbeler karşı korunmuş halde olacaktır.
 • Argon gazının  kendisi normal şartlarda yanıcı olmadığı halde tüplerin ısı etkisiyle cidarlarındaki incelme , yırtılma  ve basınç seviyesindeki yükselmeler patlamaya sebep olacağı için yanıcı maddelerden uzak tutulacak ve ısıya maruz kalmış tüpler  oda sıcaklığındaki su ile soğutulacaktır.
 • Tüpler kullanılmaya başlamadan önce kapağı sökülerek vana dişleri kontrol edilecektir.
 • Uygun basınç düşürücüleri  ( regülatör ) olacaktır.
 • Tüpü kullanıma sokmadan önce sisteme geri besleme olmamasına dikkat edilecektir.
 • Vanası yağlanmayacak ve yavaşça açılacaktır.
 • Gaz kaçakları uygun bir yöntemle kontrol edilecek ( sabun köpüğü , vs  ) ve asla çakmak gibi  açık alev kullanılmayacaktır
 • Tüpün basıncını arttırmak amacıyla asla doğrudan açık alev veya elektrikli ısıtıcı kullanılmayacaktır.
 • Kullanım esnasında gerekli kişisel koruyucu donanımlar kullanılacaktır.  Minimum  EN 340 standartına sahip iş elbisesi , EN  388 standartına uygun eldiven,   EN 166  standartına uygun gözlük ve    EN 166  standartına sahip yüz siperi kullanılacaktır.
 • Tüpün içindeki gaz tamamen bitmeden boşa çıkarılacak  , tüpün vanası zorlanmadan kapatılacak  ve kapağı takılacaktır.
 •  Üzerine boş etiketi yazılarak depoya gönderilecektir.

DOLUM TALİMATI :

 • Argon  tüplerinin dolumu tersanemizde yapılmamakta olup , dışarıdan kriyojenik tüplerle dolu vaziyette alınmaktadır.
 • Bertaraf Talimatı :
 • Üzerinde deformasyon ,yırtık ve kaçak olduğu tespit edilen tüpler depolanmayacak yetkililere haber verilerek  bertarafı sağlanacaktır
 • Argon  tüplerinin bertarafı tersanemizde yapılmamakta olup , bertarafı için ilgili akredite firma ile irtibata geçilecektir.

KURU HAVUZ HAZIRLAMA FAALİYETLERİ EMNİYETLİ ÇALIŞMA TALİMATI

SU JETİ YAPILIRKEN UYULACAK KURALLAR:

 1. Su jeti yapan kişiler yıkanan bölgeden kopan parçaların yüzüne, gözüne gelmemesi için vizör başlık, basınçlı suyun ayakta kesi oluşturmaması için basınca dayanıklı çizme, yüksekten kafalarına düşebilecek her türlü malzeme için baret, kulaklık ve üzerlerine de yağmurluk olmak üzere tam kişisel koruyucu donanımlarını kullanacaktır.
 2. Su jeti yapan yapan çalışanların su jeti tabancasını şakayla ya da yanlışlıkla yanındakinin üstüne tutması sonucu oluşacak su kesiklerinin, ciddi yaralanmaların önüne geçmek amacıyla su ile yıkama, raspalama işlemi yapılırken en yakın çalışan ile mesafe sürekli olarak gözetilecek, azami dikkat gösterilecektir.
 3. Su jeti tabancasını kullanan kişilerin kayması, düşmesi neticesinde basınçlı suyun çalışana ya da yakınında bulunanlara zarar vermesinin önüne geçmek için su jeti tabancalarının tetikleri bağlanmayacak  dengeyi kaybederek düşme  takılarak düşme gibi olumsuz olaylar sonucu su jeti tabancasının  kendini kapatmasına engel bir durumu olmayacaktır.
 4. Su jeti hortumunun patlaması sonucunda çalışanlara zarar vermesinin önüne geçmek amacıyla test yapılmayan hortumlar çalışanlar tarafından kullanılmayacaktır.
 5. Su jeti hortumunun tabancanın dibinden patlaması sonucunda basınçlı suyun çalışana gelmesinin önüne geçmek maksadıyla periyodik olarak muayene edilmemiş, deformasyonları tespit edilen hortumlar çalışanlar tarafından kullanılmayacaktır.
 6. Çalışanlar elektrik çarpılma riskine karşılık su jeti makinelerine kendileri asla müdahale etmeyecek, herhangi bir problem olduğunda yetkililerine haber verecektir.
 7. Yıkama işleri sırasında 24 Volt aydınlatma kullanılacaktır. 220 V ve 380 V elektriğin su ile teması öldürücü olduğu için yıkama esnasında kesinlikle bu voltlarda aydınlatma kullanılmayacaktır.

RASPA YAPILIRKEN UYULACAK KURALLAR:

 1. Tozların zararlı etkilerinden korunmak ve raspa yapılan bölgeden kalkan boya artıklarının solunmasının önüne geçmek maksadıyla raspa yapan kişiler hava takviyeli maskelerini kullanacak, yardımcı personel ya da ortamda bulunan diğer çalışanlar ise minimum toz maskesi kullanacaklardır.
 2. Grit silosuna bağlı hava hortumunun çıkması ile çalışanların basınçlı grit hava karışımına maruz kalmasının önüne geçmek maksadıyla çalışanlar hortumları silolara bağladıktan sonra ek emniyetlerini alacak, olası çıkmalara karşı hortum telle ya da zincirle bağlı olacaktır. Kazanın başında duran çalışan, basınçlı hortumların siloya bağlandığı yeri emniyete alacak, o bölgeden kimseyi geçirmeyecek ve çalışma alanını/kazanı habersiz, izin almadan terk etmeyecektir. Kazan başında çalışan görevli Ustası/Ustabaşı ve raspa yapan diğer çalışanlar ile sürekli iletişim halinde olacaktır.
 3. Tersanemiz raspa siloları 7-8 bar basınçla çalışan basınçlı kaplar kategorisindedir. Herhangi bir türden darbeye maruz bırakılmayacak, kaynak dikişlerinde, ek yerlerinde görülen herhangi bir türden deformasyon tankın infilak olmasına neden olarak etrafında bulunanlara zarar vereceği için bu tür hatalar tespit edildiğinde yetkililerine haber verilecektir.
 4. Grit hortumunun nozzle ının dibinden çıkması, kopması ile çalışanlara zarar vermesinin önüne geçmek maksadıyla çalışan, periyodik kontrolleri yapılmayan hortumları kullanmayacaktır.
 5. Grit hortumunun patlaması sonucu çalışanlara zarar vermesini engellemek amacıyla çalışan, periyodik muayenesi yapılmayan hortumları kullanmayacak, üzerinden araç geçmesine engel olacaktır. 
 6. Raspa kazanıyla raspa silosu doldurma işi yapan kişi silo vardevelasıyla( korkuluk)  kazan arasına sıkışma ihtimaline karşılık kendini emniyete alacaktır.
 7. Grit silolarına emniyet kemeri olmadan çıkılmayacak, silonun üstüne çıkınca kemer uygun bir noktaya sabitlenecektir.
 8. Grit silosunu grit kazanıyla doldurma işlemi esnasında ilgili vinç operasyonunu yapan çalışanın, vinç operatörlük belgesi olacak, aksi  halde vinci kullanmayacaktır.
 9. Dolu grit kazanı kaldırılırken kazan tüm köşelerinden sapanla bağlanacaktır. ( dolu kazanlar 4 adet sapanla kaldırılacaktır )
 10. Kazanların siloları doldurmak maksadıyla kaldırıldığı esnada halatların kopması sonucu kazanın çalışanların üstüne düşmesinin önüne geçmek için operasyon yapılırken kazanın altına kimse girmeyecek, o bölgeden geçen kişilerin ise operasyonu yapan kişiler tarafından kazanın altından geçmesi engellenecektir.
 11. Kazanın kaldırıldığı esnada mapasının kopması sonucu çalışanların üstüne düşmesinin önüne geçmek maksadıyla mapasında kırık, çatlak ve herhangi bir problem olduğunda çalışan yetkililere haber verecektir.
 12. Kazanın kaldırıldığı esnada zincirinin kopması sonucu çalışanların üstüne düşmesinin önüne geçmek maksadıyla baklalarında kırık, çatlak ,eksik olan zincirler çalışanlar tarafından kullanılmayacaktır.
 13. Raspa yapanların dikkatsizliği sonucu nozzleı çelik halatlara tutması, halatların gam yapması, tellerinin kırılması sonucu tellerin kopması çalışanların düşmesinin önüne geçmek için raspa nozzleı halatlara tutulmayacak ve deforme halatlarda kullanılmayacaktır.

BOYA YAPILIRKEN UYULACAK KURALLAR:

 Tersanemizde kullanılan her türlü boya, boya kurutucu ve tinerlerin insan vücuduna ve doğaya sayısız zararları vardır. Bu zararları etkilerden korunmak amacıyla uygun görülen ve tersane yetkilileri tarafından kullanılması söylenilen kişisel koruyucu donanımlar kullanılacaktır. Örneğin kapalı alanda boya tabancası ile yapılan ( sprey ) boya işlemlerinde kesinlikle hava takviyeli maske kullanılacaktır. Kapalı alanda kestirme boya ve kontrol için girilmeden önce isg personeline haber verilecek ve isg personelinin onayı ile işe başlanacaktır. Gemi dış yüzeyi ( borda) boyama ve diğer tüm boya işlemlerinde isg personelinin kullanılmasını söylediği kişisel koruyucu donanımı kullanmak esastır.  Boya yapılan yerde ve komşu mahallerde sıcak işlem olması ihtimaline karşılık,  her türlü parlama, patlama ve yangın gibi kötü sonuçların önüne geçmek için işe başlamadan önce iş izni almak zorunludur. Boyanın içinde bulunan kimyasal bileşikler başlıca; xylene,ethylbenzene,Solvent naphtha (petroleum) light arom,Naphtha (petroleum),hydrotreated heavy,bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate,2-methylpropan-1-ol,alcohol,hydroxyoctadecanoicacid,Hydrocarbons, benzyl alcohol,dicopper oxide,zinc oxide,2-methoxy-1-methylethyl acetate olarak örnek verebiliriz. Her boyanın , boya kurutucunun ve tinerin üzerinde bulunan etiketlerde ilk yardım tedbirleri yazmaktadır. İşe başlamadan önce  etiketleri okumak esastır. Ayrıca dikkat edilmesi gereken hususlara ait  bazı işaretler ekte verilmiştir.

 1. Boyanın, tinerin ve boya kurutucuların zararlarını toplu halde söyleyecek olursak;
 • Solunması halinde zararlıdır.
 • Cilt ile temasında zararlıdır.
 • Yutulması halinde zararlıdır.
 • Solunması halinde toksiktir.
 • Cilt ile temasında toksiktir.
 • Yutulması halinde toksiktir.
 • Solunması halinde çok toksiktir.
 • Cilt ile temasında çok toksiktir.
 • Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.
 • Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır.
 • Ciddi yanıklara neden olur.
 • Gözleri tahriş eder.
 • Solunum sistemini tahriş eder.
 • Cildi tahriş eder.
 • Tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etki tehlikesi.
 • Kanserojenik etki gösterebilir.
 • Solunması halinde kansere neden olabilir.
 • Gözde ciddi hasar riski vardır.
 • Solunması halinde hassasiyet oluşturabilir.
 • Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
 • Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
 • Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
 • Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
 • Uzun süreli maruziyette sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
 • Solunması halinde kansere neden olabilir.

Bu etkilerden korunmak için tersane yetkililerinin ya da  isg personelinin kullanılmasını söylediği, duruma göre ABEK tipi filtreli  maske ya da hava filtreli maske kullanılacaktır.

 • Çevre ve iş emniyeti açısından boya, boya kurutucu ve tinerin etkilerini irdeleyecek olursak;
 • Alevlenir.
 • Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.
 • Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
 • Çok kolay alevlenir.
 • Fauna için toksiktir.
 • Flora için toksiktir.
 • Isıtma patlamaya neden olabilir.
 • Kapalı ortamda ısıtıldığında patlama riski.
 • Kolay alevlenir.
 • Kullanım sırasında alevlenen patlayan buhar- hava karışımı oluşturabilir.
 • Kullanımı sırasında kolay alevlenebilir hale gelebilir.
 • Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama riski içerir.
 • Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında çok ciddi patlama riski.
 • Çok hassas patlayıcı metalik bileşikle oluşturur.
 • Oksitleyicilerle karıştığında patlayabilir.
 • Ozon tabakası için tehlikelidir.
 • Patlayıcı peroksitler oluşabilir.
 • Su ile reaksiyon verir.
 • Su ile temas halinde çok kolay alevlenir gazlar çıkarır.
 • Su ile temasında toksik gaz çıkarır.
 • Sucul organizmalar için çok toksiktir.
 • Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
 • Toprak organizmaları için toksiktir.
 • Yangına neden olabilir.
 • Yanıcı maddelerle karıştırıldığında patlayıcıdır.
 • Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir.
 • Boya işlemlerinde kullanılan çul, çaput bez türü malzemeler ile boş boya tenekeleri olası yangın, parlama, patlamanın önüne geçmek ve endüstriyel disiplin için ortalığa saçılmayacak, yetkilisine haber verilerek usulüne uygun olarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır.
 • Boya pompasının ayaklarından birinin eksik olması, ayakları kırık olması sonucu devrilerek oluşabilecek parlama – patlamanın önüne geçmek ve ortamda bulunan boya tenekesini devirerek çalışanlar üzerine boya gelmesini engellemek amacıyla boya pompalarının ayakları ve gövde yapısı sağlam olacak; kırık dökük ve herhangi bir türden deformasyonu olanlar kullanılmayacaktır.
 • Boya pompasının topraklaması olmaması nedeniyle parlama, pompa gövdesinde bulunan elektriğin çalışana zarar vermesinin önüne geçmek amacıyla boya pompalarının topraklamaları uygun bir yere sabitlenecektir.
 • Boya yapan kişilerin, boya karıştıran kişilerin sigara içmesi dolayısıyla parlama, patlamanın önüne geçmek amacıyla boya atma ve karıştırma işlemi esnasında sigara içilmeyecek; herhangi bir türden açık alev kullanılmayacaktır.
 • Taş havuzda boya yapılırken havuz içinde gaz birikmesi, boya yapılan bölgeye uzak olsa dahi havuz köşelerinde gaz birikmesi ardından açık alev kullanılması sigara içilmesi sonucunda parlama patlamanın önüne geçmek amacıyla taş havuzda boya yapma esnasında havuz içinde sigara içilmeyecektir. Kuru havuzlarda da düşükte olsa havuz içinde oturmuş halde bulunabilecek gazlardan dolayı Kuru havuzlarda da boya işlemi esnasında sigara içilmeyecektir.
 • Boyanan kapalı alanların havalandırılması esnasında fanda oluşan spark vs. nedenlerden dolayı patlamasının önüne geçmek amacıyla boyanan kapalı alanlar exproof fan ile havalandırılacaktır.
 • Vinçle boya sepetlerinin taşınması esnasında sepetin kapısının açılması ve boyaların çalışanlar üzerine düşmesinin önüne geçmek amacıyla boya sepetlerinin kapısı kapatıldıktan sonra mandalla kitlenecektir. Kitleme tertibatı bozuk olan boya sepetleri kullanılmayacaktır.
 • Ortamda gaz birikmesi neticesinde açık alev kullanma, spark oluşması neticesinde patlamanın önüne geçmek amacıyla boya yapılan tüm ortamlarda sigara içmek ve açık alev kullanmak yasaktır.
 • Boya yapılan alanın komşu mahallerinde sıcak işlem yapılması, boyalı alana çapak gelmesi sonucu yanma, parlama ve patlamanın önüne geçmek amacıyla boya işlemine başlamadan önce iş izni alınarak komşu mahallerin kontrol edilmesi sağlanacaktır.
 • Boya yapılan alana dışardan sıcak işlem uygulanması sonucu yanma, parlama ve patlamanın önüne geçmek amacıyla boya işlemine başlamadan önce iş izni alınarak komşu mahallerin kontrol edilmesi sağlanacaktır.
 • Boya pompasının ucunda donan ve birikinti yapan boyaları temizleme esnasında kişi elini tabancanın ucuna tutmayacak ve kendini emniyete alacaktır.
 • Boya pompasının başında bulunan diğer görevli çalışanlar, haber vermeden, izin almadan çalışma alanından ayrılmayacaktır,
 • Kuru havuzlarda boya çalışması esnasında havuz kenarlarına gereğinden fazla yaklaşılmayacak, vardevelalarına destek almak amaçlı dahi olsa yaslanılmayacaktır.

YÜZEY HAZIRLAMA FAALİYETLERİNDE GENEL OLARAK UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

 1. Grit silolarının raspa yapılacak bölgeye yerleştirilmeleri esnasında çalışanın iki silo arasına sıkışarak ya da yere düşerek ezilme ihtimaline karşılık operasyon bölgesinde bulunmayacaktır.
 2. Su jeti-raspa-boya esnasında cherry picker sepetinden düşmeye karşı emniyet kemeri sabitlenmiş olacaktır.
 3. Su jeti-raspa-boya esnasında cherry picker sepetini tutan kolun hidrolik boşalmasından dolayı sepetin ters dönmesi, içindeki çalışanların düşmesi ihtimaline karşılık emniyet kemeri sabitlenmiş olacaktır.
 4. Cherry picker ın yürüdüğü yüzey durumunun bozuk olması dolayısıyla sepetin savrulması, içindekilerin vardevelalara çarpması, aşağı düşmesi ihtimaline karşılık cherry picker hareket ettirilmeden önce yüzey durumu kontrol edilecektir.
 5. Kapalı alanlarda karbonmonoksit zehirlenmesinin ve dumandan etkilenmenin önüne geçmek maksadıyla bu tür yerlerde dizel cherry picker ve diğer dizel yükseltici platformlar kullanılmayacak, kullanılması mecburi durumlarda elektrikli cherry picker ya da yükseltici platformlar kullanılacaktır.
 6. Cherry picker sepetinin vardevelalarının olmaması, bindikten sonra kapısının kapatılmaması ya da kapanmaması sonucu düşme ihtimaline karşılık sepete binmeden önce ilgili kontroller yapılacak, bu durumda olan sepetlere binilmeyecek, bahsedilen uygunsuz durumların mevcut olması durumunda yetkilisine haber verilecektir.
 7. Sepete bom üzerinden yürüyerek inip binilmeyecektir.
 8. Sepetli makinelerde sepet korkuluğuna oturarak çalışılmayacak ve  yükseğe uzanmak amacıyla korkuluğa çıkılmayacaktır.
 9. Cherry picker sepetleri gemiye ya da başka bir yapıya çıkmak amacıyla, insan transferi amacıyla kullanılmayacaktır.
 10. Cherry picker sepeti ya da diğer sepetli platformlara izin verilen kişi sayısından daha fazla kişiyle çıkılmayacaktır.
 11. Cherry picker bom dik pozisyondayken yürütülmeyecektir.
 12. Personelin cherry picker sepetine yalnız çıkması neticesinde hem işi yapma hem sepeti kontrol etmeye çalışmasından dolayı dikkat dağılması sonucu düşme ve devrilme ihtimalinin önüne geçmek için sepete iki kişi çıkılacak ve çalışanlardan biri operatörlük yapacaktır.
 13. Makaslı platform sepeti en üst noktadayken yürütülmeyecektir.
 14. Havuzlarda iş öncesi hazırlıklar yapılırken gemi zincirinin çalışanlar üzerine funda olması ihtimaline karşılık zincir henüz indirilmemişken zincir çapasının altına girerek çalışma yapılmayacaktır. Zincir indirilmeyecekse, zincirin sabitlendiğinden emin olunduktan sonra çalışılmaya başlanacaktır.
 15. Kürekle havuz temizlenmesi esnasında küreğin havuzda bulunan çapaklara takılması neticesinde kürek sapının kişiye şiddetli gelmesi sonucu olabilecek yaralanmalarının önüne geçmek amacıyla çalışan; küreği havuz yüzeyinde süratle ve koşar adımlarla ittirmeyecektir.
 16. Yeni inşa bölgesi ve havuzlarda raspa-boya sonrası temizlik yapan personelin üzerine gemiden malzeme düşmesine karşı gemiden sarkan, ya da kenara çok yakın olan ve devrilme riski bulunan malzeme ve ekipmanlar emniyete alınmadan temizliğe başlanmayacaktır.
 17. Havuzlarda temizlik yapan kişilerin üzerine rıhtımdan malzeme düşmesine karşılık taş havuzda rıhtımlarda, Kuru havuzlarda havuz kanatlarında aşağıya düşecek malzeme ya da ekipmanların olmadığından emin olunduktan sonra çalışmaya başlanacak, çalışanlar üzerine malzeme düşme ihtimali bulunan taş havuzda havuz duvarının dip kısımları, Kuru havuzlarda havuz kanatlarının altlarında oturmayacaktır.
 18. Sepeti yönlendirme maksadıyla köşelerine bağlanan iplerin yerden kontrolünü sağlayan kişilerin taş havuz içine düşmesi, düz yüzeyde takılıp düşmesi ihtimaline karşılık çalışan görüş alanını sürekli kontrol edecek ve yönlendirme halatını eline, koluna bağlamayacaktır.
 19. Cherry picker sepetinin üzerine çapak düşerek yanması sonucu sepette bulunan kişilerin askıda kalması, korkudan yere atlamasının önüne geçmek maksadıyla sepette yanıcı, yakıcı, parlayıcı maddeler bulundurulmayacak, üzerine çapak gelmesinin önüne geçecektir.
 20. Çalışma esnasında raspa sepeti vince bağlıyken mapa kopması sonucu çalışanların düşmesi ihtimaline karşılık sepete binilmeden önce mapalar gözle kontrol edilecek, kırık ya da çatlak olduğu tespit edilen mapalar yetkililerine haber verilecektir.
 21. Çalışma esnasında raspa sepeti vince bağlıyken sapan, halat kopması sonucu çalışanların düşmesinin önüne geçmek maksadıyla kırığı, çentiği ve herhangi bir türden yıpranmışlığı olan ve gam yapmış olan çelik halatlar kullanılmayacak, yetkililerine haber verilecektir.
 22. Raspa sepetlerinde emniyet kemeri takacak çelik halat olmaması, çalışanların paraşüt tipi emniyet kemeri takamaması sonucu düşme ihtimaline karşılık bu durumun mevcut olduğu sepetlerde çalışılmayacak,  isg personeline, ustabaşına ve firma yetkilisine haber verilecektir.
 23. Çalışma esnasında sepetteki kişilerin gemi bordosundan inen kablolara ve hortumlara dolanması sonucu düşme ihtimaline karşılık emniyet kemerleri takılı olacak, bordo da bulunan hortumlar ve kablolar cherry pickerı kullanan kişi tarafından sürekli olarak gözle kontrol edilecektir.
 24. Bobcatle havuz temizlenmesi esnasında bobcatin çalışanlara çarpmasının önüne geçmek maksadıyla bobcat çalışma alanında çalışan bulunmayacaktır.
 25. Bobcatle havuz temizlenmesi esnasında bobcat gövdesiyle havuz bordosu arasına çalışanların sıkışmasının önüne geçmek maksadıyla çalışma esnasında bobcatin yanına yaklaşılmayacak, bobcat alanına girilmeyecektir.
 26. Bobcat dolu kepçesiyle yokuş inip çıkarken devrilme, takla atmanın önüne geçmek maksadıyla dolu kova dik pozisyondayken yokuş inip çıkılmayacaktır. (rampa)
 27. Bobcatin mekanik problemlerinden meydana gelen kazaların (kovası dik pozisyondayken kontrolsüz düşmesi, ani fren yapması vs) önüne geçmek maksadıyla arızası bulunan bobcatler kullanılmayacak, yetkilisine haber verilecektir.
 28. İskele ızgaralarının kırılması sonucu düşme ihtimaline karşılık iskelede çalışma yapan kişinin emniyet kemeri takılı olacaktır.
 29. İskele kollarının kırılması sonucu düşme ihtimaline karşılık çalışan; üstüne ızgara binmeyen kola emniyet kemerini takacaktır.
 30. İskelenin devrilmesi, yan yatması sonucunda çalışanların düşmesi ihtimaline karşılık çalışanlar eğer mevcutsa iskeleden bağımsız olan yaşam halatlarına emniyet kemerlerini sabitleyecektir.
 31. İskelede bulunan çalışanların üzerine, gemiden, ambar mezarnalarından ya da herhangi bir şekilde malzeme düşmesi ihtimaline karşılık malzeme düşme ihtimali bulunan yerler çalışmaya başlamadan önce çalışanın kendisi tarafından kontrol edilecek ya da ettirilecektir.
 32. Gemi bordolarına, ambar içlerine kurulan yüksek iskelelerin geriye doğru devrilmesi, yan devrilmesinin önüne geçmek maksadıyla çalışanlar kesinlikle iskele sabitleme noktalarına müdahale etmeyecek, koparmayacak ya da kesmeyecektir. Ayrıca sabitlenmediği tespit edilen iskeleyi gördüklerinde iskeleye çıkmayacak ve yetkilileri uyaracaktır.
 33. İskele kollarından flençlere geçen pimin yatağında meydana gelen açılma , flençlerin yırtılması sonucu iskelelerin çökmesi , yatması ihtimaline karşılık bu noktalarda problem olduğunu tespit eden çalışan ; yetkililere haber verecek ya da vermesini sağlayacaktır.
 34. İskele zemininin sağlam olmamasından dolayı göçme, çökme ihtimaline karşılık zeminde herhangi türden bir problem olduğunu tespit eden çalışan iskeleye çıkmayacak ve yetkililere haber verecektir.
 35. İskele pimlerinin çıkması sonucu iskelelerin dağılması, çökmesi, göçmesi ihtimaline karşılık çalışanın iskeleye çıkması esnasında ya da çalışma esnasında iskele flanşlarına geçen pimlerde bir problem gördüğünde iskelede çalışmayacak ve yetkililerine haber verecektir.
 36. Çalışanların iskeleden aşağı sarkması sonucu düşmesi ihtimaline karşılık çalışan;   iskeleden sarkmayacak ve emniyet kemeri her zaman sabitlenmiş olacaktır.
 37. Izgara eksiklikliğinden dolayı çalışanların boşluktan düşmesi ihtimaline karşılık çalışanlar teslim alınmamış iskeleye çıkmayacaktır. İskelede eksiklik, uygunsuzluk gördüğünde yetkililerine haber verecektir.
 38. İskeleye çıkarken iskele merdivenin kırılması, kopması, merdivenin çıkması sonucu düşme ihtimaline karşılık iskele merdivenleri dıştan değil iskele içinden olacak şekilde konulacak; çalışanlarda iskeleye çıkmadan önce merdivenlerin sabitlendiğinden emin olacaktır.
 39. İskele merdivenlerindeki mevcut kablolara, hortumlara dolanma, takılma sonucu düşme ihtimaline karşılık merdivenler çalışanlar tarafından sürekli olarak açık tutulacaktır.
 40. Rüzgârlı havalarda boya yapılırken rüzgâr arkaya alınarak boyanın çalışanın yüzüne gelmesi engellenecektir.
 41. Kapalı alanda yapılan her türlü çalışmada gaz üreme ihtimaline karşı veya oksijen seviyesinin düşmesiyle boğulma, zehirlenme ihtimaline karşı, kapalı alan çalışmalarında sürekli olarak havalandırma çalışır vaziyette olacaktır.
 42. Kapalı alanda çalışmaya başlamadan önce gaz ölçümünün alınmaması dolayısıyla zehirlenme, boğulmanın önüne geçmek için kapalı alanlara girmeden önce iş izni alınacak ve dolayısıyla gaz ölçümününde yapılması sağlanmış olacaktır.
 43. Kapalı alana inişte merdivenden düşme, merdivenlerin kırılması sonucu düşme, merdivenden kayma düşme, takılma düşmenin önüne geçmek tanklara inmeden önce merdivenin dayanımı kontrol edilecek ya da ettirilecek, ayrıca merdiven üzerinde yağlanma, çamur vs kayganlığa sebep olabilecek etkenler mevcut ise merdiven kullanılmayacaktır.
 44. Güvertede çalışanların menhol kapaklarının açık kalmasından dolayı menholden aşağı düşmesi, ambarlarda çalışırken aynı sebeple double bottom tanklarına düşmesinin önüne geçmek için çalışanlar tanklara her iniş çıkışta tank menholünde bulunan ızgaraları kapatacaktır.
 45. Kapalı alanlara inişte iniş merdivenlerinde bulunan kablolara hortumlara takılma düşme, varsa havalandırma hortumlarına takılma düşmenin önüne geçmek amacıyla iki menholü bulunan tanklarda havalandırma hortumları ve kablolar bir girişten; insan iniş çıkışlarları başka bir girişten olacak şekilde yapılacaktır. Tek girişi bulunan tanklarda ise, hortumlar, kablolar çalışanların dolaşarak düşmesine sebep olmayacak uygun bir şekilde kenardan yürütülecektir.
 46. Kapalı alanda kişilerin tek başına çalışması sonucu fenalaşma, baygınlık geçirme gibi durumlardan büyük sonuçlar doğmasını engellemek amacıyla çalışanlar kapalı alanlara tek başına girmeyecektir.
 47. Elektrik çarpılmalarının önüne geçmek amacıyla kapalı alanlarda kullanılan aydınlatmalar 24 Volt olacaktır.
 48. Kuru havuzlarda yapılan çalışmalar için çalışan personellerin havuz kenarlarına gereğinden fazla yaklaşmayacak,  çalışma alanının tümü dahil diğer çalışanlar ile şakalaşamayacaktır, itişmeyecektir. Yapılan çalışmaya göre can yeleğini tüm çalışan personeller giymesi sağlanacaktır.

TAŞ MOTORU:

Aşağıda taş motoru kullanımıyla ile ilgili bazı hususlar belirtilmiştir. Çalışanlar bu kurallara uyacak, baret, gözlük, iş ayakkabısı, işe uygun tulumlarını giyecek ve uzun vadede meslek hastalıklarından korunmak için taş motoruyla çalışma esnasında toz maskesi ve kulaklık mutlaka kullanılacaktır.

 1. Taş motorlarının muhafazası olmadan kullanılmayacaktır.
 2. Taş motoru çalışır halde bırakılmayacaktır. Taş değişimini yaparken fiş prizden çıkarılacaktır.
 3. Taşlama işlemi için uygun vücut pozisyonu alınmaması ( taşlanacak parçanın bel hizasından aşağıda olması, çok yukarıda olması )
 4. Taş motoru muhafazalarının kesilere küçültülmeyecektir.
 5. Taş motoruna çok bastırılarak taş yapılmayacaktır.
 6. Taş motoruna uygunsuz boyutta taşlar takılmayacaktır. ( büyük taş motoruna küçük, küçük taş motoruna büyük taş takılması yasaktır )
 7. Elektrik bağlantısı kullanılmayan durumlarda ve taş değişiminde mutlaka kesilecektir (fiş prizden çıkarılacaktır)
 8. Topraklaması olmayan taş motorları kullanılmayacaktır. Eğer taş motorunda ara uzatma kablosu kullanılacaksa uzatma kablosunun da topraklama hattının olmasına özen gösterilecek, topraklaması olmayan taş motorları ve toprak hattı olmayan ara kablosu kullanılmayacaktır.

CARASKAL GÜVENLİ KULLANMA TALİMATI

CARASKAL’IN YERLEŞTİRİLMESİ; MONTAJI, KURULUMU,

 • Caraskal yetkili veya konu ile ilgili eğitim almış biri tarafından kurulur.
 • Diğer ekipmanların hareket bölgeleri içinde caraskal kurulumu yapılmaz.
 • Caraskal üst kancasının takılacağı yapının kaldırılacak yükü taşıyabilecek sağlamlıkta olduğundan emin ol.
 • Yükü kaldırmak için caraskal kancası bir mapaya takılarak yük kaldırılacaksa, mapanın cugulları dönülmüş olacak, mapanın üzerinde delik, çatlak, yırtık ve herhangi bir türden deformasyon olmayacaktır. Mapa bağlantı kaynağının mapa çevresi boyunca tam olacaktır.
 • Caraskal üst kancasını güvenli bir şekilde ilgili yapıya tak.
 • Caraskal hareketli raylı bir sisteme bağlı olarak çalıştırılacaksa, ray sisteminin her iki ucunda stoper (durdurucu takoz)bulunduğundan emin ol.

CARASKALI KULLANMADAN ÖNCE,

 • Caraskalı kullanarak kişileri askıda tutma, transfer etme ve kaldırma operasyonu yapma.
 • Caraskalla kaldırma ve transfer operasyonunu kişilerin üzerinden ve yakınından yapma.
 • Caraskal taşıma kapasitesini kontrol et ve caraskalı kapasitesinin üzerindeki yüklerle yükleme.
 • Caraskal ile operasyona başlamadan önce etraftaki herkesi operasyon ile ilgili bilgilendir ve uyar.

 GÜVENLİK TALİMATLARI,CARASKALI KULLANMADAN ÖNCE,

 • Caraskalın yetkili veya konu ile ilgili eğitim almış biri tarafından kullanılmasını sağla.
 • Caraskalı kullanmadan aşağıdaki kontrolleri yap;
 • Caraskal kimlik etiketini kontrol et, kaldırma kapasitesine bak. Kimlik etiketi olmayan caraskalı kullanma. Periyodik muayenesi olmayan veya periyodik muayene geçerlilik süresi dolmuş caraskal ile çalışma, muayeneye gönder.
 • Caraskal kaldırma, indirme makanizmasının sorunsuz çalıştığını gör. İndirme kaldırma denemesi sırasında klik sesini duy. Klik sesi gelmez ise caraskalı kullanma.
 • Kendiliğinden zinciri boşlayan, kaçıran caraskalı kullanma.
 • Kanca mandallarını gözle kontrol et. Mandalın yerinde olduğunu gör ve çalıştığından emin ol.
 • Kancaları gözle kontrol et.  Fırdöndülerinin sorunsuz döndüğünden emin ol. Kanca ağızı açmış olan casalkalları kullanma.
 • Caraskal indirme/ kaldırma zincirini kontrol et. Korozyonlu veya paslanmış zincir, ekli zincir, yağsız zincir, hasarlı; çatlak, kırık, çentik, ezilme, eğilme… zincir mevcutiyetinde caraskalı kullanma.
 • Gövdesinde açılma olan caraskalı kullanma
 • Caraskal zincir uzunluğunun yapılacak iş için yeterli olduğundan emin ol.
 • Caraskal kanca mandallarının çalışır vaziyette olduğunu gör. Kırık mandal veya mandal eksikliği durumunda kancaya mandal takılana dek caraskal ile çalışma yapma.
 • Caraskalın kaldırma indirme zincirini düzenli olarak yağla.
 • Yük kaldırma/ indirme operasyonlarında 2 adet caraskal kullanılacaksa, iki caraskalın kapasitesinin de ilgili yüke uygun olduğundan emin ol.
 • Kimlik etiketi olmayan, periyodik muayene durumunu gösteren etiket olmayan caraskalları kullanma.
 • Deforme olmuş, sıcak işleme maruz kalmış kancalı caraskalları kullama.

CARASKALLA ÇALIŞIRKEN

 • Yükün caraskal kancasına tam olarak takıldığından emin ol.
 • Yükü kaldırmaya başlarken ani yüklenmelerden kaçınmak için sapan ve zincirin boşluğunu al.
 • Yükü caraskalın tam altında merkezlemeden indirme veya kaldırmaya başlama.
 • Kaldırılan yükü kendiliğinden bırakan caraskalı kullanma, muayeneye gönder.
 • Caraskal zincirini sapan gibi asla kullanma.
 • Bükülmüş, dolaşmış hasarlı veya deforme olmuş zincire sahip caraskalı asla kullanma.
 • Caraskalda asılı duran yüke asla salınım yaptırma; öne arkaya, sağa sola hareket ettirme.
 • Caraskal kancasının ucunundan tutturarak yük ve/ veya caraskal askı noktası bağlantısı yapma.
 • Caraskal yük taşıma zincirini herhangi bir yapının köşesine, kenarına temas ettirme.
 • Askıda tutulan yükte kaynak ya da kesim işi yapma.
 • Caraskalı yük taşıyıcı kanca caraskalın gövdesine tema edecek derecede kullanma.
 • Kullanım sırasında caraskaldan aşırı ses gelirse, operasyonu durdur.
 • Operasyon alanının bütününü tam olarak göremez isen, ikinci veya üçüncü bir kişi yönlendirci kullan.
 • Caraskalın hareketli parçalarına ve zincire yakalanmamak için bol giyisiler giyme, eline dikkat et.

CARASKALLA ÇALIŞMA SONRASI

 • Yükü çok uzun zaman askıda tutma.
 • Askıda tutulan yükü refakatsiz bırakma.
 • Caraskalları hiç bir sebeple yüksekten herhangi bir yere atma.

BAKIM VE DEPOLAMA

 • Bakım tutum yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
 • Caraskal yük zincirinin boyunu kaynakla veya herhangi bir yöntemle uzatmayın. 
 • Sudan ve kirden uzak tutun.
 • Zincir ve mandalları yağlayın.
 • Kuru bir ortamda saklayın.
 • Caraskal yük altında iken bakım yapmayın.
 • Periyodik muayene kontrolü yapın, muayene geçerlilik süresi dolmuş caraskalları kontrol dışı kullanımı önlemek amaçlı markala ve diğerlerinden ayrı tutun.

OBÇİK (HUBZUG) EMNİYETLİ KULLANMA TALİMATI

 1. Obçik kancalarının emniyet mandalları olacaktır.
 2. Çektirme esnasında obçik kancasının bağlandığı mapanın kaynağı tam , cugulları dönülmüş olacaktır.
 3. Obcik kancalarından açma yapmış olanlar çektirme esnasında yükün sıyrılabileceği için kesinlikle kullanılmayacaktır.
 4. Çektirme esnasında, çektirilen yüklerin obçik çekme kapasitesinin üzerinde çıktığı düşünülüyorsa, kuvvet vermeye devam edilmeyecektir.
 5. Obcik zincirleri üzerinde kırık, kopuk, sıcak işleme maruz kalmış ve herhangi bir şekilde deformasyonu olanlar kullanılmayacaktır.
 6. Obçik yük kolunda, çapak, çentik gibi el yaralanmalarına sebep olacak bozuk yüzeyler olmayacaktır.
 7. Obcik gövdesi rijit olacak, gövdesinde açılma yapmaya başlayanlar kullanılmayacaktır.
 8. Yükü kendiliğinden bırakan obcikler kullanılmayacak, muayeneye gönderilecektir.
 9. Yukarıda bahsedilen uygunsuzluklardan biri veya birkaçı olması durumunda ekipman kullanım dışı bırakılarak periyodik muayeneye tabi tutulacaktır. Koşulları tümüyle sağlayan ekipman,  rutin olarak yılda bir muayeneye tutulur. Uygunsuzluğundan dolayı muayeneye alınan ekipman için bir sonraki muayene tarihi o günden itibaren 1 yıldır. 

KRİKO EMNİYETLİ KULLANMA TALİMATI

 1. Üzerinde emniyetli yük kaldırma kapasiteleri belirtilmeyen krikolar kullanılmayacak, yetkili kişi veya kurumlar tarafından emniyetli yük kaldırma kapasitesi kriko üzerine yazıldıktan sonra kullanılacaktır.
 2. Krikolar emniyetli yük kaldırma kapasitesinin üzerinde kullanılmayacaktır.
 3. Krikoların yük binici tablalarında eğiklik, çarpıklık veya yamukluk şeklinde deformasyonlar olmayacaktır.
 4. Kriko hortumları ve gövdesi yağ kaçırmayacak, yağ kaçağı tespit edilen krikolar bakıma alınacaktır.
 5. Krikolar üzerinde kesinlikle sıcak işlem yapılmayacaktır.
 6. Krikolar kullanılırken zeminle iş parçası arasına dik bir şekilde yerleştirilecek, herhangi bir eğim açısı olmayacaktır.
 7. Krikoların yerleştirileceği zemin sağlam olacaktır.
 8. Krikoyla kaldırılan yükün altına kesinlikle girilmeyecektir. El, kol ve ayak gibi uzuvlarda yük kaldırma esnasında emniyete alınacaktır.
 9. Krikoyla blok yerleştirme esnasında bir mapa ya da plakanın destek elemanı olarak kullanılacağı işlemlerde,  mapa ya da plakanın zemine kaynağı puntalanarak değil, ilgili elemanın cugullarıda dönülerek kopmayacak şekilde yapılacaktır. Çalışan yine de krikonun sıyrılarak çarpması, destek elemanın koparak kendine gelmesi ihtimallerine karşın emniyetli bir pozisyonda durmaya özen gösterecektir.
 10.  Krikoların bakım-periyodik kontrolleri en az yılda bir (1) yetkili kurum veya kişilerce yapılacaktır.

KURTAĞZI EMNİYETLİ KULLANMA TALİMATI

 1. Üzerinde emniyetli yük kaldırma kapasitesini gösterir etiketi olmayan kurtağzılar kullanılmayacaktır.
 2. Üzerinde kaç  mm ye kadar sac kaldıracağı belirtilmemiş kurtağzılar kullanılmayacaktır.
 3. Kurtağzılar yük kapasitesinin ve emniyetli sac tutma kalınlığı kapasitesinin üzerindeki sacları kaldırma ve taşıma işlerinde kullanılmayacaktır.
 4. Kurtağızlarıyla çektirme ve gerdirme işlemi yapılmayacaktır.
 5. Kurtağzılardan  ağzı açılma yapmış olanlarla, dişleri yalama yapmış  olanlar kullanılmayacaktır.
 6. Kurtağzının yük tutucu ağzını aç-kapa yapan mandal bozuk olmayacak, kendiliğinden açılma ya da yükü tam kavramama şeklinde emniyetsiz durumlara neden olmayacaktır.
 7. Kurtağzının zincirleri üzerinde kırık , kopukluk , eziklik ve herhangi bir türden deformasyon olmayacaktır.
 8. Kurtağzı gövdesinde gevşeme, dağılma varsa kullanım dışı bırakılarak tersane bakım ekibine sevki sağlanacaktır.
 9. Kurtağzıyla gemilere sac transferi yapılmayacak, kurtağzıyla yük 5 metreden fazla kaldırılmayacak  ve her ne suretle olursa olsun yükün altına girilmeyecektir.
 10. Kurtağzının vinc ya da diğer kaldırma makinasına bağlantı noktası elemanlarında emniyetsiz durum ihtiva eden ( boyutlarda, bağlantılarda ve formunda ) bir nokta olduğunda kullanım dışı bırakılacaktır.
 11. Yukarıda bahsedilen uygunsuzluklardan biri veya birkaçı olması durumunda ekipman kullanım dışı bırakılarak periyodik muayeneye tabi tutulacaktır. Koşulları tümüyle sağlayan ekipman,  rutin olarak yılda bir muayeneye tutulur. Uygunsuzluğundan dolayı muayeneye alınan ekipman için bir sonraki muayene tarihi o günden itibaren 1 yıldır. 

TEMİZLİK İŞLERİ GÜVENLİ ÇALIŞMA TALİMATI

GENEL ESASLAR;

1- İş güvenliği personelinden iş izni alınmadan çalışma yapılmayacaktır.

2-Temizlik yapılan alanda yüksekten düşmeye sebebiyet verecek boşluklara dikkat edilecek, ilgili boşluklar uygun vardavela (korkuluk sistemi) ile kapatılmadan çalışma yapılmayacaktır.

3- Çıplak, sıyrık, fişsiz, açık uçlu ekipman ve ara besleme elektrik kabloları kullanılmayacak, çalışılan alanda bu tarz uygunsuzluk tespiti halinde hemen ilgili iş güvenliği personeli ve firma ustabaşı/ yetkilisine bilgi verilecek, ilgili ekipman ve elektrik kabloları ile çalışma yapılmayacaktır.

4- Yüksekte yapılan çalışmalarda mutlaka paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılacak; kullanım öncesi paraşüt tipi emniyet kemerinin, lanyardın ve karabinanın sağlamlık kontrolü yapılacak, emniyet kemeri tam ve doğru bir şekilde giyilerek çalışma alanında emniyet kemeri lanyard vasıtasıyla baş üstü seviye üzerinde uygun ve sağlam bir yere takılarak ilgili çalışma yapılacaktır. Emniyet kemeri takma yeri olmaması durumda güvenli çalışma yapılabilecek alternatif yöntemler/ ekipmanlar değerlendirilecektir.

5- İcra edilen iş öncesi veya esnasında tehlikeli/ riskli görülen işler kesinlikle yapılmayacak, durum iş güvenliği personeli ve firma formeni/ yetkilisine bildirilecektir.

6- Girişinde iş güvenliği personeli tarafından açılmış tank giriş izni bulunmayan, girişin güvenli olduğunu bildiren sağlık ve güvenlik işareti bulunmayan kapalı alanlara girilmeyecektir.

7- Tüm çalışmalarda sağlık ve güvenlik işaretlerine uyulacak, o doğrultuda çalışılacak, iş güvenliği personeli uyarı ve tavsiyelerine uyulacaktır.

8- Aydınlatması ve havalandırması icra edilecek çalışma için yetersiz kapalı alanlarda çalışma yapılmayacak.

9- Kapalı alan çalışmalarında aydınlatma 24V olacaktır.

10- Tüm çalışma alanlarında elektrik kabloları zemine ve sıvı ihtiva eden yüzeylere temas edecek şekilde geçirilmeyecek, kablo askılıkları vb. aparatlar kullanılarak uygun kablo düzeni sağlanacaktır.

11- İcra edilecek iş ile ilgili tüm kişisel koruyucu donanımlar kullanılacak, miadı dolmuş, bozuk, deforme olmuş kişisel koruyucu donanımlar yenisi ile değiştirilmeden çalışmaya devam edilmeyecektir.

12- Tersane içerisinde, çalışma alanlarına giderken güvenli yürüyüş yolları kullanılacak, asılı yüklerin, vinçlerin, çalışma alanlarının, atölyelerin içerisinden geçilmeyecek, denize düşmeye sebebiyet verecek boşluklara, basınçlı hava ve gaz devrelerine, gergin halatlara yaklaşılmayacaktır.

13- Kapalı alanlarda tek kişi çalışılmayacak; kapalı alan girişinde bir kişi gözlemci bulundurulacaktır.

14- Çalışma alanları ilgili sıralı üstlerine haber/ bilgi verilmeden terkedilmeyecektir.

15- Çalışma esnasında kesinlikle fiziki ve sözlü şakalaşma yapılmayacaktır.

16- Tüm çalışmalarda çevreyi kirletmemeye azami önem gösterilecek, olası bir çevre kirliliği durumunda hemen iş güvenliği personeline, firma ustabaşı/ yetkilisi ve ilgili mühendislere haber verilecektir.

17- Aşırı yorgun, alınan hap ya da ilaçların etkisinde kesinlikle çalışma yapılmayacaktır. Bu durumda olan çalışanlar, durumu firma yetkililerine bildirecektir.

18- Gemilerde, kapalı alanlarda sigara içilmeyecektir.

19- İcra edilecek işler için dizayn edilmiş ya da kullanılabilen malzeme ve ekipman kullanılacaktır.

20- Çalışma ortamlarında yiyecek ve içecek tüketilmeyecektir.

21- İp halatlar, el incesi kullanılarak yük kaldırma, indirme ve transfer operasyonu yapılmayacaktır.

22-Kapalı alan giriş menhol ya da ilgili boşluğuna konulan yüksekten düşmeyi engelleyici metal menhol ızgarası ya da seyyar vardavela kapalı alana her giriş çıkış sonrası kapalı durumda tutulacaktır.

23- Çalışanlar vardiya sonunda yıkanmalı veya duş yapmalı, el yüz yıkanmadan yeme içme yapmamalıdırlar.

24- Duba gibi Kuru yapılarda çalışma yaparken can yeleği kullanılacaktır.

25- Atık grit kazanları dolu halde teker teker kaldırılıp indirilecektir. Her bir kazanın 4 mapasına da sapan bağlı olması kaydıyla iki kazana müsaade edilecektir.

ÖZEL ESASLAR

HURDA SAC, PROFİL TEMİZLİĞİ;

– Mapasında veya mapa yakınında çatlak, yırtık olan, yapısında yırtık, çatlak, delik ve aşırı korozyon olan hurda kazanları kullanılmayacak, kaldırma- indirme operasyonu öncesi ilgili kontroller yapılarak uygunsuz hurda kazanları kullanılmayacaktır.

– Hurdalar, hurda kazanı dışına çıkmayacak şekilde doldurulacak, hurda kazanı kaldırma- indirme ve transfer operasyonları hurda kazanı dört adet mapa bağlantısı yapılmadan gerçekleştirilmeyecektir.

– Hurdalar herhangi bir yükseklikten atılarak toplanmayacaktır. İlgili hurda parçaları kontrollü, uygun ekipman ve yöntem kullanarak toplanacaktır.

– Çalışanın vücut bütünlüğünü bozabilecek, kaldırılamayacak kadar ağır ve iki elle dengede tutulamayacak hurdalar toplanmayacak, bu tür parçaların toplanmasında uygun araç ve ekipman kullanılacaktır.

-Çalışma alanında takılmaya, kaymaya sebebiyet verecek düzensizlik bulunmamasına dikkat edilecek, ortam düzeni sağlandıktan ya da sağlatıldıktan sonra hurda toplama işlemi yapılacaktır.

– Askıda duran, indirilen- kaldırılan hurda kazanlarının altında durulmayacak, çalışma yapılmayacaktır.

– Hurdalar hurda kazaları ya da hurdaya kaynatılan uygun mapa/ mapalara bağlanacak, hurda ağırlığına uygun kilit kullanılarak indirilecek, kaldırılacak ve transfer edilecektir.

– Baret, toz maskesi, koruyucu gözlük, kulak tıkacı, çelik uçlu iş ayakkabısı, delinmeye ve ezilmeye dayanıklı eldiven gibi kişisel koruyucu donanımlar etkin bir şekilde kullanılacaktır.

– İskele üzerindeki sacları ve diğer sarf malzemeleri temizleme işlerinde paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılacaktır.

– Hurda kazanlarına evsel ( pet şişe, köpük tabldot ) ve endüstriyel  (boya patlağı vs) atıklar atılmayacaktır.

RASPA SONRASI GRİT TEMİZLİĞİ;

1- Raspa sonrası Kuru veya kuru havuzlarda biriken grit temizliği;

-Grit toplamada kullanılan Bobcat’ler kullanıcı ehliyeti olan çalışanlar tarafından kullanılacaktır.

-Bobcat kullanırken sürücü emniyet mekanizması (kemeri) kullanılacaktır.

-Bobcat’ler grit toplama amacı dışında kullanılmayacak, Bobcat kepçesine çıkılıp kesinlikle çalışma yapılmayacaktır.

-Bobcat’ler uygunsuz; hızlı ve sert manevralar yapacak şekilde kullanılmayacaktır.

– Emniyet şeridi ile çevrilmiş alanlara giriş; ihlal yapılmayacaktır.

– Bobcat çalışır vaziyette bırakılıp gidilmeyecektir.

– Baret, toz maskesi, koruyucu gözlük, kulak tıkacı, çelik uçlu iş ayakkabısı, eldiven gibi kişisel koruyucu donanımlar etkin bir şekilde kullanılacaktır.

– Asılı yük ve transfer edilen yükler altında bulunulmayacak ve çalışma yapılmayacaktır.

2- Raspa sonrası gemi ambar içerisinde biriken grit temizliği;

– Grit toplamada kullanılan Bobcat’ler kullanıcı ehliyeti olan çalışanlar tarafından kullanılacaktır.

-Bobcat kullanırken sürücü emniyet mekanizması (kemeri) kullanılacaktır.

-Bobcat’ler grit toplama amacı dışında kullanılmayacak, Bobcat kepçesine çıkılıp kesinlikle çalışma yapılmayacaktır.

-Bobcat’ler ile artistik, uygunsuz sürüş denemeleri kesinlikle yapılmayacaktır.

– Bobcat çalışır vaziyette bırakılıp gidilmeyecektir.

– Baret, toz maskesi, koruyucu gözlük, kulak tıkacı, çelik uçlu iş ayakkabısı, eldiven gibi kişisel koruyucu donanımlar etkin bir şekilde kullanılacaktır.

– Atık grit, sağlamlığı kontrol edilmiş grit çuvalları ya da metal kazanlar kullanılarak ambar/ gemi dışına çıkarılacaktır.

– Atık grit transferi esnasında yükün altında kimse bulunmayacaktır.

3- Raspa sonrası kapalı alanlarda biriken grit temizliği;

– Vakum makinesi ile atık grit çektirilme sonrası kapalı alanda biriken grit gelberi, kürek, faraş gibi ekipmanlar kullanılarak toplanacak, toplanan atık grit askı ve bünyesi sağlam grit çuvallarına konarak kapalı alan dışına alınacaktır.

– Gelberi, kürek, faraş gibi temizlik ekipmanların ergonomik şartlara uygun olanları kullanılacaktır.

– Kapalı alan içinden atık grit alımı esnasında yükün altında kimse bulunmayacak, varsa ortamdaki diğer çalışanlar uyarılacaktır.

– Kapalı alan atık grit alımı periyodik muayenesi yapılmış makaralı kaldırma sistemi ile yapılacaktır.

– Kapalı alan atık grit transferinde yük doğrudan elle çekilmeyecek, makaralı sistem halatının kaldırma esnasında kapalı alan içinde herhangi bir yapıya temasından kaçınılacaktır.

SÜPÜRGE İLE SÜPÜRME;

– Baret, toz maskesi, koruyucu gözlük, kulak tıkacı, çelik uçlu iş ayakkabısı, eldiven gibi kişisel koruyucu donanımlar etkin bir şekilde kullanılacaktır.

– Süpürme esnasında iş makinesi trafiğine azami dikkat edilecek, çalışan iş makinesine yaklaşılmayacaktır.

– El arabası ve süpürme ile ilgili iş ekipmanları kontrolsüz bir şekilde ortalıkta bırakılmayacaktır.

– Gelberi, kürek, faraş el arabası gibi ekipmanların ergonomik şartlara uygun olanları kullanılacaktır.

– Çalışma yapılan ortamlarda süpürme işlemi yapılmayacaktır.

– Elektrik panoları, gaz ve basınçlı hava hatları ve kolektörlerine yaklaşılmayacak ve herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

4-Vakumlu süpürme makinesi ile süpürme;

– Vakumlu süpürme aracı uygun ehliyete sahip kişiler tarafından kullanılacaktır.

– Vakumlu süpürme aracının sesli ve görsel uyarı sisteminin çalıştığı her kullanım öncesi kontrol edilecektir.

– Yaya trafiğinin yoğun olduğu durumlarda araç kullanılmayacaktır.

5- Kaynak sonrası ortam temizliği;

– Kaynak cürufları çıplak elle tutulmayacak mutlaka eldiven kullanılacaktır.

6- Havuz dalışı öncesi genel temizlik;

– Asılı yükler ve transfer edilen yüklerin altında bulunulmayacaktır.

– İş makinelerine dikkat edilecek, iş makinelerine yakın pozisyonda çalışılmayacaktır.

– Havuz korkuluklarına yaslanılmayacak, korkuluklardan sarkmayacak denize düşme tehlikesi olan yerlerde bulunulmayacaktır.

7- Havuz içi, havuz vinç yolu gv gemi gv, gemi ambar yıkaması (7,8 bar yangın hattı);

– Korkuluklar dışına çıkılmayacak, korkuluk dışında çalışma kaçınılmaz ise, paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılacak ve korkulukta ve ya herhangi bir yapıda sağlam yere lanyard vasıtasıyla bağlanarak çalışılacaktır.

– Havuz içi, gemi altlarında yapılan temizlik işlerinde 24 V aydınlatma kullanılacaktır. 24 V projektör kullanılıyor ise projektör camı kırık, çatlak olmayacaktır.

– Havuz içi temizliklerde yukarıdan malzeme düşmesi ve geminin altında takarya, gemi taban sacına veya gemi yalpa omurgasına kafa çarpma ihtimali yüksek olduğu için çalışanlar kesinlikle baretlerini çıkarmayacaktır.

– Büyük kepçenin havuz içerisinde temizlik yaptığı esnada bu iş makinesiyle aynı ortamda çalışılmayacak, çalışılması zorunlu durumlarda ise çalışanlar ile iş makinesi arası mesafe en az 20 metre olacaktır.

RIHTIMLAR VE SAHADA MUHTEMEL SIVI KİRLİLİĞİ TEMİZLİĞİ;

– Temizlenecek bölge şerit ile çevrilerek ilgili yerde çalışma yapıldığının farkındalığı sağlanacaktır.

– Kirliliğin denize karışması, çalışma esnasında denizin kirletilmesine karşı önlemler alınacaktır.

– El, yüz, deri ve solunum yolu koruyucu donanımlar kullanılacaktır.

MAKİNE DAİRESİ VB BÖLGE İNCE TEMİZLİĞİ;

– Temizlik esnasında ve sonrasında oluşan tüm atıklar belirlenmiş yerlerde düzenli olarak toplanacak ve bekletilmeden makine dairesi dışına alınacaktır.

– Çalışanlarının boylarının yetişmediği yerlerin temizliği için öncelikli olarak uygun iskele kurulumu yapılacak, iskele kurulumunun elvermediği durumlarda alternatif ekipmanlar ya da uygun çalışma sehpaları üzerinde paraşüt tipi emniyet kemeri kullanarak ve lanyard ile baş üstü seviyesinde sabitleme yaparak çalışılacaktır.

– Temizlikte kullanılacak maddenin malzeme güvenlik bilgi formu dikkate alınarak belirlenen kişisel koruyucu donanımlar kullanılacaktır.

– Temizlik yapılan alanlarda bulunan elektrik sigorta, priz ve fiş bölgelerine dikkat edilecek, bu bölgelerden uzak durulacaktır.

YAĞ, HİDROLİK YAĞI TEMİZLİĞİ;

– Çalışma alanında sigara içilmeyecektir.

– Zeminin kayma tehlikesi göz önünde bulundurulacak ve çalışma anında üzerinde çalışılan zeminde kaymaya karşı önlem alınacaktır.

– Temizlik sonrası oluşan atıkların denize ulaşmayacak şekilde toplanması sağlanacaktır.

KİMYASAL TEMİZLİK

YAKIT TANKI TEMİZLİĞİ;

– Tank iniş- çıkış merdivenlerinin kaymaya karşı iyi bir şekilde temizliği yapılacak, tank giriş menholünde bulaşmış iş ayakkabılarının temizlenebileceği bez, talaş vs bulundurulacaktır.

– Temizlik sırasında yakıtın vücuda temasının engellenmesi amacıyla tek giyimlik uygun tulum giyilecektir.

– Tank havalandırma ve aydınlatılmasında ex-proof fan ve aydınlatma kullanılacaktır.

– Tank içerisinde sigara içilmeyecektir.

– Uygun el, yüz ve solunum yolu koruyucu donanımları kullanılacaktır.

– Atıklar sağlam naylon torbalarda toplanacak, geçiş yolları tıkanmayacak şekilde biriktirilip, zaman geçirmeden atık sahasına gönderilecektir.

– Yakıt tankı dışında temizliğe bağlı bulaşan kirlenen yerler yanmaya, kayıp düşmeye karşın derhal temizlenecektir.

KAPALI ALAN ÇAMUR TEMİZLİĞİ;

– Tank iniş- çıkış merdivenlerinin kaymaya karşı iyi bir şekilde temizliği yapılacak, tank giriş menholünde bulaşmış iş ayakkabılarının temizlenebileceği bez, talaş vs bulundurulacaktır.

– Temizlik sırasında çamurun vücuda temasının engellenmesi amacıyla tek giyimlik uygun tulum giyilecektir.

– Tank içerisinde sigara içilmeyecektir.

– Uygun el, yüz ve solunum yolu koruyucu donanımları kullanılacaktır.

– Çamur sağlam naylon torbalarda toplanacak, geçiş yolları tıkanmayacak şekilde biriktirilip, zaman geçirmeden atık sahasına gönderilecektir.

– Tank dışında temizliğe bağlı bulaşan kirlenen yerler kayıp düşmeye karşın derhal temizlenecektir.

KİMYASAL TEMİZLİK ATÖLYESİ KİMYASAL YIKAMA İŞLERİ;

– Su jeti kullanarak yapılan yıkama işlerinde vizör/ göz koruyucu, kulak tıkacı ve yağmurluk kullanılacaktır.

– Öğle tatilinde, çalışanların yoğun şekilde atölyenin önünden geçtiği zamanlarda atölye dışında su jeti ile yıkama yapılmayacaktır.

– Kimyasal yıkamalar öncesi ilgili kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formunca tavsiye edilen kişisel koruyucu donanımlar kullanılacaktır.

– Kimyasal yıkama yapılan ortamda bulunan herkes ortamın gerektirdiği kişisel koruyucu donanımları kullanacaktır.

HİJYENİK TEMİZLİK İŞLERİ;

– Yaşam mahalli, mutfak, banyo, vs yerlerin temizliğinde kullanılan ilgili kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formunca tavsiye edilen kişisel koruyucu donanımlar kullanılacaktır.

– Temizlik yapanlar icra ettikleri iş için bulundukları ortam dışında binada ya da gemide herhangi bir yere gitmeyecekler ya da girmeyeceklerdir.

– Temizlik yapılan alanlarda bulunan elektrik sigorta, priz ve fiş bölgelerine dikkat edilecektir.

SİNTİNE TEMİZLİĞİ;

– Temizlik için açılan panyol sacları gelişigüzel bırakılmayacak, uygun bir yerde istifi yapılacaktır.

– Panyol saclarının alınması ile ortaya çıkan taşıyıcı profiller üzerinde yürüme sonucu takılmayı ya da düşmeyi engellemek amacıyla çalışma ortamına uygun ızgaralar kullanılarak güvenli yürüyüş yolları oluşturulacaktır. Güvenli yürüyüş yolları oluşturmadan çalışmaya başlanmayacaktır.

– Temizlikle ilgili tüm elektrik kablo ve hortumlar takılıp düşmeye sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlenecektir.

ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ TALİMATI

3.1 Genel Kurallar:

 • İşyeri ilan tahtası veya panosuna ve işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları okunacak ve bu kurallara uyulacaktır.
 • İşyeri yöneticileri tarafından ilan edilmiş / tarafınıza bildirilmiş yazılı ve sözlü talimatlara uyulacaktır. (2)
 • İşyerinin muhtelif yerlerine, çeşitli maksatlarla asılmış bulunan çevre-iş emniyet tehlike/uyarı, yasak, zorunlu hareket ve bilgi levhaları okunacak ve eksiksiz uyulacaktır. Bu levhaların yerleri İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi bilgisi olmadan değiştirilmeyecektir ve kaldırılmayacaktır. (2)
 • Tersaneye giriş için size verilen giriş kartınızı yanınızda bulundurup, sorulduğunda ilgililere gösteriniz. Dijital giriş kartını taşımayanları taşımaları için ikaz ediniz.
 • Her türlü makine ve teçhizatın çalıştırılmasından, madde ve malzemelerin kullanılmasından önce, makine ve teçhizatın içinde, üstünde, çevresinde ve diğer madde ve malzemelerin kullanım yerinde ve çevresinde zarar görebilecek eleman, malzeme veya makine olmadığından emin olunacaktır. (2)
 • Her türlü makine, tezgâh, araç, teçhizat, madde ve malzemeyi mutlaka özel kullanma Talimatına uygun olarak kullanınız. Bir arıza veya can ve mal emniyeti yönünden tehlikeli bir durum tespit ettiğinizde göreviniz ise derhal gideriniz, göreviniz değilse müdahale etmeyiniz ve derhal amirinize ve ilgililere haber veriniz. .
 • Görevli olmadığınız veya girilmesinin yasak olduğu ikaz levhaları, işaretler, çizgiler ve emniyet şeridi çekilerek belirlenmiş bölgeler vs. kısımlara girmeyiniz veya çekilmiş emniyet şeridinikopartmayınız. .
 • Donanımı eksik ya da uygunsuz malzeme, alet veya ekipman kullanmayınız.
 • Şerit ya da benzeri şekilde sınırlandırılmış operasyon alanına/ sınırlandırılmış herhangi bir alana izinsiz girmeyiniz, şeridi kopartmayınız.
 • Çalıştığınız yerlerde özellikle sağlık açısından yiyecek artıklarının tahsisli çöp kutularına atılmasına itina gösteriniz.
 • Çalışma alanında tanımsız ve ağzı açık kap bırakmayınız.
 • Hava koşulları gereği iş güvenliği tavsiye ve uyarılarına uyulacak gerekli tedbirler alınacaktır. (2)
 • El aletlerini yapacağınız işe uygun seçiniz, emniyetli bir şekilde ve amacına uygun olarak kullanın. (Çekiç yerine anahtar, anahtar yerine de pense veya benzeri aletler kullanmayınız.) Yüksekte çalışırken yere düşme ihtimali bulunan el aletlerini bağlayarak çalışınız. .
 • Gemilerde ve inşaat sahalarında sadece geçit olan yerlerde yürüyünüz ve merdivenlerden çıkınız. Boruların arasından veya üzerinden geçmeyiniz. Bulunduğunuz yere nazaran yüksek yerlerden aşağıya atlamayınız. .
 • Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir, çalışırken mutlaka emniyet kemerinizi takınız ve kemere bağlı olan lanyardı karabina kullanarak sağlam bir yere sabitleyiniz .
 • Merdiven ve sahanlıklara ait korkulukları, motor, pompa gibi döner kısımlara ait muhafazaları bakım, ayar ve temizlik gibi nedenlerle yerinden çıkarmadan önce iş güvenliği personeline haber verilecektir. .
 •  Çalışır haldeki makineleri işler halde nezaretsizbırakmayınız.
 • Tersanede sahadaki tüm çalışmalarda yüzük, bilezik, künye, kolye gibi eşya takmayınız. İşe uygun iş kıyafeti giyilmeli, sarkık bol iş kıyafetleri giymeyiniz. .
 • Benzin, mazot ve benzeri maddelerle ıslanmış elbiselerinizi derhal çıkarınız. Böyle elbiseler teninizi tahriş eder ve yangın çıkarabilir. Elbiselerinizi değiştirinceye kadar sigara içmeyiniz, ateşten uzak durunuz. .
 • Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu mahallerde kesinlikle sigara içmeyiniz, ateş meydana getirebilecek hiçbir işlem yapmayınız. .
 • Teleskopik vinç, Cherrypicker usule uygun imza karşılığı alınıp kullanılıp iş bitiminde temizlenerek yine imza karşılığı alındığı gibi sağlam ve temiz teslim edilecektir. Cherrypicker kullanan elemanımızın Cherrypicker kullanma sertifikası bulunacaktır. (Cherrypicker kısa bir an içinde olsa teslim alan şahıs başkasına veremez, devredemez. Acil hallerde Üretim Müdürünün bilgisi dâhilinde işlem yapılır)(2)
 • Camı kırılmış olan projektörler ve koruyucu kafesi bulunmayan seyyarlar tamir edilmeden kullanılmayacaktır. .
 • Elektrik panoları yetkilisi dışında kimse tarafından açılmayacaktır.
 • Hiçbir elektrikli ekipman kesinlikle yetkilisi haricinde tamir ve bakım amaçlı olarak açılmayacaktır. Yetkili; tersane elektrikçileridir. Kablo vb bakım gerektiren ekipmanlar ise firmaların elektrikçi sertifikasına sahip personelleri tarafından yapılacaktır. .
 • Havuzlarda personellerin havuz kenarlarına, rıhtımlara, duba üzerinde ve denize düşme ihtimali olan tüm noktalarda gereğinden fazla yaklaşılmamalıdır. Denize düşme ihtimali olan yerlerde can yeleği giyilmelidir.
 • Çalışanlar; çalışmaya başlamadan önce bölgede /gemide görevli iş güvenliği personellerinden iş izni alacak ve iş izni karşılıklı olarak imzalandıktan sonra bir nüshasını firma yetkilisi ya da ustabaşı muhafaza edecektir. İş izni olmadan çalışma yapmak yasaktır. .
 • Çalışanlar kendilerine iş izni verilen bölge haricinde başka bir bölgede izinsiz çalışma yapmayacaklardır. Ayrıca mesai saatleri içerisinde çalışma bölgesi haricinde, ustabaşı/firma yetkilisinin haberi olmadan çalışma bölgesini terk ederek başka bölgelere arkadaşını görmeye gitmek ve buna benzer çeşitli sebeplerden gezintiye çıkmak yasaktır. Çalışma izni sorulduğunda firma yetkilisi veya ustabaşı tarafından gösterilmesi gerekmektedir.
 • Sahaya çıkıldığı andan itibaren kişisel koruyucu donanımlar kullanılacaktır. Kafaya gelebilecek darbeleri engellemek için baret, göze çapak kaçması veya herhangi bir türden yabancı cisim gelmesini engellemek için iş gözlüğü, işitme kayıplarını engellemek için kulaklık, elde kesi yanık vb durumların önüne geçmek için normal iş eldiveni ya da kaynak eldiveni gibi kişisel koruyu donanımlar saha genelinde kullanacak ve yapılacak işe uygun olarak ilave kişisel koruyucu donanımlar işin yürütümü esnasındaçalışanlar tarafından kullanılacaktır. Tüm kişisel koruyucu donanımlarda CE markası bulunacak, kişisel koruyucu donanımlar ilgili standartlara uygun olacaktır. Tersane dışından kontrolsüz kişisel koruyucu donanım getirilmeyecek, kullanılmayacaktır; tersane dışından getirilmiş kişisel koruyucu donanımlarİSÇGdepartmanınca uygunluğu onaylanırsa kullanılabilir. .
 • Çalışma esnasında girilip çıkılan tankların menholızgaraları, her giriş çıkıştan sonra kapatılarak menholboşluklarından düşme riskine karşı tedbir alınacaktır.
 • Gemi içerisinde bulunan tank ve diğer kapalı alanda oluşturulan boşluklar yüksekten düşmeyi engelleyecek uygun şekilde kapatılmadan çalışma alanı terk edilmeyecektir.
 • Çalışmaya başlamadan önce çalışma bölgesinde düşerek yaralanmaya veya ölüme sebebiyet verecek boşluklar kapatılacaktır. Zeminde olan boşluklar için uygun ızgara, sacvb. Malzemelerile sabitlenerek; kenarda ise korkuluk ile kapatılacaktır.
 • Tanklarda ve diğer kapalı alanlarda tek başına çalışılmayacaktır. Tek başına çalışılması zorunlu olan durumlarda iki kişinin çalışması esnasında birbirine engel olması vb- ise bir kişi kapalı alan girişinde içerideki çalışan görüş açısında olacak şekilde nezaret edecektir.
 • En az iki girişi bulunan tanklardan birinden elektrik kablosu, havalandırma hortumu ve diğer ekipman geçişleri için, diğeri ise çalışanların girip çıkması için kullanılacaktır.
 • Dolu ya da içerisinde malzeme olan kazanların vinçle kaldırılması esnasında dört mapasına da sapan bağlanacaktır. Ayrıca gemilerden alınan atıklar kazan dışında (varil vb.) başka bir unsurla veya iki kazan aynı sapanla yan yana bağlanarak veya iç içe konularak taşınmayacaktır. .
 • Ön imalat atölyesi içerisindeki manyetik kaldırmayla yapılan operasyonlar esnasında, sacın çok yakınına yaklaşılmayacak, altına girilmeyecektir.
 • Ön imalat atölyesi CNC bölgesine sac girdi-çıktıları yoğun olduğu için geçiş güzergâhlarında çalışılmayacaktır. .
 • Ön imalat atölyesi içerisi geçiş güzergâhları kapatılmayacaktır.
 • Yüksekte yapılan tüm çalışmalarda paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılacaktır.
 • İskele üzerinde yapılan çalışmalarda, iskele malzemesi korunacak, gelişigüzel kol veya ızgara sökülerek iskeleler uygunsuz hale getirilmeyecektir. İskele ihtiyacı olan firmalar tersane mühendisi veya formenine talepte bulunarak iskele kurulmasını sağlayacak, firmalar kendileri iskele kurmayacaktır.
 • Tersane içerisinde koşulmayacak, el kol hareketi şeklinde şakalaşma yapılmayacaktır.
 • Yapacakları iş ile ilgili mesleki eğitim belgesi olmayanlar çalışmayacaktır. .
 • Çalışanlar tersane de verilen eğitimlere katılacaklardır. .
 • Kapalı alanda yapılan çalışmalarda, çalışmaya başlamadan önce ilgili çalışmaya uygun ekipmanlar kullanılarak havalandırma konulacak, havalandırma çalışma esnasında devam edecek ve kapalı alanda 24 V aydınlatma kullanılacaktır.
 • Gemi içerisinde yapılan sıcak çalışmalarda, yangın, parlama ve patlamaya sebebiyet vermemek için çapakların nereye düştüğünden emin olunacaktır.
 • Sahada ve gemi içerisinde havada asılı bulunan zararlı tozların etkisinden korunmak için CE markalı ilgili standartları karşılayan toz maskesi takılacaktır.
 • Çalışma alanına gidiş-dönüşlerde ve genel ihtiyaçlar giderilmesi sırasında tersane içerisinde işaretli emniyetli yaya yolu kullanılacak, sahaiçerisinden, çalışma bölgelerinden, atölye içlerinden, asılı yüklerin altından gidilmeyecektir.
 • Tersane içerisinde yemeğe gidiş dönüşlerde, çalışma bölgesine gidiş ve dönüşlerde kişisel koruyucu donanımlar kullanılacaktır.
 • Gemi ya da blok içerisinden dışarı doğru yapılan kesme, yalatma, kaynak gibi işlerde kısaca çapakların geldiği bölgede çalışmayı icra eden firmadan bir gözetmen bulunacak ve bu gözetmen ilgili bölge emniyetini sağlayacaktır. .
 • Kapalı alanda, saha genelinde ve gemi genelinde çalışması biten personel kullandığı ekipmanı (şaloma, kaynak pensesi, kedi, elektrik kablosu vb.) toplayacak, ilgili enerji kaynakları kesilecek, kapalı alanda bırakıp ortamdan ayrılmayacaktır.
 • Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan paraşüt tipi emniyet kemerleri kontrol edilecek; yırtılma, delinme, çürüme vb. deformasyona sahip emniyet kemerleri ve lanyardları kullanılmayacaktır ve hasarlanmış, kilitlenmeyen vb. hasarları olan karabinalar da kullanılmayacaktır.
 • Malzeme transferlerinde; kaldırma, indirme, ip, gaz hortumu, elektrik kablosu, kaynak kablosu vb. ekipmanlar kullanılmayacaktır. .
 • Gemilerde çalışan personeller hiçbir sebeple gemi üzerinde veya kapalı alanlarında sigara içmeyecektir. Sigara belirlenmiş olan sigara içme alanlarında içilecektir.
 • Yüksek bölgelerden aşağıya kesinlikle malzeme atılmayacak, gerekli durumlarda malzemenin cinsine göre sapan veya kalın ip ile indirilecektir.
 • Kuru yük gemileri, konteynır gemileri, genel kargo gemileri gibi ambar mezarnası bulunan gemilerde çalışanlar kesinlikle mezarna üzerlerine çıkmayacak ve yürümeyeceklerdir. Mezarna üzerinde çalışılması gerekli durumlarda çalışanlar cherrypicker, vinç sepeti kullanacaktır veya yatay yaşam hattı çekilerek paraşüt tipi emniyet kemerlerini yaşam hattına sabitleyerek çalışacaktır.
 • Sac transferlerinde sac üzerinde kaynatılan mapaların kaynakları tam dönülmüş olacaktır, metot kaynak yapılması durumunda transfer yapılmayacaktır.
 • Paraşüt tipi emniyet kemerlerinin kol ve bacak kısımları giyilip göğüs kısmı da bağlanacak ve lanyardsabitlendikten sonra yüksekte çalışma yapılacaktır.
 • Kuru havuzların bordalarına yanaşan gemilerden sadece geçiş verilen kısımlardan geçiş yapılacak, gemiden havuza ve/veya havuzdan gemiye atlanarak kesinlikle geçiş yapılmayacaktır. Bir yapıdan diğer bir yapıya önceden belirlendiği biçim ya da yollarla geçiş yapılacaktır.
 • Kuru havuzlarda havuz balkonlarından, taş havuzda ise rıhtımdan kule merdivenlere atlanarak geçiş yapılmayacaktır.
 • Tersane genelinde ve gemilerde acil çıkış kapıları, elektrik panoları, yangın ekipmanları vb. acil durumlarda kullanılacak yer ve ekipmanların önlerine malzeme konularak, araç çekilerek vb. şekillerde kapatılmayacak sürekli açık tutulacaktır.
 • Gemilerde, havuzların yüksek kısımlarında ve saha genelinde yüksek kısımlarda grit temizliği yapılırken grit toplanarak çuvallara ve/veya kazanlara konularak transferleri yapılacaktır. Yüksek kısımlardan aşağıatılmayacak/dökülmeyecektir.
 • İşe başlamadan önce çekilen ekipmanlar (gaz hortumları, elektrik kabloları, yıkama hortumları vb.) çalışanların geçişine engel olmayacak şekilde yürüme güzergâhı dışından çekilecektir, askılıklar kullanılacaktır.
 • Forklift, vinçler, traktör, manitou vb. kullanan çalışanları operatörlük belgesi bulunması gerekmektedir, operatörlük belgesi bulunmayan çalışanlar hiçbir sebeple bu ekipmanları kullanmayacaktır. .
 • Deniz üzerinde sepet, cherrypicker gibi ekipmanların içinde çalışma yaparken can yeleği kullanılacaktır. .
 • Sahada ve gemi genelinde çalışanların geçişini ve acil durumlarda kaçışları engelleyecek ve çalışma ortamında düşmeye, takılmaya ve kaymaya sebep verebilecek şekilde malzemeler ve ekipmanlar dağınık bırakılmayacaktır.
 • İskele malzemeleri herhangi bir yerde payanda, stoper vb. olarak veya manivela aracı olarak amacı dışında kullanılmayacaktır.                                                       
 • Havuzlarda iş öncesi hazırlıklar yapılırken gemi zincirinin çalışanlar üzerine funda olması ihtimaline karşılık zincir henüz indirilmemişken zincir çapasının altına girerek çalışma yapılmayacaktır. Demir; çapa havuz zeminine indirilmeyecekse, zincirin domuztırnağı, çelik sapan ile sabitlendiğinden emin olunduktan sonra çalışılmaya başlanacaktır. Demir; çapa loçası alt bölgesinde yapılacak çalışmalar öncesi zincirin domuztırnağı, çelik sapan ile sabitlendiğinden emin olunacaktır.
 • Sepeti yönlendirme maksadıyla köşelerine bağlanan iplerin yerden kontrolünü sağlayan kişilerin havuz içine düşmesi, düz yüzeyde takılıp düşmesi vb. ihtimallerine karşılık çalışan görüş alanını sürekli kontrol edecek ve yönlendirme halatını eline, koluna bağlamayacaktır. .
 • Güvertede çalışanların menhol kapaklarının açık kalmasından dolayı menholden aşağı düşmesi, ambarlarda çalışırken aynı sebeple doublebottom tanklarına düşmesinin önüne geçmek için çalışanlar tanklara her iniş çıkışta tank menholünde bulunan ızgaraları kapatacaktır.
 • Kuru havuzlarda yapılan çalışmalar için çalışan personellerin havuz kenarlarına gereğinden fazla yaklaşmayacak, çalışma alanının tümü dâhil diğer çalışanlar ile şakalaşamayacaktır, itişmeyecektir. Yapılan çalışmaya göre can yeleğini tüm çalışan personeller giymesi sağlanacaktır.
 • Tersane içerisinde çalışma ayakkabısının topuğuna basarak yürünmeyecektir. .
 • Tersane içerisinde iş elbiseleri çıkarılmak ya da sıyrılmak suretiyle vücut üst kısmı çıplak, paçaları sıyrılmış, üstünde sadece atlet ile çalışmak, gezinmek, bulunmak yasaktır. .
 • Portal vinç, tavan vinci, kurtağzı vb. hareketli kaldırma ve transfer ekipmanları kullanılırken operatör her zaman ileri yönde hareket edecek, geri yönde; geri geri hareket etmeyecektir. .
 • Sac kaldırma- indirme operasyonlarında sacın zemine yatırılacağı yönde kimse bulunmayacaktır.
 • İş ekipmanları/ makineleri ile gösterişli, tehlikeli sürüş yapılmayacaktır.
 • Saha ve gemilerde bulunan yangın ekipmanları amacı dışında kullanılmayacak ve iş güvenliği personelinin bilgisi dışında yerleri değiştirilmeyecektir. .

G.K.76. Görevliye mukavemet göstermek, aşağılayıcı söz sarf etmek vb. durumlar kesinlikle yasaktır.

G.K.77.Oksijen gazı havalandırmada, üst baş temizliğinde kesinlikle kullanılmayacaktır. .

G.K.78 Hiçkimse sorumlusu olduğu iş haricinde başka işler yapmayacaktır.

G.K.79Forklift, traktör, cherrypicker gibi araçların vinçle transferi yapılmadan önce üzerlerindekiyük indirilecektir. (Örneğin; Forklift bıçağında yük takılıyken yüklü pozisyonda vinç ile transferi yapılmayacaktır) .

G.K 80 Kesici, delici el aletleri çalışma bölgelerinde gelişigüzel bırakılmayacaktır.

G.K.81 Sağlık durumu iş yeri hekimi tarafından sadece belirli alanlar da çalışmaya uygun olduğu belirtilen kişiler bu alanlar dışına çıkarak çalışma yapmayacaktır.

G.K.82 Çalışma alanlarında kullanılacak iş ekipmanları, sahaya/gemiye gelmeden önce firma depolarında o işi yapacak kişi tarafından kontrol edilerek alınacaktır.

G.K.83 Ambar kapaklarının gemiden alınması sırasında kapakların alınmaya başladığı andan itibaren alınan kapak boşluğu tarafında ve ambar mezarnasındadurulmayacaktır.

G.K.84 Yapılan sıcak çalışmalarda, sıcak çalışmanın türü ne olursa olsun kısa kollu kıyafetle çalışma yapılmayacaktır (şaloma ile kesme-bozma, taş motoru ile çalışma, kaynak).

G.K 85. Havuzlara su alınması vehavuzların kuruya çıkması esnasında operasyon tam olarak tamamlanmadan havuz içine giriş yapılmayacak ve bir yerden başka bir yere geçme maksadıyla da olsa havuz kesinlikle kullanılmayacaktır.

G.K 86 Çalışma esnasında kullanılan iş ekipmanlarının bütünü veya bir kısmı çalışma bölgesinden sarkacak şekilde kullanılmayacaktır. Özellikle kablo ve hortumların fazla olan payları çalışanın yanında veya uygun bir noktada toplanarak çalışma yapılacaktır.

G.K 87. İş ekipmanları gemi üzerinden ve/veya yüksek bir bölgeden üzerindeki ekipman, kablo, hortum ile sarkıtılarak aşağıda çalışma yapılmayacak, kullanılan ekipman çalışılan bölgede çalışanın yanında bulunacaktır. (Örnek: cherrypicker içerisin de gaz altı kaynağı yapan bir personel, kaynak kedisinin sepet içerisine yanına alarak çalışacaktır).

G.K 88. Gemi güvertesine indirilen iskele sepetlerinin tüm ayakları yere sağlam bir şekilde basacak, güvenli istifleme şeklini bozmayacak şekilde (Eğimsiz) konumlandırılacaktır. Sepetlerin üst üste bindirilmesi gereken yerlerde, yapısal elemanlarından bir veya birkaç tanesinin hasarlı (Yamuk, eğri, kaynaksız, kopmuş vb.) olan sepetler ve birbiriyle uyumsuz (Dikey elemanları aynı yönde olmayan veya aynı konstrüksiyona sahip olmayan) sepetler kesinlikle üst üste konulmayacaktır.

G.K 89 Tersane içerisinde ilgili çalışmayı yapma esnasında, ekipman, makine, araç, kullanırken ve ayrıca dikkatin, konsantrasyonun azalmasına bağlı her türlü durum ve yerde cep telefonu ile konuşulmayacak ve meşgul olunmayacaktır. .

 • Vinç Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar:
 • Operatör belgesi olmadan vinç kullanılmayacaktır. .
 • Yüklenici firma çalışanlarından uygun operatör sertifikası olanlar; sadece kendilerine kullanımı müsaade edilen 2x35portal vinçler ile kapalı sahalarda bulunan tavan vinçlerini kullanabilirler. Kule vinç, rıhtımlardakiPortal vinçler (jibkreyn) ve mobil vinçler sadece tersane tarafından yetkilendirilmiş operatörler tarafından kullanılacaktır.
 • Vinç kullanılmaya başlanmadan önce vincin yürüyüş güzergâhı raylar, elektrik kabloları ve diğer mekanik donanımlar gözle kontrol edilecektir.
 • Vincin sesli ve ışıklı uyarı sistemleri kontrol edilecek, sesli (gece için) ışıklı ikaz sistemi çalışmayan vinçlerle çalışılmayacak ve yetkililere bilgi verilecektir. Yetkili, Sedef Tersanesi kadro personellerinden kendisine işi veren formen ve mühendistir.
 • Kaldırılan yükün altından ve yakınından kimse geçirilmeyecektir. Yükün askıda kalması gereken durumlarla kesinlikle bir kişi askıdaki yüke nezaret edecek ve altından-yakınından kimseyi geçirmeyecektir. Yük askıda iken operatör kesinlikle vinci terk etmeyecektir.
 • Yükün yerden gemiye transfer edildiği durumlarda, işi yapan firmadan bir kişi gemi üstünde yükü karşılayacak ve gemi üzerinde emniyetli bir bölgeye indirilmesini sağlayacaktır.
 • Palet tipi malzemeler kaldırılacağı zaman; palet üzerine konulmuş malzemeler sapan ya da kalın ip ile paletten düşmeyecek, sıyrılmayacak şekilde bağlanacak; diğer sapan ise paletin altından geçirilerek yük kaldırılacaktır.
 • Vinç ile yükler dikolarak kaldırılacak, yük açılı olarak kaldırılmaya çalışılmayacak, çektirmeyapılmayacaktır.
 • Vinç kumanda kablosunda deformasyon, yırtık, çentik hasar gibi durumlar varsa vinç kullanılmayacak, yetkilisine bilgi verilecektir.
 • Yük, vince sapan harici herhangi türden bir iş ekipmanıyla bağlanmayacaktır. Caraskal, kurtağzı gibi kaldırma ekipmanlarının vince bağlanarak gemilere yük kaldırılmasında kullanımı yasaktır. Caraskal ve özellikle kurtağzı; sadece zeminde ve yükü sadece yerden kesecek kadar işlerde kullanılabilir.
 • Vincin hareketi esnasında vinç üzerine çıkarak ve vinç gövdesi üzerinden vinç kullanmak yasaktır.
 • Havanın karardığı zaman vincin projektörleri yakılacak ve vinç projektörlerinden yanmayan mevcut ise harici olarak ortama aydınlatma çekilerek ortam aydınlatılacaktır. Aydınlatmanın yetersiz olduğu ortamlarda çalışılmayacaktır.
 • Herhangi bir türden arızası olan vinçler, hiçbir şekilde tamir edilmeye çalışılmayacak, Teknik Hizmetler Bölümü yetkililerine haber verilecektir.
 • Yük transferlerinden önce manevra esnasında yüke temasın engellenmesi amacıyla yüke en az iki yerinden yönlendirme halatı bağlanacaktır. Operasyon esnasında yönlendirme halatları kullanılarak yüke manevra yaptırılacaktır. Elle müdahale yapılmayacaktır.
 • Vinç ray yolu üzerinde mecburi malzeme ya da ekipman varlığı durumunda, malzeme ya da ekipmana teması engelleyecek stoper mekanizması raya bağlanmadan vinç hareket ettirilmeyecektir.
 • Vinçlerin herhangi bir bölümü (parçası, ayakları vb.) dinlenme yeri; oturma yeri olarak kullanılmayacaktır.
 • Silindirik ve uzun yükler (gaz tüpleri, her boy boru, dolu demir, her boy profil vs.) kesinlikle tek sapan ile yüke tek noktadan bağlanarak kaldırılmayacak, sapan yüke en az iki noktadan bağlanacak ve bağlantı yapıldıktan sonra yükün dengeli olduğu görülecek ve sonra operasyon yapılacaktır.
 • Vince, Forklift, manitou, traktör gibi araçları kullanan operatör kumanda işlemi ve gözlem dışında aynı anda başka işle meşgul olmayacaktır. Operatör operasyon sırasında sadece kumanda edecek ve gözlem yapacaktır.
 • Kesici yüzeyi bulunan parçaların transferi esnasında sapanların keskin olan bölgelere gelecek şekilde direk olarak bağlanmayacak, kilit kullanılacak ya da mecburiyet durumunda sapanın keskin yüzey ve köşelerden zarar görmemesi, kesilmemesi için keskin kısım ile sapan arasına plastik pedkonulacaktır.
 • Malzeme transferlerinde kilitlerde harbi yerine cıvata kullanılmayacaktır.
 • Malzeme transferlerinde kesinlikle “U bolt” kullanılmayacak, transfer kilit yardımı ile yapılacaktır.
 • Transferi yapılan ambar kapakları, büyük sac parçaları, büyük boru devreleri vb. büyük parçalarda yönlendirme amacı ile en az iki tarafına ilgili transfer öncesi yönlendirme halatları bağlanacaktır.

3.3 Gaz Hortumu ve Ekipmanların Elektrik Kablolarıyla İlgili Uyulması Gereken Kurallar:

 • Herhangi bir türden darbe almış, yırtık, sıyrık ve çentiği bulunan kablolar kullanılmayacaktır. Kablonun uygunsuz olan kısmından sonraki bölüm kullanılmaya değecek kadar ise, kablo hasarlı noktalarından kesilmek ve sağlam tarafları elektrikçi sertifikası olan personellere ekletmek koşulu ile atölye vb kapalı alanlarda değerlendirilebilir. Ancak gemiye çıkarılması ya da açık alanda kullanılması yasaktır. .
 • Gaz hortumlarındaki kaçaklar giderilmeden çalışma yapılmayacaktır. Kaçak olduğu görülen hortumlar, kaçırdığı noktadan kesilerek uygun ek yapılan ve ek yeri uygun ekipmanlarla sıkılarak ek yerinden gaz kaçırmayacak pozisyona getirilecektir. Ekli hortumla kapalı alana girmek ise kesinlikle yasaktır.
 • Gaz kolektörleri çalışma öncesi kontrol edilecek gaz kaçağı mevcut jak/ jaklar ve kolektörler ile çalışma ilgili kaçaklar giderilene kadar durdurulacaktır. (2)
 • Gaz ana hat bağlantısı ya da kolektörde mutlaka alev tutucu takılı ve çalışır durumda olacak. Kolektöründe ya da ana gaz hattı bağlantısında alev tutucusu bulunmayan kolektörler kullanılmayacaktır.
 • Mesai bitiminde ve dinlenme-yemek aralarında gaz hortumları kapalı alan dışına çıkarılarak kaynağından kesilecektir (kolektör veya tüp).
 • Elektrik kabloları ve gaz hortumları dağınık, düzensiz; rastgele geçiş güzergahlarını kapatacak ve takılıp düşmeye sebebiyet verecek şekilde çekilmeyecek, kablo askılıkları, kanca ve benzeri malzeme ve ekipman kullanılarak zemine, sıvı ortama temas etmeyecek, su içerisinden geçmeyecek ve geçiş yollarını kapatmayacak şekilde elektrik kabloları ve gaz hortumları çekilecektir. İhtiyaç duyulacak kablo askılıkları, kancalar iş güvenliği personelinden istenecektir.
 • Elektrik kabloları ve prizler kesinlikle su birikintilerine temas ettirilmeyecek, çalışma alanlarında kimsenin temas etmeyeceğişekilde kablo askılıklarına kaldırılacaktır.
 • Topraklaması olmayan elektrik kabloları ve prizler kullanılmayacaktır.
 • Elektrik kablolarının serilmesi ve toplanması sırasında enerji kesilecektir.
 • Fiş-priz bağlantılarında açıklık olmayacaktır.
 • Kablo ve hortumların gemilerde, atölyelerde ve sahada sıcak yüzeylere teması engellenecektir.
 • Kırık ve yuvası bozulmuş prizler kullanılamayacaktır.
 • Tersane getirilen kablo ve hortumlar işyeri girişinde uygunluk kontrollerini yaptırarak tersane içine alınacaktır. .
 • Elektrik kabloları ve gaz hortumları her kullanım öncesi çalışan tarafından kontrol edilecek; izolasyonu bozuk elektrik kablosu, fiş ve priz kullanılmayacak, yapısal deformasyonu bulunan, kaçıran gaz hortumu ve bağlantıları kullanılmayacaktır.
 • Elektrik panolarının kapakları kapalı ve kilitli bir şekilde tutulacak, Pano kapak anahtarı elektrik ile ilgili yetkinliği bulunan elektrikçilerde duracaktır. İhtiyaç halinde gerekli müdahaleyi yetkili elektrikçiler yapacaktır.
 • Elektrik kabloları, kaynak kabloları vb. ekipmanlar kâğıt bantla bantlanmayacak, ek yerleri makaron ile izolasyonu sağlanacaktır, bu işlem belgeli kişiler tarafından gerçekleştirilecektir.

3.4 Kaynak İşlerinde Uyulması Gereken Kurallar:

 • Kaynak işlerine başlamadan önce bölgede/gemide görevli iş güvenliği personellerinden iş izni alınacaktır.
 • Kaynak işlerine başlamadan önce çalışanlar kişisel koruyucu donanımlarından kaynak ceketi veya kaynak önlüğü, kolluk, kaynakçı başlığı ve kaynak maskesi, ABEK filtreli ya da aktif karbonlu yüz maskesini hazır bulunduracak, çalışmaya başlamadan önce bu ekipmanlarını kuşanacaklardır.
 • Dar ve pozisyon itibari ile kaynakçının yatarak, oturarak ya da değişik vücut pozisyonlarında kaynak yaptığı esnada, kaynak çapaklarının kişinin üzerine gelmesi sonucu kaynakçı üzerindeyanma ve yanıklar oluşmasının önüne geçmek amacıyla boyun bölgesinden ve koltuk altlarından içeri çapak gitmesini engelleyecek kaynak ceketini giymiş olacaktır. Bu gibi bölgelerde yapılan kaynak işlerinde, aynı firmadan kaynağı yapan çalışanı net görecek şekilde bir gözcü bulunacak, kişinin üstüne çok yoğun olarak gelen ve kaçınılmaz olan kaynak çapakları için, çalışanın üzerine bir kaynak battaniyesi yine aynı yüklenici firma tarafından verilecektir.
 • Kaynak makine kabloları ve karbondioksit hortumları için “3.3 Gaz Hortumları, Elektrik Kabloları ile İlgili Uyulması Gereken Kurallar” uygulanacaktır. (3.3 uyarınca)
 • Ağzı kırık ve izolasyonu bozulmuş kaynak penseleri kullanılmayacaktır.
 • Kaynak pensesi koltuk altında taşınmayacaktır.
 • Kaynak makineleri yollara ve geçiş güzergâhlarına bırakılmayacaktır.
 • Kaynak yapılan bölgelere biten kaynak makaraları, elektrot kartonları vb yanıcı cisimler bırakılmayacaktır.
 • İş izni verilen yerler haricinde çalışılmayacaktır.
 • Kaynak makinesi yetkilisi haricinde açılmayacak ve tamiratını sadece yetkilendirilmiş personeller yapacaktır.
 • Güverte, tank, kapalıvb. noktalarda işin yürütümü esnasında uygunsuz hale getirilen (korkulukların kesilerek alınması, menhol ızgaralarının alınması ve değişik türden açıklıklar) bölge terk edilerek gidilmeyecek, uygunsuzluklar giderilecek ve ilgili uygunsuzlukların hemen giderilmesi söz konusu değil ise ilgili bölgeye nezaretçi bırakılacaktır.
 • Kaynak makinesi topraklama kablosu uygun bir şekilde kaynatılarak yapılacak, kablo yapıya sıkıştırılarak topraklama bağlantısı yapılmayacaktır.
 • İzolasyonu bozuk, aşırı sayıda ek yeri mevcut kaynak pensesi kablosu kullanılmayacaktır.
 • Gaz altı kaynak makinesi kaynak makarası dönen kısmı açıkta olacak şekilde çalıştırılmayacaktır.
 • Kısa kollu/ kısa paçalı iş elbisesi/ giysisi giyilerek kaynak yapılmayacaktır.
 • Suya ya da sıvıya temas edebilecek pozisyonlarda kaynakçılar çalışmayacak/ çalıştırılmayacaklardır.
 • Havalandırması ve aydınlatması yeterli derecede yapılmamış kapalı alanlarda kaynak yapılmayacaktır.
 • Kaynak penseleri elden bırakıldığında elektrik enerjisi kesilecektir.
 • Çalışma esnasında baret etkin bir şekilde kullanılacaktır.
 • Çalışma sonunda ortaya çıkan naylon poşet, elektrot kutusu, kaynak makarası vb atık, çöpler toplanıp çöpe atılmadan çalışma ortamı terk edilmeyecektir.

3.5 Şaloma Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar:

 • Şalopalarda kullanılan gazın türüne uygun olarak emniyet ventili takılı olacak ve emniyet ventili olmayan şalomalar kullanılmayacaktır.
 • Şaloma mandalları istenildiğinde gazı tam olarak kesebilecek durumda olacak, kapatıldığı halde kaçak yapanlar bakıma alınacak, tamiri yapılamayanlar kullanım dışı bırakılacaktır.
 • Şaloma gövdesinde delik, çatlak ve herhangi bir türden gaz çıkışına sebep olabilecek deformasyonu olan şalomalar bakıma alınacak ve değişimi mümkün olan kısımlar değiştirilecek, olmayanlar ise kullanım dışı bırakılacaktır.
 • Şaloma hortumları gaz kaçırmayacak şekilde sağlam olacak, gaz kaçıran kısımların tamir-tadili yapılacaktır.
 • Şaloma hortumlarını birbirine eklemede tel vb. ekipmanlar değil, sıkılabilen tip kelepçeler kullanılacaktır.
 • Şaloma ile çalışmaya başlamadan önce iş izni alınarak çalışma yeri ve komşu mahallerin kontrolünün yapılması sağlanacaktır.
 • Eğer kapalı alanda çalışılıyorsa; işbitiminde şalomalar iş alanının dışına (açık alana) çıkarılarak, hortumların ilgili gaz kaynağından bağlantısı ayrılacaktır. (Tüp, kolektör) .
 • Şaloma’ nın çıkardığı çapak, şaloma ile çalışanın görüş alanı dışındaysa sorumlu firma ilgili bölgeye bir gözcü bırakacaktır. Ayrıca kesim işlemi esnasında kesilen parçanın düşmesini engellemek için de gerekli önlemler alınacaktır.
 • Şaloma ile çalışırken standart kişisel koruyucu donanımlara ek olarak goggle tip (kapalı büyük tip) gözlük ve filtreli gaz maskesi kullanılacaktır.
 • Şaloma hortumları, şaloma ile çalışma yapan firma tarafından askılıklara kaldırılarak üzerine basılması engellenecektir.
 • Şaloma hortumları üzerine sıcak/ soğuk çapak; cüruf gelmeyecek şekilde konumlandırılacaklardır.
 • Şaloma hortumları kesim ya da kaynak yapılan sıcak alanlara temas etmeyecek şekilde yükseğe kaldırılacaktır.
 • Şaloma hortumları ilgili standartlara uygun olacaktır.
 • Şaloma hortumları geçişlere engel olmayacak şekilde yüksekten yürütülecektir. .
 • Şaloma yapılan işin türüne uygun olacaktır. Kısa şaloma kullanarak kesim yapılmayacaktır.
 • Şaloma dolaşmış gaz hortumları düzeltilirken şaloma’ nın çalışır durumda olmaması sağlanacaktır.
 • Şaloma çalışır durumda iken gezdirilmeyecek, herhangi bir yapıdan yapıya ya da bölmeden bölmeye geçiş yapılmayacaktır.
 • Kısa kollu/ kısa paçalı iş elbisesi/ giysisi giyilerek şaloma ile çalışma yapılmayacaktır.
 • Şaloma’ da kullanılan OKSİJEN gazı faklı amaçlarla (Yüzey temizliği, Üst baş temizliği, Havalandırma vb.) kullanılmayacaktır.

3.6 Kurtağzı Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar:

 1. Üzerinde emniyetli yük kaldırma kapasitesini gösterir etiketi olmayan kurtağzı kullanılmayacaktır.
 2. Üzerinde kaç mm ye kadar sac kaldıracağı belirtilmemiş kurtağzı kullanılmayacaktır.
 3. Kurtağzı yük kapasitesinin ve emniyetli sac tutma kalınlığı kapasitesinin üzerindeki sacları kaldırma ve taşıma işlerinde kullanılmayacaktır.
 4. Kurtağzı ağzı açılmış olanlarla, dişleri yalama yapmış olanlar kullanılmayacaktır.
 5. Kurtağzının yük tutucu ağzını aç-kapa yapan mandal bozuk olmayacak, kendiliğinden açılma ya da yükü tam kavramama şeklinde emniyetsiz durumlara neden olmayacaktır.
 6. Kurtağzı’ nın zincirleri üzerinde kırık, kopukluk, eziklik ve herhangi bir türden deformasyon olmayacaktır.
 7. Kurtağzı gövdesinde gevşeme, dağılma varsa kullanım dışı bırakılarak tersane bakım ekibine sevki sağlanacaktır.
 8. Kurtağzı ile gemilere sac transferi yapılmayacak, kurtağzıyla yük 5 metreden fazla kaldırılmayacak ve her ne suretle olursa olsun yükün altına girilmeyecektir.
 9. Kurtağzı’ nın vinç ya da diğer kaldırma makinasına bağlantı noktası elemanlarında emniyetsiz durum ihtiva eden (boyutlarda, bağlantılarda ve formunda) bir nokta olduğunda kullanım dışı bırakılacaktır.
 10. Yukarıda bahsedilen uygunsuzluklardan biri veya birkaçı olması durumunda ekipman kullanım dışı bırakılarak periyodik muayeneye tabi tutulacaktır. Koşulları tümüyle sağlayan ekipman, rutin olarak yılda bir muayeneye tutulur. Uygunsuzluğundan dolayı muayeneye alınan ekipman için bir sonraki muayene tarihi o günden itibaren 1 yıldır. .
 11. Kurtağzı ile yapılan çalışmalarda çalışanlar yüke elle temas ederek yönlendirme yapmamalıdırlar; ya yönlendirme halatları kullanarak yönlendirme yapılacak, ya da yüke yaklaşmadan uygun bir aparat ile yönlendirme yapılacaktır.
 12. Kurtağzı kullanılarak yapılan manevra, yerleştirme, çevirme operasyonlarında, kurtağzı’ na bağlı malzemenin ilgili operasyonları esnasında olası beklenmeyen hareketlerinden korunmak amaçlı uygun duruş pozisyonu alınacaktır.
 13. Kurtağzı’ na birden fazla malzeme üst üste bağlanmayacaktır.
 14. Kurtağzı ile yapılan operasyonlarda operatörler geriye doğru gitmeyecek, her zaman öne doğru hareket edecektir.

3.7 Caraskal Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar:

 • Üzerinde emniyetli yük kaldırma kapasitesini gösterir etiketi bulunmayan caraskalkullanılmayacaktır.
 • Caraskal kapasitesinin üzerindeki yüklerde kullanılmayacaktır.
 • Kendinden zinciri boşlayan, kaçıran caraskalkullanılmayacaktır.
 • Caraskal zinciri üzerinde ek olmayacak, zincir üzerinde herhangi bir türden deformasyon (çentik, ezilme, eğilme) varsa giderilene kadar caraskalkullanılmayacaktır.
 • Caraskal kancalarında açılma olanlarla, kancasının emniyet mandalı bulunmayanlar kullanılmayacaktır. .
 • Gövdesinde açılma olan caraskalkullanılmayacaktır.
 • Yükü kaldırmak için caraskal kancasının takıldığı yapının, yükü taşıyabileceğine emin olunmadan yük kaldırılmayacaktır.
 • Yükü kaldırmak için caraskal kancası bir mapaya takılarak yük kaldırılacaksa, mapanın cugulları dönülmüş olacak, mapa üzerinde delik, çatlak, yırtık ve herhangi bir türden deformasyon olmayacaktır.
 • Kaldırılan yükün altına girilmeyecektir.
 • Kaldırılan yükü kendiliğinden bırakan caraskal kullanılmayacak, muayeneye gönderilecektir.
 • Yukarıda bahsedilen uygunsuzluklardan biri veya birkaçı olması durumunda ekipman kullanım dışı bırakılarak periyodik muayeneye tabi tutulacaktır. Koşulları tümüyle sağlayan ekipman, rutin olarak yılda bir muayeneye tutulur. Uygunsuzluğundan dolayı muayeneye alınan ekipman için bir sonraki muayene tarihi o günden itibaren 1 yıldır. .
 • Caraskal kancaları uygun ve sağlam mapalara ya da uygun ve sağlam sapanlara bağlanarak çalışılacaktır. Caraskal kancaları kayıp çıkabileceği, sıyırıp kaçabileceği yapılara bağlanarak çalışılmayacaktır.

3.8 Obcik Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar:

 • Obçik kancalarının emniyet mandalları olacaktır.
 • Çektirme esnasında obçik kancasının bağlandığı mapanın kaynağı tam, cugullarıdönülmüşve kullanılacak mapa yapısı çektirilecek yapıların ağırlıkları ve çektirme şekline uygun nitelikte olacaktır. Obçik mapa dışında herhangi bir yapıya bağlanarak çektirme yapılmayacaktır.
 • Obcik kancalarından açma yapmış olanlar çektirme esnasında yükün sıyrılabileceği için kesinlikle kullanılmayacaktır.
 • Çektirme esnasında, çektirilen yüklerin obçik çekme kapasitesinin üzerinde çıktığı düşünülüyorsa, kuvvet vermeye devam edilmeyecektir.
 • Obcik zincirleri üzerinde kırık, kopuk, sıcak işleme maruz kalmış ve herhangi bir şekilde deformasyonu olanlar kullanılmayacaktır.
 • Obçik yük kolunda, çapak, çentik gibi el yaralanmalarına sebep olacak bozuk yüzeyler olmayacaktır.
 • Obcik gövdesi rijit olacak, gövdesinde açılma yapmaya başlayanlar kullanılmayacaktır.
 • Yükü kendiliğinden bırakan obcik kullanılmayacak, muayeneye gönderilecektir.
 • Yukarıda bahsedilen uygunsuzluklardan biri veya birkaçı olması durumunda ekipman kullanım dışı bırakılarak periyodik muayeneye tabi tutulacaktır. Koşulları tümüyle sağlayan ekipman, rutin olarak yılda bir muayeneye tutulur. Uygunsuzluğundan dolayı muayeneye alınan ekipman için bir sonraki muayene tarihi o günden itibaren 1 yıldır.  .

3.9 Kantarma Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar:

 • Üzerinde kaldırma kapasitesi yazmayan kantarmalar kullanılmayacaktır.
 • Kantarmalar kaldırma kapasitesinin üzerindeki yüklerde kullanılmayacaktır.
 • Kantarma gövdesi üzerinde herhangi bir eğilme, bükülme, çarpılma, çatlama gibi yük kaldırma kapasitesini etkileyecek faktörler görüldüğünde kantarma kullanılmayacak ve derhal yetkililere haber verilecektir.
 • Kantarma üzerindeki kaynaklı bağlantılarda herhangi bir türden çatlama, kırılma ya da herhangi bir türden deformasyon görüldüğünde kantarma kullanılmayacak ve derhal yetkililere haber verilecektir.
 • Kantarma mapalarında mapanın kaldırma kuvvetini etkileyen herhangi bir deformasyon mevcut ise kantarma kullanılmayacaktır.
 • Yukarıda bahsedilen uygunsuzluklardan biri veya birkaçı olması durumunda ekipman kullanım dışı bırakılarak periyodik muayeneye tabi tutulacaktır. Koşulları tümüyle sağlayan ekipman, rutin olarak yılda bir muayeneye tutulur. Uygunsuzluğundan dolayı muayeneye alınan ekipman için bir sonraki muayene tarihi o günden itibaren 1 yıldır.  .

3.10 Sapan Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar:

 • Üzerinde emniyetli yük kaldırma kapasitesini gösterir etiketi olmayan çelik sapan, bez sapan ve zincir sapanlar kullanılmayacaktır.
 • Bez sapanlardan, herhangi bir şekilde darbe almış, çentikleşmiş, yırtığı, sıyrığı bulunanlar ve pamuklanmış halde olan sapanlar kullanılmayacaktır.
 • Nemli halde bulunan ya da ıslanmış bez sapanlar kullanılmayacaktır.
 • Çok yüksek sıcaklıklara maruz kalmış sapanlar kullanılmayacaktır.
 • Sapanlar birbirine bağlanarak kullanılmayacaktır.
 • Kimyasal maddelerle temas etmiş sapanlar kullanılmayacaktır.
 • İçinin kendiri atmış, kendiri dışarı çıkmış olan çelik sapanlar kullanılmayacaktır. .
 • Tel çapında daralma olanlarla, uzun süre kullanılmayıp aşırı paslananlar, darbe, çentik izleri olanlarla, birbirine düğümlenmiş serbest bırakıldığında çözülmeyen çelik sapanlar kullanılmayacaktır.
 • Tellerinde uzama, kırık, dışa doğru çıkma yapan sapanlar kullanılmayacaktır.
 • Zinciri üzerinde sıcak işlem yapılmış olan zincir sapanlar kullanılmayacaktır.
 • Zincir baklalarında kırık, kopuğu olan zincir sapanlar kullanılmayacaktır.
 • Yukarıda bahsedilen uygunsuzluklardan biri veya birkaçı olması durumunda ekipman kullanım dışı bırakılarak periyodik muayeneye tabi tutulacaktır. Koşulları tümüyle sağlayan ekipman, rutin olarak yılda bir muayeneye tutulur. Uygunsuzluğundan dolayı muayeneye alınan ekipman için bir sonraki muayene tarihi o günden itibaren 1 yıldır. .
 • Sapanlar yüke bağlanırken sapanın keskin yüzey ve köşelere gelmesi engellenecek, bu şekilde kesinlikle kaldırma-indirme-transfer işlemi yapılmayacak, ya da sapanı koruyucu lastik uygun kalınlıkta ped kullanılarak işlem yapılacaktır.

3.11 Kriko Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar:

 1. Üzerinde emniyetli yük kaldırma kapasiteleri belirtilmeyen krikolar kullanılmayacak, yetkili kişi veya kurumlar tarafından emniyetli yük kaldırma kapasitesi kriko üzerine yazıldıktan sonra kullanılacaktır.
 2. Krikolar emniyetli yük kaldırma kapasitesinin üzerinde kullanılmayacaktır.
 3. Krikoların yük binici tablalarında eğiklik, çarpıklık veya yamukluk şeklinde deformasyonlar olmayacaktır.
 4. Kriko hortumları ve gövdesi yağ kaçırmayacak, yağ kaçağı tespit edilen krikolar derhal bakıma alınacaktır.
 5. Krikolar üzerinde kesinlikle sıcak işlem yapılmayacaktır.
 6. Krikolar kullanılırken zeminle iş parçası arasına dik bir şekilde yerleştirilecek, herhangi bir eğim açısı olmayacaktır.
 7. Krikoların yerleştirileceği zemin sağlam olacaktır. .
 8. Krikoyla kaldırılan yükün altına kesinlikle girilmeyecektir. El, kol ve ayak gibi uzuvlarda yük kaldırma esnasında emniyete alınacaktır.
 9. Krikoyla blok yerleştirme esnasında bir mapa ya da plakanın destek elemanı olarak kullanılacağı işlemlerde, mapa ya da plakanın zemine kaynağı puntalanarak değil, ilgili elemanın cugullarıda dönülerek kopmayacak şekilde yapılacaktır. Çalışan yine de krikonun sıyrılarak çarpması, destek elemanın koparak kendine gelmesi ihtimallerine karşın emniyetli bir pozisyonda durulacaktır.
 10. Krikoların bakım-periyodik kontrolleri en az yılda bir (1) yetkili kurum veya kişilerce yapılacaktır.

3.12 Taşlama İşlerinde Uyulması Gereken Kurallar:

 • Taş motorlarının disk muhafazası olmadan kullanılmayacaktır.
 • Taş motoru çalışır halde bırakılmayacak, çalışır halde gezdirilmeyecektir.
 • Taş motoru kesme, taşlama diskleri mutlaka bir muhafaza içinde ya da zarar görmeyecek şekilde asılı olarak tutulacaktır. Ayakaltında, sağda solda bırakılmayacak, yağmur ve ıslak ortamlardan uzak tutulacaklardır. .
 • Çalışmaya başlamadan önce disk muhafazası iç kısmı kontrol edilecek, varsa katılaşmış cüruf birikintisi temizlenmeden çalışma yapılmayacaktır.
 • Taş motoru gövdesinde bulunan havalandırma ızgarası çalışma öncesi kontrol edilecek, toz birikintisi varsa temizlenmeden çalışma yapılmayacaktır.
 • Taşlama işlemi için uygun vücut pozisyonu alınmadan(taşlanacak parçanın bel hizasından aşağıda olması, çok yukarıda olması)çalışılmayacaktır.
 • Taş motoru muhafazalarının kesilerek küçültülmeyecektir.
 • Taş motoruna çok bastırılarak taş yapılmayacak, kesme ve taşlama diski sıkışabilecek pozisyonlarda, dar aralara sokularak kullanılmayacaktır.
 • Taş motoru elektrik enerjisi taşlama- kesme diski değişimi öncesi mutlaka kesilecektir. .
 • Taşlama- kesme disk değişim işlemi sadece disk anahtarı kullanılarak yapılacaktır. Disk yere vurulmak suretiyle ya da diğer bir şekilde çıkarılmayacaktır. .
 • Taş motoruna uygunsuz boyutta taşlar takılmayacaktır. (Büyük taş motoruna küçük, küçük taş motoruna büyük taş takılması yasaktır).
 • Topraklaması olmayan taş motorları kullanılmayacaktır. (Orijinal yapı hariç). Eğer taş motorunda ara uzatma kablosu kullanılacaksa uzatma kablosunun da topraklama hattının olmasına özen gösterilecek, topraklaması olmayan taş motorları ve toprak hattı olmayan ara kablosu kullanılmayacaktır. .
 • Kapalı alanlarda taşlama yapılırken havalandırma yapılacaktır.
 • Taş motorunun kabloları, kablo ve hortumlar ile ilgili başlıkta verilen kurallara uygun olacaktır.
 • Küçük olanlar dahil taşlanacak parçalar sabitlenecek, sabit olmayan parçalar tek elle tutulup diğer elle taşlama yapılmayacaktır.
 • Taş motoru tek elle tutularak taş yapılmayacaktır.
 • Yağışlı ve nemli hava koşullarında taş motorları çalışma yerlerine kapalı kutu; kova içerisinde sudan ve nemden etkilenmeyecek şekilde götürülecek, taş motorları elektrik kablolarından tutularak taşınmayacaktır.
 • Taş motoruyla yapılan çalışmalarda kapalı tip gözlük, kulaklık, baretve toz maskesi etkin bir şekildekullanılacaktır.

3.13. Yüzey Hazırlama Faaliyetleri (su jeti, raspa, boya)

Yüzey Hazırlama Faaliyetlerinde Genel Olarak Uyulması Gereken Genel Kurallar:

 • Grit silolarının raspa yapılacak bölgeye yerleştirilmeleri esnasında çalışanın iki silo arasına sıkışarak ya da yere düşerek ezilme ihtimaline karşılık operasyon bölgesinde bulunmayacaktır.
 • Kürekle havuz temizlenmesi esnasında küreğin havuzda bulunan çapaklara takılması neticesinde kürek sapının kişiye şiddetli gelmesi sonucu olabilecek yaralanmalarının önüne geçmek amacıyla çalışan; küreği havuz yüzeyinde süratle ve koşar adımlarla ittirmeyecektir.
 • Yeni inşa bölgesi ve havuzlarda raspa-boya sonrası temizlik yapan personelin üzerine gemiden malzeme düşmesine karşı gemiden sarkan, ya da kenara çok yakın olan ve devrilme riski bulunan malzeme ve ekipmanlar emniyete alınmadan temizliğe başlanmayacaktır.
 • Havuzlarda temizlik yapan kişilerin üzerine rıhtımdan malzeme düşmesine karşılık taş havuzda rıhtımlarda, Kuru havuzlarda havuz kanatlarında aşağıya düşecek malzeme ya da ekipmanların olmadığından emin olunduktan sonra çalışmaya başlanacak, çalışanlar üzerine malzeme düşme ihtimali bulunan taş havuzda havuz duvarının dip kısımları, Kuru havuzlarda havuz kanatlarının altlarında oturmayacaktır.
 • Bobcat ile havuz temizlenmesi esnasında bobcat’ in çalışanlara çarpmasının önüne geçmek maksadıyla bobcat çalışma alanında çalışan bulunmayacaktır.
 • Bobcat ile havuz temizlenmesi esnasında bobcat gövdesiyle havuz bordası arasına çalışanların sıkışmasının önüne geçmek maksadıyla çalışma esnasında bobcatin yanına yaklaşılmayacak, bobcat alanına girilmeyecektir. (2)
 • Bobcat dolu kepçesiyle yokuş inip çıkarken devrilme, takla atmanın önüne geçmek maksadıyla dolu kova dik pozisyondayken yokuş inip çıkılmayacaktır. (Rampa).
 • Bobcatin mekanik problemlerinden meydana gelen kazaların (kovası dik pozisyondayken kontrolsüz düşmesi, ani fren yapması vs) önüne geçmek maksadıyla arızası bulunan bobcatler kullanılmayacak, yetkilisine haber verilecektir.
 • Rüzgârlı havalarda boya yapılırken rüzgâr arkaya alınarak boyanın çalışanın yüzüne gelmesi engellenecektir.
 • Bobcatkepçesine binip yüksekte çalışma kesinlikle yapılmayacaktır.
 • Elektrik çarpılmalarının önüne geçmek amacıyla kapalı alanlarda kullanılan aydınlatmalar 24 Volt olacaktır. Boya yapılırken ise kesinlikle exproof olacaktır. .
 • Deniz üzerindeki gemilerde grit silolarının üzerinde dolum yapmak amacı ile vinç yardımıyla konulan kazanlar, vinç sapanları çözülerek bırakılmayacaktır. Vinç, kazanın tamamı boşaltılana kadar bekleyip kazan boşaltıldıktan sonra yere alınacaktır.

3.13.1 Su Jeti Yapılırken Uyulacak Kurallar:

 • Su jeti yapan kişiler yıkanan bölgeden kopan parçaların yüzüne, gözüne gelmemesi için vizör başlık, basınçlı suyun ayakta kesi oluşturmaması için basınca dayanıklı çizme, yüksekten kafalarına düşebilecek her türlü malzeme için baret, kulaklık ve üzerlerine de yağmurluk olmak üzere tüm kişisel koruyucu donanımlarını kullanacaktır.
 • Su jeti yapan çalışanların su jeti tabancasını şakayla ya da yanlışlıkla yanındakinin üstüne tutması sonucu oluşacak su kesiklerinin, ciddi yaralanmaların önüne geçmek amacıyla su ile yıkama, raspalama işlemi yapılırken en yakın çalışan ile mesafe sürekli olarak gözetilecek, azami dikkat gösterilecektir.
 • Su jeti tabancasını kullanan kişilerin kayması, düşmesi neticesinde basınçlı suyun çalışana ya da yakınında bulunanlara zarar vermesinin önüne geçmek için su jeti tabancalarının tetikleri bağlanmayacak dengeyi kaybederek düşme takılarak düşme gibi olumsuz olaylar sonucu su jeti tabancasının kendini kapatmasına engel bir durumu olmayacaktır.
 • Su jeti hortumunun patlaması sonucunda çalışanlara zarar vermesinin önüne geçmek amacıyla test yapılmayan hortumlar çalışanlar tarafından kullanılmayacaktır.
 • Su jeti hortumunun patlaması sonucunda basınçlı suyun çalışana gelmesinin önüne geçmek maksadıyla periyodik olarak muayene edilmemiş, deformasyonları tespit edilen hortumlar çalışanlar tarafından kullanılmayacaktır.
 • Çalışanlar elektrik çarpılma riskine karşılık su jeti makinelerine kendileri asla müdahale etmeyecek, herhangi bir problem olduğunda yetkililerine haber verecektir.
 • Yıkama işleri sırasında 24 Volt aydınlatma kullanılacaktır. 220 V ve 380 V elektriğin su ile teması öldürücü olduğu için yıkama esnasında kesinlikle bu voltlarda aydınlatma kullanılmayacaktır.
 • Su jeti yapılırken su jeti hortumu çalışır durumda bir yere sabitlenip, bırakılıp ortam terk edilmeyecektir.

3.13.2 Raspa Yapılırken Uyulacak Kurallar:

 • Grit silosuna bağlı hava hortumunun çıkması ile çalışanların basınçlı grit hava karışımına maruz kalmasının önüne geçmek maksadıyla çalışanlar hortumları silolara bağladıktan sonra ek emniyetlerini alacak, olası çıkmalara karşı hortum çelik telle ya da zincirle bağlı olacaktır. Kazanın başında duran çalışan, basınçlı hortumların siloya bağlandığı yeri emniyete alacak bölgeden kimseyi geçirmeyecek ve çalışma alanını/kazanı habersiz, izin almadan terk etmeyecektir. Kazan başında çalışan görevli Ustası/Ustabaşı ve raspa yapan diğer çalışanlar ile sürekli iletişim halinde olacaktır.
 • Grit hortumunun nozullarının dibinden çıkması, kopması ile çalışanlara zarar vermesinin önüne geçmek maksadıyla çalışan, periyodik kontrolleri yapılmayan hortumları kullanmayacak, nozul hortum bağlantıları her gemi çalışması öncesi kontrol edilecektir.
 • Grit hortumunun patlaması sonucu çalışanlara zarar vermesini engellemek amacıyla çalışan, periyodik muayenesi yapılmayan hortumları kullanmayacak, üzerinden araç geçmesine engel olacaktır.  (2)
 • Grit raspası hava hortumu kurtağzı yapısı ve bağlantıları kontrol edilecek bağlantılar çift taraflı telleme ile yapılacaktır.
 • Raspa kazanıyla raspa silosu doldurma işi yapan kişi silo vardavelası ile

 (Korkuluk) kazan arasına sıkışma ihtimaline karşılık kendini emniyete alacaktır.

 • Grit silolarına emniyet kemeri olmadan çıkılmayacak, silonun üstüne çıkınca kemer uygun bir noktaya sabitlenecektir.
 • Grit silosunu grit kazanıyla doldurma işlemi esnasında ilgili vinç operasyonunu yapan çalışanın, vinç operatörlük belgesi olacak, aksi halde vinci kullanmayacaktır.
 • Dolu grit kazanı kaldırılırken kazan tüm köşelerinden sapanla bağlanacaktır. (Dolu kazanlar 4 adet sapanla kaldırılacaktır).
 • Kazanların siloları doldurmak maksadıyla kaldırıldığı esnada halatların kopması sonucu kazanın çalışanların üstüne düşmesinin önüne geçmek için operasyon yapılırken kazanın altına kimse girmeyecek, o bölgeden geçen kişilerin ise operasyonu yapan kişiler tarafından kazanın altından geçmesi engellenecektir.
 • Kazanın kaldırıldığı esnada mapasının kopması sonucu çalışanların üstüne düşmesinin önüne geçmek maksadıyla mapasında kırık, çatlak ve herhangi bir problem olduğunda çalışan yetkililere haber verecektir.
 • Kazanın kaldırıldığı esnada zincirinin kopması sonucu çalışanların üstüne düşmesinin önüne geçmek maksadıyla baklalarında kırık, çatlak, eksik olan zincirler çalışanlar tarafından kullanılmayacaktır.
 • Grit diklerinde kilitlerde harbi yerine cıvata demir çubuk vb. gibi malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır.
 • Raspa yapanların dikkatsizliği sonucu nozulu çelik halatlara tutması, halatların gam yapması, tellerinin kırılması sonucu tellerin kopması çalışanların düşmesinin önüne geçmek için raspa nozuluhalatlara tutulmayacak ve deforme halatlarda kullanılmayacaktır.
 • Hortum rakorlarının vidaları sıklıkla kontrol edilecek, gevşemiş durumda olanlar değiştirilecektir.
 • Grit dolumu esnasında grit silolarının üzerlerine grit kazanları üst üste konulmayacak, tek grit kazanı ile dolum yapılıp, dolum bittikten sonra kazan aşağı alınacaktır.
 • Yüzer yapıların üzerindeki silo dolum işlerinde kesinlikle silo üzerinde dolu ya da boş grit kazanı bırakılmayacak, vinç ile dolum işlemi yapıldıktan sonra boş kazan silonun üzerinden alınacaktır.
 • Raspa yapan kişiler, raspa esnasında ortaya çıkan zararlı etkilerinden korunmak ve raspa yapılan bölgeden kalkan boya artıklarının solunmasının önüne geçmek maksadıyla raspa yapan kişiler hava takviyeli maskelerini kullanacak, yardımcı personel ya da ortamda bulunan diğer çalışanlar ise minimum toz maskesi kullanacaklardır.
 • Raspa siloları üzerinden gemi güvertesi veya başka yapılara ve başka yapılar üzerinden de grit silosu üzerine geçiş yapılmayacaktır.

3.13.3 Boya İşlerinde Uyulması Gereken Kurallar:

 • Boya işlemlerinde kullanılan çul, çaput bez türü malzemeler ile boş boya tenekeleri olası yangın, parlama, patlamanın önüne geçmek ve endüstriyel disiplin için ortalığa saçılmayacak, yetkilisine haber verilerek usulüne uygun olarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır.
 • Boya pompasının ayaklarından birinin eksik olması, ayakları kırık olması sonucu devrilerek oluşabilecek kirlilik-parlamanın önüne geçmek ve ortamda bulunan boya tenekesini devirerek çalışanlar üzerine boya gelmesini engellemek amacıyla boya pompalarının ayakları ve gövde yapısı sağlam olacak; kırık dökük ve herhangi bir türden deformasyonu olanlar kullanılmayacaktır.
 • Boya pompasının topraklaması olmaması nedeniyle kapalı alanda parlama-patlamanın önüne geçmek amacıyla boya pompalarının topraklamaları uygun bir yere sabitlenecektir.
 • Boya yapan kişilerin, boya karıştıran kişilerin sigara içmesi dolayısıyla parlama, patlamanın önüne geçmek amacıyla boya atma ve karıştırma işlemi esnasında sigara içilmeyecek; herhangi bir türden açık alev kullanılmayacaktır.
 • Taş havuzda boya yapılırken havuz içinde gaz birikmesi, boya yapılan bölgeye uzak olsa dahi havuz köşelerinde gaz birikmesi ardından açık alev kullanılması sigara içilmesi sonucunda parlama patlamanın önüne geçmek amacıyla taş havuzda boya yapma esnasında havuz içinde sigara içilmeyecektir. Kuru havuzlarda da düşükte olsa havuz içinde oturmuş halde bulunabilecek gazlardan dolayı Kuru havuzlarda da boya işlemi esnasında sigara içilmeyecektir.
 • Boyanan kapalı alanların havalandırılması esnasında fanda oluşan spark vs. nedenlerden dolayı patlamasının önüne geçmek amacıyla boyanan kapalı alanlar exproof fan ile havalandırılacaktır.Exproof fan harici fan kullanılmayacaktır.
 • Vinçle boya sepetlerinin taşınması esnasında sepetin kapısının açılması ve boyaların çalışanlar üzerine düşmesinin önüne geçmek amacıyla boya sepetlerinin kapısı kapatıldıktan sonra mandalla kilitlenecektir. Kitleme tertibatı bozuk olan boya sepetleri kullanılmayacaktır.
 • Ortamda gaz birikmesi neticesinde açık alev kullanma, spark(kıvılcım) oluşması neticesinde patlamanın önüne geçmek amacıyla boya yapılan tüm ortamlarda sigara içmek ve açık alev kullanmak yasaktır.
 • Boya yapılan alanın komşu mahallerinde sıcak işlem yapılması, boyalı alana çapak gelmesi sonucu yanma, parlama ve patlamanın önüne geçmek amacıyla boya işlemine başlamadan önce iş izni alınarak komşu mahallerin kontrol edilmesi sağlanacaktır.
 • Boya pompasının ucunda donan ve birikinti yapan boyaları temizleme esnasında kişi elini tabancanın ucuna tutmayacak ve kendini emniyete alacaktır.
 • Boya pompasının başında bulunan diğer görevli çalışanlar, haber vermeden, izin almadan çalışma alanından ayrılmayacaktır.
 • Boya hortumları kullanım öncesinde sağlamlık kontrollerinin yapılması hasarlı ve deformasyona uğramış boya hortumu ve hasarlı, deforme bağlantı rekoru mevcudiyetinde çalışma yapılmayacaktır. .
 • Kuru havuzlarda boya çalışması esnasında havuz kenarlarına gereğinden fazla yaklaşılmayacak, vardavelalarına destek almak amaçlı dahi olsa yaslanılmayacaktır.
 • Açık alanlarda tabanca ile yapılan boya işlemlerinde boyacı ve cherrypicker kullanan kişi de tam yüz maske, tek giyimlik anti-statik tulum, eldiven ve iş ayakkabısı kullanarak çalışacaktır. Yarım yüz maske veya toz maskesi ile veya maskesiz boya atma işlemi yapılmayacaktır. Boya esnasında aynı ortamı paylaşan herkes ilgili kişisel koruyucu donanımları kullanacaktır. (Örneğin; Boya sepetinde boya atımı yapan kişi tam yüz hava takviyeli maske kullanıyorsa, birkaç metre ötesinde bulunan sepet yönlendirici yardımcı çalışanların en az filtreli ABEK maske kullanmaları gerekir) .
 • Kapalı alanlarda rulo veya fırça ile yapılan boya işlerinde çalışanlar yarım yüz ABEK filtreli maske, gözlük ve eldiven gibi kişisel koruyucu donanımlar kullanarak çalışacaktır.
 • Kapalı alanlarda tabanca ile yapılan boya işlemlerinde, kapalı alanda bulunan çalışanlar hava takviyeli maske ile çalışacaktır. Tam yüz maske, yarım yüz maske ve toz maskesi ile kontrol amaçlı dahi kapalı alana girilmeyecektir.
 • Zemine boya döküntüsü olmaması için boya tenekelerinin altına branda sermeden teneke kapakları açılmayacak ve çalışma yapılmayacaktır.
 • Boya atılan tanklara, boya atım esnasında ve sonrasında kesinlikle cep telefonu, telsiz ve herhangi bir elektronik cihazla girilmeyecektir.

3.14. Çevre Kuralları

 1. Tersane sahasına atıkların gelişi güzel atılması yasaktır. Atıklar, atık türüne uygun atık kovasına atılacaktır. (Mavi: Evsel-Çöp, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli Atık) (2)
 2. Tersane sahasında bulunan atık kovalarının yerleri değiştirilmeyecektir. (1)
 3. Atık kovalarına sıcak, yangına yol açabilecek atıklar atılmayacaktır.
 4. Sigara izmaritleri yerlere atılmayacaktır.
 5. Denize hiçbir atık atılmayacaktır.
 6. Çalışma mahalleri temiz ve düzenli tutulacaktır. Çalışma mahallerinin temizlik ve düzeni alanda çalışan personellerin sorumluluğundadır.
 7. Çevre güvenliği önlemlerini almadan (toz ve boya emisyonlarının çalışma ortamına yayılmasını önleme, perdeleme vb.) grit raspası ve boya işlerine başlanmayacaktır.
 8. Temizlik amacı ile kullanılan yağlı/boyalı, mazotlu üstübü ve bezleri ve kontamine olmuş iş elbiseleri, koruyucu ekipmanlar ve boya kutuları tehlikeli atık kazanına atılacaktır.
 9. Bakım onarım ve donatım amacı ile rıhtım ve iskelelerde gemilerden denize çöp atmak yasaktır.
 10. Bakım sonucu çıkan atık yağ, kontamine atık vb. atıklar ayrı ayrı toplanıp atık toplama istasyonlarına götürülecek veya tehlikeli atık kazanlarına atılacaktır.
 11. Gemi güvertesi ve tank temizliğinde pis suları liman içerisinde denize akıtılmayacaktır.
 12. Gemi sintine sularını denize basılmayacaktır.
 13. Gemi atıkları atık alma ve bertaraf yetkisine sahip yetkililere verilecektir.
 14. Çalışma sahalarına kaza sonucu dökülen yağ/boya vb. kimyasal maddelerin üzerine talaş dökülecek, gerekli temizlikler sağlanıp atıklar tehlikeli atık toplama kazanına atılacaktır. Derhal ilgili amire bilgi verilecektir.
 15. Çalışılan gemilerde üretim atıkları cinslerine göre atık kazanlarına atılacaktır. (Mavi=Evsel Atık, Yeşil=Geri Dönüşümlü Atık, Kırmızı=Tehlikeli Atık)(1)
 16. Çevre kirliliğine yol açan bir durum görüldüğünde derhal en yakın amire durum bildirilecektir.
 17. Deniz kirliliği müdahale ekipmanlarının bulunduğu konteynerlere çöp atılması ve yetkisiz kişilerce açılması yasaktır.

3.15. Yüksekte Yapılan Çalışmalarda Uyulması Gereken Kurallar

YYÇ.1.      Kurulan iskelenin çeşidi ve büyüklüğüne göre; kalas dizilimi, emniyet katı, korkuluk, topuk levhası, ankraj ve konsol kullanımı “TL-11_06_100 İSKELE DEPOLAMA KURULUM KULLANIM DEĞİŞİKLİK SÖKÜM KONTROLÜ TALİMATI” sınırlamalarına uygun şekilde yapılacaktır. Her iskele elemanı dizaynı gereği amacı dışında kullanılmayacaktır.

YYÇ.2. İskele kurulum-söküm işleri de dâhil olmak üzere, iskeleye çıkılmadan önce bölgenin içerdiği risk ve kısıtlamalar doğrultusunda şok tutucu, çift lanyardlı tam vücut (paraşüt tipi) emniyet kemeri, yaşam hattı vb. gerekli önlemler alınacaktır.

YYÇ.3. İskele kurulum-söküm işleri de dahil olmak üzere iskeleye iniş-çıkışlar mutlaka merdivenlerden yapılacaktır. Merdivensiz iskeleye tırmanılmayacaktır.

YYÇ.4. Üzerinde yeşil tabela (İskele Sertifikası) asılı olmayan, tarihi güncel olmayan veya üzerinde kırmızı tabela asılı olan iskelelere çıkılmayacaktır.

YYÇ.5. Her türlü çalışma esnasında, hiçbir şekilde iskele üzerinde değişiklik yapılmayacak ve yapısal elemanlara zarar verilmeyecektir.

YYÇ.6. İskele malzemelerini ihtiyaca göre kesmek, birbirine kaynatmak, uzatmak veya şaloma alevi ile temas ettirmek gibi işlemler kesinlikle yapılmayacaktır.

YYÇ.7. İskele kurulum-söküm işleri de dahil olmak üzere, 20 knot ve üzeri rüzgârlı havalarda veya aşırı kar, yağmur vb. olumsuz hava koşullarında iskele üzerinde çalışma yapılmayacaktır.

YYÇ.8. İskeleler üzerinde düşebilecek veya geçişlere engel olabilecek kaynak makinesi, sac vb. malzeme bırakılmayacaktır.

YYÇ.9. İskeleye kapasitesinin üzerinde yükleme yapılmayacaktır. İskele sertifikası üzerinde müsaade edilen kişi sayısının üzerine çıkılmayacaktır.

YYÇ.10. Cherrypicker sepetleri hiçbir şekilde yük taşımak amacı ile kullanılmayacaktır. En fazla iki çalışan binecektir.

YYÇ.11. Cherrypicker ile yapılan çalışmalar sırasında sepet içinde bulunan personel emniyet kemerini mutlaka sabitleyecektir.

YYÇ.12. Cherrypicker, makaslı platform veya vinç sepeti hiçbir şekilde geçiş (Yerden gemi güvertesine veya blok üzerine, ambardan mezarnaya veya güverteye vb.) için kullanılmayacaktır.

YYÇ.13.Çalışma esnasında cherrypicker sepetinden düşmeye karşı emniyet kemeri sabitlenmiş olacaktır.

YYÇ.14. Su jeti-raspa-boya vb. esnasında cherrypicker sepetini tutan kolun hidrolik boşalmasından dolayı sepetin ters dönmesi, içindeki çalışanların düşmesi ihtimaline karşılık emniyet kemeri sabitlenmiş olacaktır.

YYÇ.15. Cherrypickerın yürüdüğü yüzey durumunun bozuk olması dolayısıyla sepetin savrulması, içindekilerin vardevelalara çarpması, aşağı düşmesi ihtimaline karşılık cherrypicker hareket ettirilmeden önce zemin durumu kontrol edilecektir.

YYÇ.16. Kapalı alanlarda karbon monoksit zehirlenmesinin ve dumandan etkilenmenin önüne geçmek maksadıyla bu tür yerlerde dizel cherrypicker ve diğer dizel yükseltici platformlar kullanılmayacak, kullanılması mecburi durumlarda elektrikli cherrypicker ya da yükseltici platformlar kullanılacaktır.

YYÇ.17.Cherrypicker sepetinin vardevelalarının olmaması, bindikten sonra kapısının kapatılmaması ya da kapanmaması sonucu düşme ihtimaline karşılık sepete binmeden önce ilgili kontroller yapılacak, bu durumda olan sepetlere binilmeyecek, bahsedilen uygunsuz durumların mevcut olması durumunda yetkilisine haber verilecektir.

YYÇ.18.Cherrypicker sepetine bom üzerinden yürüyerek inip binilmeyecektir.

YYÇ.19. Sepetli makinelerde sepet korkuluğuna oturarak çalışılmayacak ve yükseğe uzanmak amacıyla korkuluğa çıkılmayacaktır.

YYÇ.20. Cherrypicker sepetleri gemiye ya da başka bir yapıya çıkmak amacıyla, insan transferi amacıyla kullanılmayacaktır.

YYÇ.21. Cherrypicker sepeti ya da diğer sepetli platformlara izin verilen kişi sayısından daha fazla kişiyle çıkılmayacaktır.

YYÇ.22. Cherrypicker bom dik pozisyondayken yürütülmeyecektir.

YYÇ.23.Personelin cherrypicker sepetine yalnız çıkması neticesinde hem işi yapma hem sepeti kontrol etmeye çalışmasından dolayı dikkat dağılması sonucu düşme ve devrilme ihtimalinin önüne geçmek için sepete iki kişi çıkılacak ve çalışanlardan biri operatörlük yapacaktır.

YYÇ.24. Makaslı platform sepeti en üst noktadayken yürütülmeyecektir.

YYÇ.25.Cherrypicker sepetinin üzerine çapak düşerek yanması sonucu sepette bulunan kişilerin askıda kalması, korkudan yere atlamasının önüne geçmek maksadıyla sepette yanıcı, yakıcı, parlayıcı maddeler bulundurulmayacak, üzerine çapak gelmesinin önüne geçecektir.

YYÇ.26. Çalışma esnasında raspa sepeti vince bağlıyken sapan, halat kopması sonucu çalışanların düşmesinin önüne geçmek maksadıyla kırığı, çentiği ve herhangi bir türden yıpranmışlığı olan ve gam yapmış olan çelik halatlar kullanılmayacak, yetkililerine haber verilecektir.

YYÇ.27. Çalışma esnasında raspa sepeti vince bağlıyken mapa kopması sonucu çalışanların düşmesi ihtimaline karşılık sepete binilmeden önce mapalar gözle kontrol edilecek, kırık ya da çatlak olduğu tespit edilen mapalar yetkililerine haber verilecektir.

YYÇ.28. Raspa-Boya sepetlerin de emniyet kemeri takacak çelik halat olmaması, çalışanların paraşüt tipi emniyet kemeri takamaması sonucu düşme ihtimaline karşılık bu durumun mevcut olduğu sepetlerde çalışılmayacak, isg personeline, ustabaşına ve firma yetkilisine haber verilecektir.

YYÇ.29. Çalışma esnasında sepetteki kişilerin gemi bordosundan inen kablolara ve hortumlara dolanması sonucu düşme ihtimaline karşılık emniyet kemerleri takılı olacak, bordo da bulunan hortumlar ve kablolar cherrypickerı kullanan kişi tarafından sürekli olarak gözle kontrol edilecektir.

YYÇ.30. İskele ızgaralarının kırılması sonucu düşme ihtimaline karşılık iskelede çalışma yapan kişinin emniyet kemeri takılı olacaktır.

YYÇ.31. İskele kollarının kırılması sonucu düşme ihtimaline karşılık çalışan; üstüne ızgara binmeyen kola emniyet kemerini takacaktır.

YYÇ.32. İskelede bulunan çalışanların üzerine, gemiden, ambar mezarnalarından ya da herhangi bir şekilde malzeme düşmesi ihtimaline karşılık malzeme düşme ihtimali bulunan yerler çalışmaya başlamadan önce çalışanın kendisi tarafından kontrol edilecek ya da ettirilecektir.

YYÇ.33. Gemi bordolarına, ambar içlerine kurulan yüksek iskelelerin geriye doğru devrilmesi, yan devrilmesinin önüne geçmek maksadıyla çalışanlar kesinlikle iskele sabitleme noktalarına müdahale etmeyecek, koparmayacak ya da kesmeyecektir. Ayrıca sabitlenmediği tespit edilen iskeleyi gördüklerinde iskeleye çıkmayacak ve derhal yetkilileri uyaracaktır.

YYÇ.34. Çalışanların iskeleden aşağı sarkması sonucu düşmesi ihtimaline karşılık çalışan; iskeleden sarkmayacak ve emniyet kemeri her zaman sabitlenmiş olacaktır.

YYÇ.35. Izgara eksikliklerinden dolayı çalışanların boşluktan düşmesi ihtimaline karşılık çalışanlar isg personelince teslim alınmamış ve uygunluğu onaylanmamış iskeleye çıkmayacaktır. İskelede eksiklik, uygunsuzluk gördüğünde yetkililerine derhalhaberverecektir.

YYÇ.36. İskele merdivenlerindeki mevcut kablolara, hortumlara dolanma, takılma sonucu düşme veya çalışanın dalgınlıkla düşmesi ihtimaline karşılık merdivenler platformlarının kapağı çalışanlar tarafından sürekli olarak kapalı tutulacaktır.

YYÇ.37.Havuz içerisinde, gemilerde ve saha genelinde temizlik yapılırken alanda kurulu iskelelere dikkat edilecek, bobcat veya forklift vb. araçlar ile sürüklenmeyecektir.

YYÇ.38. Doktor tarafından yüksekte çalışamaz raporu bulunan personeller hiçbir sebeple yüksekte çalışma yapmayacaktır.

YYÇ.39. İskele malzemelerinin sepetlere istiflenmeleri malzeme çeşidine ve boyutuna göre yapılacaktır. Aynı çeşit malzemeler bir arada olacak şekilde, sepeti ortalayacak, dışarı sarkmayacak ve sepetten düşmeyecek şekilde dizilecektir.

YYÇ.40.Cherrypicker ile yüksekte yapılan sıcak çalışmalarda, sıcak işlem kaynaklı meydana gelen sıcak cürufun bom ve cherrypicker gövdesine gelmeyecek şekilde cherrypickerın pozisyon alması sağlanmalıdır.

3.16. Kapalı Alanda Yapılan Çalışmalarda Uyulması Gereken Kurallar

KA.1. Kapalı alanda çalışmaya başlamadan önce gaz ölçümünün alınmaması dolayısıyla zehirlenme, boğulmanın önüne geçmek için kapalı alanlara girmeden önce iş izni alınacak ve dolayısıyla gaz ölçümünün de yapılması sağlanmış olacaktır.

KA.2. Kapalı alanda yapılan her türlü çalışmada gaz üreme ihtimaline karşı veya oksijen seviyesinin düşmesiyle boğulma, zehirlenme ihtimaline karşı, kapalı alan çalışmalarında sürekli olarak havalandırma çalışır vaziyette olacaktır.

KA.3. Kapalı alana inişte merdivenden düşme, merdivenlerin kırılması sonucu düşme, merdivenden kayma düşme, takılma düşmenin önüne geçmek tanklara inmeden önce merdivenin dayanımı kontrol edilecek ya da ettirilecek, ayrıca merdiven üzerinde yağlanma, çamur vs. kayganlığa sebep olabilecek etkenler mevcut ise merdiven kullanılmayacaktır.

KA.4. Kapalı alanlara inişte iniş merdivenlerinde bulunan kablolara hortumlara takılma düşme, varsa havalandırma hortumlarına takılma düşmenin önüne geçmek amacıyla iki menholü bulunan tanklarda havalandırma hortumları ve kablolar bir girişten; insan iniş çıkışları başka bir girişten olacak şekilde yapılacaktır. Tek girişi bulunan tanklarda ise, hortumlar, kablolar çalışanların dolaşarak düşmesine sebep olmayacak uygun bir şekilde kenardan yürütülecektir.

KA.5. Kapalı alanda kişilerin tek başına çalışması sonucu fenalaşma, baygınlık geçirme gibi durumlardan büyük sonuçlar doğmasını engellemek amacıyla çalışanlar kapalı alanlara tek başına girmeyecektir.

KA.6. Elektrik çarpılmalarının önüne geçmek amacıyla kapalı alanlarda kullanılan aydınlatmalar 24 Volt olacaktır.

KA.7. Kapalı alanlarda çalışma süresince uygun havalandırmanın sağlanması boya atımı ve patlayıcı gaz bulunabilecek çalışmalar sırasında kapalı alan havalandırması exprooffan/ fanlar ile sağlanacak, boya atılan alanlarda exproofaydınlatma kullanılacaktır. .

KA.8. Kapalı alanda çalışmaya başlamadan önce tank girişinde asılı olan tabelalar kontrol edilecek güncellenmiş ve yeşil renkli tank girişine uygundur tabelası olan tanklara girilebilecek fakat kırmızı renkli tabela bulunan ve/veya tank girişi güncellenmemiş olan tanklara girilmeyecektir.

KA.9. Kapalı alanda yapılacak her çalışma için kapalı alana giren herkes iş güvenlik personellerinin yanına giderek çalışma izinlerine isimlerini yazdıracaktır.

3.17Servis Araçları Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar

SER1.        Bakımı yapılmayan ve muayenesi olmayan servis araçları kullanılmayacaktır.

SER2.        Araç şoföründe; ehliyet, src2 belgesi ve psikoteknikraporunun olması ve güncel olması zorunludur. Servis şoförünün herhangi belgesi eksik veya süresi dolmuş olmayacaktır.

SER3.        Lastikler mevsimine uygun olacaktır. Hava basıncı durumu, lastiklerin dişleri, bijonların gevşemiş olmadığı, seyir öncesi gözden geçirilecektir.

SER4.        Gösterge tablolarının çalışıp çalışmadığı, frenleri, far vs. lambaları seyir öncesi kontrol edilecektir. Seyir halinde iken vasıtada meydana gelen arızalar personel müdürüne bildirilecektir.

SER5.        Araçta bulunması gereken takım, avadanlık, trafikçe zorunlu teçhizatı kontrol edilecek eksikse yola çıkılmayacaktır. Servis araçlarında 14 yolcuya kadar en az 1 adet 6 kg lık, 14 ve üzeri yolcuda en az 2 adet yangın söndürme tüpü zorunludur. Bu tüpler, şoför tarafından ayda en az 1 defa kontrol edilecektir.

SER6.        Servis aracına, farklı firma personeli, kapasitesinden fazla yolcu ve yük alınmayacaktır.

SER7.        Gerek trafikte gerekse tersane sahasında yasal hız limitlerine kesinlikle uyulacaktır. Sağ, sol ve arka kontrol edilmeden hareket edilmeyecektir.

SER8.        Araçların yağlanmasında veya akünün asidinin kontrolü sırasında açık alevle ya da sigara içerek kesinlikle yaklaşılmayacaktır.

SER9.        Araçların elektrik arızalarını giderirken kısa devre olmasını önlemek için akünün kutup başlarını çıkardıktan sonra çalışmaya başlanacaktır.

SER10.Kışın motorda ve silecek suyunda yeterli derecede antifriz bulunacaktır. Genel trafik kurallarına kesinlikle uyulacaktır.

SER11.Yolcular varken, araç yakıt ikmali kesinlikle yapılmayacaktır.

SER12.Arıza ve kaza hallerinde, yolcuların güvenli bölgeye alınarak beklenmesi zorunludur.

SER13.Seyir esnasında uyulması gerekenler

•    belirlenmiş duraklar harici yolcu indi bindisi yapılmayacaktır.

•    belirlenmiş servis güzergâhının dışına çıkılmayacaktır.

•    şoförün dikkatini dağıtacak hal ve davranışlar içerisinde olunmayacak, zorunlu haller dışında şoförle konuşulmayacaktır.

•    her yolcu seyir esnasında emniyet kemerini mutlaka bağlayacak, araç tamamen durmadan kemerini çıkarmayacak, koltuğundan kalkmayacaktır.

•    servis aracı tamamen durmadan araç kapısı açılmayacak, aynı şekilde servis aracı hareket etmeden kapı kapatılacaktır.

•    araçta yeterli sayıda imdat çekici olacaktır. Acil çıkış camları işaretlenmiş olacaktır.

3.18 Kimyasallarla Yapılan Çalışmalarda Uyulması Gereken Kurallar

KIM1. Kimyasal maddeler depodan ancak günlük ihtiyaç kadar alınmalı, kullanım yerlerinde bir günlük ihtiyaçtan fazlası bulundurulmayacaktır.Kimyasallar güneş ışığından ve ısıdan uzak saklanacaktır. Yanlışlıkla kullanımın önüne geçmek amacıyla tüm kimyasallar orijinal ambalajında ve etiketli olarak bulundurulacaktır. (2)

KIM2. Kimyasalların güvenli şekilde kullanımı için, malzeme güvenlik bilgi formları incelenmelidir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında, kullanımında zorunlu olduğu belirtilen kişisel koruyucu donanımlar mutlaka kullanılacaktır. (2)

KIM3. Kimyasal maddeler kullanılmadan önce mutlaka etiketi dikkatle okunmalı ve kullanılacak malzemeden emin olunmalıdır. Etiket üzerinde yazılan uyarı ve talimatlara uyulacaktır. (2)

KIM4.  Kimyasal maddeler elle tutulmamalı ve cilde temas ettirilmemeli, hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Kimyasallarla işlem sırasında bir şey yiyip içilmeyecektir. (2)

KIM5. Kimyasallarla işlem yaparken, sigara içilmesi ve ateşle yaklaşılması kesinlikle yasaktır. Kimyasal çalışma bölgesine su ya da sıcak cüruf gelmesi engellenecektir.

KIM6. Çalışma sahasına en yakın acil müdahale elemanlarının (örneğin; göz duşu) yeri bilinmelidir.

KIM7. Kesinlikle asidik malzemelerin üzerine su ilave edilmeyecektir. .

KIM8. Kimyasal maddelerin birbirleriyle reaksiyona girerek yangına veya şiddetli patlamalara yol açabileceği ve toksik ürünler oluşturabileceği unutulmayacaktır.

KIM9. Boş olan kimyevi madde teneke ve kapları en az doluları kadar tehlikeli olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır. İçlerinde çözücü bulunan, devamlı çözücü buharı bulunan boş kaplar, kullanım yerlerinde biriktirilmemeli işi bitenler derhal ortamdan uzaklaştırılacaktır. Kimyasal maddelerin tutulduğu kapların kapakları kullanım harici mutlaka kapatılacak, kapakları açık bir şekilde kapalı alanda tutulmayacaktır.

KIM10. Dökülme, çevreye yayılma ihtimali olan ambalajların altlarına tava benzeri malzeme konularak, kimyasalın atık su kanallarına gitmesi, toprağa ulaşması engellenecektir. Sızıntı halinde müdahale edebilmek amacıyla temizlik malzemeleri, absorbe ediciler, hazır durumda tutulacaktır. (2)

KIM11. Kimyasal depolarında ya da yakınında sigara içilmesi ve ateşle yaklaşılması kesinlikle yasaktır. Depo uygun güvenlik ve sağlık işaretleri ile işaretlenmiştir, bu işaretlere uyulacaktır. .

KIM12. Kimyasal atıklar kırmızı renkteki atık kazanlarına konacaktır.

KIM13. Kimyasal maddeler ile çalışırken şakalaşma yapılmayacaktır. Kimyasal uyguma, amacı ve uygulama şekli dışında kasıtlı hareketler içermeyecektir.

KIM14. Kimyasal temizlik yapılan kapalı alanlara,kimyasalla temizlik esnasında ve sonrasında kesinlikle cep telefonu, telsiz ve herhangi bir elektronik cihazla girilmeyecektir.

3.19 Kişisel Koruyucu Donanımlar.

KKD1. Tersane dışından kişisel koruyucu donanımlar İSÇG Departmanına kontrol ettirilmeden kullanılmayacaktır. CE markası bulunmayan kişisel koruyucu donanımlar kesinlikle kullanılmayacaktır. .

KKD2. Tüm çalışanlar, kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları eksiksiz ve doğru biçimde kullanacaklardır.

KKD3. Kişisel koruyucu donanımlar ve özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır. .

 • İş tulumu(uzun kollu): Gabardin kumaştan imal (7/7) kışlık, gabardin kumaştan imal (16/12) yazlık reflektör şeritli tulum.
 • İş tulumu(kısa kolu): Yazlık reflektörlü tulum. (16/12) kumaştan imal edilmiştir.
 • Baret: Yüksek yoğunluklu polietilenden mamul, -30°C, ter bantlı ve çene bağlamalı, EN 397 standardına uygun
 • İş ayakkabısı (standart çelik burunlu): Yağa ve petrole dayanıklı, anti statik, kaymayan tabanlı, SRC çelik burunlu EN 20345’e uygun. S2 sınıfı.
 • İş ayakkabısı (yalıtkan): Yağa ve petrole dayanıklı, elektriksel yalıtkan kaymayan tabanlı, SRC kompozit burun korumalı EN 20345’e uygun. S2 sınıfı.
 • İş botu:İş ayakkabısı ile aynı özellikte konçlu bot.
 • Çizme: Topuk kısmı anti statik şok emici özelliğe sahip, yüzeyi ve tabanı yağa dayanıklı, su geçirmez, soğuğa ve sıcağa karşı izolasyonlu, S3 tabanlı, 10000 V kadar elektriğe dayanıklı çizme.
 • Kulak Tıkacı: Doğal kauçuk veya lateks malzemeden mamul, yıkanabilir, asgari 21dB etkili, ipli, EN 352-2 ye uygun.
 • Kulaklık: EN352-1 Standardına uygun SNR 27.5 desibel manşon tip kulaklık.
 • Genel amaçlı eldiven iş eldiveni: Poliüretan kaplamalı zararsız, rahat ve dayanıklı EN388 normlarını yerine getiren, CE Sertifikalı eldiven.
 • Kimyasal eldiven: Aşınmaya, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, 37cm uzunluğunda, astarlı nitril eldiven, EN 374-2 uygun, CE sertifikalı eldiven.
 • Koruması arttırılmış kimyasal eldiven: Takviye sıkıştırmalı doğal lateksten imal edilmiş destekli eldiven, EN388, EN374 ve EN 407 ‘e uygun, CE sertifikalı
 • Taşçı eldiveni: %100 interlok örme astar üzerine nitril kaplama EN388 uygun, CE Sertifikalı eldiven.
 • Montajcı eldiveni: Bütün dikişleri yanmaya dayanıklı (kevlar) iplik ile dikilmiş, yüksek kaliteli deriden imal edilmiş, EN388 uygun, CE Sertifikalı eldiven.
 •  Kaynakçı eldiveni: Komple deriden mamul, uzun konçlu, kevlar iplik dikişli, EN 407 ve EN388 ye uygun, CE Sertifikalı eldiven
 • Argon kaynakçısı eldiveni: Avrupa Birliği Standardı olan CE EN 12477 Tip B normlarında üretilmiş kaynak eldiveni.
 • Kriyojenik eldiven: Doğal lateksten imal ve kesintisiz astara sahiptir. Soğuk şartlarda sıcak kalmayı sağlar. EN511, EN407 ye uygun, CE Sertifikalı eldiven.
 • Yağcı eldiveni: EN388, EN4221, BR3121 ‘e uygun,CE Sertifikalı eldiven.
 • Kesilmeye dirençli eldiven: Polyester astar üzerine siyah poliüretan kaplı, kesilmeye dirençli EN388 uygun, CE Sertifikalı eldiven. Aşınma, bıçak kesiği, delinme ve yırtılmanın sebep olduğu fiziksel ve mekanik koruma sağlar.
 • Lateks eldiven: Tek kullanımlık pudralı lateks muayene eldiveni, CE işaretli.
 • Elektrikçi eldiveni: EN60903:2003 Standart ve uluslararası IEC 60903:2002 Standartlarına uygunluk, CE Sertifikası, Class 0 (maksimum çalışma gerilimi: 1000 VAC, test gerilimi 5000 VAC, dayanım gerilimi 10 000 VAC), eldiven doğal, sentetik veya bunların karışımı kauçuk veya lateks gibi malzemeden üretilir. Eldivenle hiçbir zaman tek başına enerjili yere temas edilmez. Mekanik koruma sağlamak için normal olarak yalıtkan eldivenler üzerine giyilen deri koruyucu eldivenler ile birlikte kullanılır. Kategorisi AHZC (asidedayanıklılık, petrol dayanıklılığı, ozon dayanıklılığı, çok düşük sıcaklıklara dayanıklılık)
 • Genel amaçlı gözlük (Standart tip):Plastik çerçeveli, polikarbonat camlı, kenar korumalı, EN 166 ve EN170 e uygun.         EN166:2001 normu genel gereksinimleri ve 89/685/CE yönergesinin genel gereksinimlerine uygun koruyucu gözlük.                                             
 • Genel amaçlı gözlük (Kapalı tip; Numaralı gözlük kullananlar için gözlük üstü gözlük):Numaralı gözlük kullanan personel için, gözlük üzerine de takılabilen, endirekt ventilasyonlu (havalandırma), esnek buğulanmaz camlı, EN 166 ya uygun.
 • Goggle gözlük (taşçı ve kimyasal ile çalışanlar için): 1800panoramik cam sayesinde kenar görüşü sınırsız, rahat, ergonomik tasarımlı, tam görüşlü, buğulanmaz, geniş ve tam olarak ayarlanabilen kafa bandı, gaz-hava geçirmez özelliğe sahip, CE onaylı gözlük.
 • Gogglegözlük(Oksi-asetilen kaynak ve kesim işleri için,Bozmacı Gözlüğü): CE EN166 Sertifikalı, buğulanmaz lensli, çizilmelere ve kırılmaya karşı ekstra kaplamalı dayanıklı polikarbonat şeffaf lensli, Geniş görüş açılı çerçeve, istenildiğinde kapatılabilen ventiller, yüze uygunluğu sayesinde sıvı, gaz tozlara karşı mükemmel koruma ayarlanabilir lastik kafa bandı.
 • Toz Maskesi: Ventilli, FFP2 tip, EN 149- 2001’e uygun, CE Sertifikalı solunum koruyucu maske.
 • Aktif Karbonlu Toz Maskesi: FFP2 tip, EN 149- 2001+A1.2009’e uygun, CE Sertifikalı, solunum koruyucu ve duman maskesi
 • Aktif Karbonlu Konik Maske: FFP2 tip, EN 149- 2001 uygun, CE Sertifikalı, kıvılcıma dayanıklı, kaynak dumanına, alçak konsantrasyon asit gaz, buharlarına ve tozlara karşı özel üretim konik şeklide maske.
 • Yarım Yüz Maskesi (+A1 filtre dahil): EN140:1998 Standardına uygun, filtrelerin geri çekilmiş durumdaki pozisyonu, engelleme olmaksızın geniş bir görüş açısı sağlar ve koruyucu vizörler altında kullanılırken yüze optimum şekilde oturur, başa oturur, çapraz askılığı mevcuttur.

 A: Organik gaz ve buharlar ile çözücüler: aseton, benzol fenol, tri klor etilen, toluen,metanol vb. tutucu

Kaba tozlar etkisiz ince tozlar, kaynak dumanları, hafif zehirli tozlar, cam elyafı, kurşun toz ve duman absorbe edici

Kullanırken dikkat edilecek en önemli nokta: havadaki oksijen miktarının %16 ‘dan az olmaması, zararlı gaz ve buhar oranının %0,5 geçmemesi ve karbon monoksitin hiç bulunmaması gerekir.

 • Tam yüz maskesi: Yeterli oksijen bulunan ortamlarda kullanılabilen, dayanıklı plastikten yapılmış EN148’e uygun standart bağlantıya ve çift yönlü solunum valfine sahiptir. Görüş penceresi çizilmeye karşı dayanıklı olup 1800 lik görüş açısına sahiptir. Gaz, partikül yada kombine filtrelerle kullanıma uygundur.
 • Kaynakçı Baş Maskesi (+kot başlık ile kullanılır): EN 168-EN175 Standardına uygun, CE Sertifikalı, 110mm.x50mm.x3mm ebatlı kaynakçı camı ile kullanılır, yüzü ve gözü zararlı kaynak ışınlarından korur.
 • El Maskesi (Plastik/Fiber): EN175 Standardına uygun, CE Sertifikalı, 89/686/EEC Sayılı KKD direktifinin EKII’ de belirtilen temel sağlık ve güvenlik esaslarına uygun, 110mmx80mmx3mm ebatlı kaynakçı cam ile yüzü ve gözü zararlı kaynak ışınlarından korur.
 • Raspa Maskesi (komple): Çalışanların solunum sistemine raspa kumu ve tozların girmesini engelleyecek şekilde özel olarak yapılmış, kafa arkasından temiz hava beslemeli, hava kesme vanasına sahip, asgari iki camlı, camları değişebilir, maske ile birlikte vücudun asgari belden üst kısmını koruyan, kol ağızları ve beli büzgülü pamuk gabardin giysili.
 • Gaz Maskesi (Boya işlerinde çalışanlar için): Tam yüz maskesi yüze tam olarak oturan, konforlu, EN 140’a uygun. A2 sınıfı vidalı kanister tipi filtreli. (Bakım – onarım çalışanları için): Tam yüz maskesi yüze tam olarak oturan, konforlu, EN 136 uygun. A.B.E. K. P3 sınıfı vidalı kanister tip filtreli.
 • Temiz hava tüplü solunum Cihazı: 1800 lt. 60 dk. 300 bar, pozitif negatif basınçlı, sesli uyarıcı sistemli, sırtta taşıma aparatı, tam yüz maskesi, hortumu ve bağlantı aparatları ile komple.
 • Kaynakçı Ceketi: Yarma deriden imal,kadife astarlı, kevlar dikişli uzun kollu kapalı yakalı ceket.
 • Kaynakçı Pantolonu:Yarma deriden imal, kevlar dikişli belden bağlamalı pantolon.
 • Kaynakçı Önlüğü: Yarma deriden mamul, EN 12 477 uygun.
 • Kaynakçı Kolluğu: Yarma deriden mamul, EN 12 477 uygun.
 • Emniyet Kemeri (paraşüt tipi): Paraşüt tipi, CESertifikalı, EN 361’e uygun. Geniş sırt bağlantı halkası (D halkası), ayarlanabilir bel-bacak göğüs bağlantıları, pozisyonlanma yan halkaları kolay takıp çıkartılabilen bağlantı tokaları, aşınmaya dayanıklı polyester dokumadan üretim emniyet kemeri.
 • Güvenlik halatı (şok emicili):1,8 metre ipli karabina kancalı, yumuşak durdurma için şok emicili, EN 355’e uygun.
 • Can yeleği: CE ISO 12402-212401 onaylı ekipman ile donatılmış tam şiştiğinde 170N kaldırma kapasiteli, su yüzeyinde yüzü doğru pozisyonda tutarak yüzdürme özelliğine sahip otomatik ve manuel şişme can yeleği.
 • Yağmurluk: %100 polyesterden imal edilmiştir.
 • Vizör (cam /tel): CE EN1661B sertifikalı cam ve EN1731F VM 85 M CE tel vizör olmak üzere iki çeşittir.

KKD4.Çalışanlar için sahaya çıkıldığı andan itibaren tulum, baret, iş ayakkabısı, iş gözlüğü, ortama göre; kulaklık, genel amaçlı eldiven ve toz maskesi kullanılması zorunludur. Ofis personelleri, revir personelleri, ziyaretçiler, stajyerler ve şoförler sahaya çıktığı andan itibaren baret, gözlük ve iş ayakkabısı, tozlu ortamlarda toz maskesi ve gürültülü ortamlarda kulak tıkaçlarını takacaklardır.  Yüksekte yapılan tüm çalışmalarda paraşüt tipi emniyet kemeri ve deniz üstü yapılan çalışmalarda can yeleği giyilecektir.  Tüm meslek grubu çalışanlarına ve yapılan çalışmalara ilişkin kişisel koruyucu donanımları, “Kişisel Koruyucu Donanım Listesi” (LS01/06/100) ‘ne göre verilir, kullanımı sağlanır. Tersanede yapılan işe göre kullanılacak kişisel koruyucu donanımlar aşağıdaki gibidir:.

SU JETİ ÇALIŞMALARI: Yıkama işini doğrudan yapan personel vizör yüz maskesi kullanacaktır. Yıkama işini doğrudan yapan personel yağmurluk, yıkama bölgesinde bulunan diğer personeller, yağmurluk veya tek giyimlik tulum, yıkama esnasında üzerine su teması olmayan personeller koruyucu kıyafet olarak tulum giyeceklerdir. Yıkama işini doğrudan yapan personel basınca dayanıklı çizme, yıkama sahasında bulunan diğer personeller ise çelik uçlu çizme, su jetinde görevli fakat yıkama bölgesinde bulunmayan personel ise çelik uçlu ayakkabı giyecektir.   RASPA ÇALIŞMALARI: Raspa işini doğrudan icra eden personel hava takviyeli raspa maskesi ve tulumu kullanacaktır. Diğer personeller çalışma esnasında baretlerini takacaklardır.  Raspa işinde ortamda bulunan diğer çalışanlar toz maskesi ve gözlük kullanacaklardır. Gözlük tipi standart iş gözlüğü olacaktır.   BASINÇLI HAVA TUTMA: Hava tutma işini doğrudan yapan personel toz maskesi, standart iş gözlüğü ve baretini kullanacaktır. Doğrudan nozul tutmayan fakat o işte görevli personeller de gözlük olarak standart iş gözlüğü kullanacaktır.  O işte görevli tüm personeller kulak tıkaçlarını kullanacaktır.   BOYA ÇALIŞMALARI: Kapalı alanlarda boya tabancası ile yapılan boya işleminde (sprey boya ) boyayı atan personel ve hortumcusu hava takviyeli maske kullanacaktır. Kapalı alanda rulo ile yapılan kestirme boya işlerinde yapılan gaz ölçümleri neticesinde ilgili gaz değerleri TWA değerinin üzerine çıkılmışsa, filtreli tam yüz maske veya filtreli yarım yüz maske ile beraber goggle gözlük ile çalışma yapılacaktır. Tabanca ile yapılan her türlü boya işleminde anti statik ve partikül geçirmez tulum giyilecektir. Tabanca ile boya atanlar kesilmeye karşı kesilme dirençli eldiven kullanacaklardır. Rulo ile boya yapan personeller ile boya işinde çalışan fakat bire bir boya yapmayan personeller genel amaçlı eldiven kullanacaklardır. Hiçbir türlü boya atım işinde kısa kollu tulum giyilmeyecektir. Kapalı alanda statik elektrik tehlikelerine karşı naylon içerikli kıyafet giyilmeyecektir.     KESME-BOZMA ÇALIŞMALARI: Kesme- bozma işi yapan personel kısa kol tulum ile çalışılmayacaktır. Tersanenin sağladığı tulum haricinde başka bir kıyafet giyilmeyecektir. İşi doğrudan icra eden personel çalışma esnasında goggle tip gözlük kullanacak ve yardımcısı niteliğindeki kişiler de goggle gözlük kullanacaklardır. Kesme- bozma işi yapanlar karbon filtreli maske kullanacaklardır. Kesme- bozma yapanlar kaynakçı eldiveni kullanacaklardır. Sahada bulundukları esnada yağmurluk giymelerine müsaade edilir. Fakat kesme ve bozma işleri esnasında yağmurluk giyilmeyecektir.     MONTAJ İŞLERİ: Montaj işini yapan personeller kısa kol tulum ile çalışmayacaktır. Tersanenin sağladığı tulum haricinde başka bir kıyafet giyilmeyecektir. Montaj işini doğrudan yapan personeller goggle gözlük takacaklardır. Yardımcısı niteliğindeki personeller de goggle gözlük takacaklardır. Montajcılar montaj eldiveni giyeceklerdir.  Çalışma esnasında yağmurluk giyilmeyecektir.     KAYNAK İŞLERİ: Kaynak işini yapan personeller kısa kol tulum ile çalışmayacaktır. Kaynakçılar ister açık alan olsun ister kapalı alan olsun her iki durumda da en az karbon filtreli toz maskesi kullanacaklardır. Eldivenleri kaynakçı eldiveni olacaktır.  Kaynak yaptıkları esnada yağmurluk giymeyeceklerdir. Kaynak işlerinde çalışan üzerine çapak gelmesini, geldiği zaman herhangi bir yanmaya sebep olmaması için kaynak maskesi, kolluk, kaynak önlüğü, kaynak ceketi ve kapalı alanda yatarak, dar bir alana girerek üzerine çapak gelmesinin önlenemediği durumlarda kaynak battaniyesi üzerine örtecek ya da örttürecektir. Argon kaynakçıları, argon kaynağına özgü açık renkli kaynak kıyafetlerini giyecektir. Kaynakçılar, kaynak çapaklarını kırdıkları esnada maskeyi yüzlerinden kaldırırlarsa genel amaçlı gözlük takacaklardır.     TAŞLAMA-CUGUL ÇALIŞMALARI: Taşlama- cugul işini yapan personeller kısa kol tulum ile çalışmayacaktır. Taşlama- Cugul yapan personeller goggle tip gözlük kullanacaklardır. Çalışma esnasında toz maskesi kullanacaklardır. Taşçılar kulak tıkaçlarını takacaklardır.  Taşçı eldiveni kullanacaklardır. Çalışma alanının yeterli olduğu yerlerde vizör kullanılacaktır.     MAKİNE İŞLERİ (SOĞUK ÇALIŞMALAR, YAPILAN SICAK ÇALIŞMALAR HARİÇ): Döner aksamı olan ekipmanlarla çalışırken eldiven kullanılmayacaktır. Döner aksamlı ekipmanla çalışma esnasında kolları dar tulum giyilecektir. Ortamda toz olması durumunda toz maskesi takılacaktır. Sıvı azot ile yapılan çalışmalarda kriyojenik eldiven giyilecektir. Yağlı ortamda yapılan çalışmalarda yağcı eldiveni giyilecektir.
BORU İŞLERİ (SOĞUK ÇALIŞMALAR, YAPILAN SICAK ÇALIŞMALAR HARİÇ): Döner aksamı olan ekipmanlarla çalışırken eldiven kullanılmayacaktır. Döner aksamlı ekipmanla çalışma esnasında kolları dar tulum giyilecektir. Sıvı azot ile yapılan çalışmalarda kriyojenik eldiven giyilecektir. Yağlı ortamda yapılan çalışmalarda yağcı eldiveni giyilecektir.  Tozlu ortamda toz maskesi kullanılacaktır.  Boru montaj ve kaynakçısının kullanacağı KKD’ ler için; “Kişisel Koruyucu Donanım Listesi” (LS01/06/100) ‘ne kesme-bozma, montaj, kaynak satırına bakılacaktır.   ELEKTRİK DONATIM İŞLERİ: Döner aksamlı ekipmanla çalışma esnasında kolları dar tulum giyilecektir. Gemide/sahada bulundukları ve müdahale gerçekleştirmedikleri esnada da elektrikçi ayakkabısı, baret, genel amaçlı iş gözlüğü ve eldivenlerini kullanacaklardır. Elektrik donatım personelleri, elektrik panoları, elektrikli ekipmanlar, enerji kabloları ve yüksek voltajlı işlerde çalıştıkları esnada baretlerini, elektrikçi ayakkabıları, elektrikçi eldivenlerini ve tam yüz vizör koruyucularını takacaklardır.  Ortamda toz olması durumunda toz maskesi takılacaktır. İlgili işin montaj, kaynak ve taşçısının kullanması gereken KKD için; “Kişisel Koruyucu Donanım Listesi” (LS01/06/100) kesme-bozma, montaj, kaynak satırına bakılacaktır.                          İZOLASYON-PANEL: İzolasyon işini doğrudan yapan ve ortamda bulunan personeller, izolasyon tozunu solumamak için toz maskesi kullanacaklardır. Döner aksamı olan ve el sıkıştırma ihtimali bulunan ekipmanlarla çalışırken eldiven kullanılmayacaktır. Döner aksamlı ekipmanla ve el sıkıştırma ihtimali çalışma esnasında kolları dar tulum giyilecektir. İzolasyon işlerinde soğuk kesim yapanlar ve izolasyon sacı taşıyanlar kesilmeye karşı dirençli eldiven giyecektir. Yine işi doğrudan icra edenler ve ortamda bulunanlar, yani izolasyon tozuna maruz kalanlar uzun kol tulum giyeceklerdir. İlgili işin montaj, kaynak ve taşçısının kullanması gereken KKD için; “Kişisel Koruyucu Donanım Listesi” (LS01/06/100) kesme-bozma, montaj, kaynak satırına bakılacaktır.   MOBİLYA-AHŞAP DOĞRAMA İŞLERİ: Döner aksamı olan ve el sıkıştırma ihtimali bulunan ekipmanlarla çalışırken eldiven kullanılmayacaktır. Döner aksamlı ekipmanla ve el sıkıştırma ihtimali çalışma esnasında kolları dar tulum giyilecektir. Şerit testere, planya ve diğer kesici ekipmanlarla çalışırken eldiven kullanılmayacak. Mobilya işleri sırasında doğrudan imalat yapan personeller, odun tozlarını solumamak için toz maskesi kullanacaklardır.   SAHA TEMİZLİK ve ATIK DEPOLAMA İŞLERİ: “Kişisel Koruyucu Donanım Listesi” (LS01/06/100) ‘de ilgili KKD verilmiştir. Temizlik yapan personeller çalışma esnasında toz maskelerini takacaklardır.   TEMİZLİK İŞLERİ (KİMYASAL): Kimyasal temizliğe başlamadan önce, göz, eller ve tüm vücudun kullanılan kimyasal ile teması engellenmiş olacaktır. Kimyasal temizliğe başlamadan önce kullanılacak KKD ilgili kimyasalın MSDS verilerine göre seçilecektir.   FORMEN-MÜHENDİS-KONTROLÖR-UZMAN: Bu grup çalışanlar, işi yapanla aynı risklere maruz kalacağı için o meslek grubu için kullanılacak KKD bu grup içinde geçerli olacaktır.  Örneğin; raspa esnasında yüzey kontrolü esnasında toz maskesi kullanılacaktır.   İSKELE ÇALIŞMALARI: Bu grup çalışanlar saha çalışmalarında, baret, genel amaçlı gözlük, iş ayakkabısı, kulaklık, tulum, ortam koşullarına göre toz maskesini takacaktır. İşin yürütümü esnasında paraşüt tipi emniyet kemerleri sürekli belirli noktalara sabitlenerek çalışma yapılacaktır.   ELEKTRİK İŞLERİ: Elektrik donatım personelleri, elektrik panoları, elektrikli ekipmanlar, enerji kabloları ve yüksek voltajlı işlerde çalıştıkları esnada baretlerini, elektrikçi ayakkabıları, elektrikçi eldivenlerini ve tam yüz vizör koruyucularını takacaklardır.  Sahada bulundukları ve müdahale gerçekleştirmedikleri esnada da elektrikçi ayakkabısı, baret, genel amaçlı iş gözlüğü ve eldivenlerini kullanacaklardır. Keski aletiyle yapılan çalışmalar esnasında kesilmeye dirençli eldiven kullanılacaktır.   MAKİNE TAMİR-BAKIM ÇALIŞMALARI: “Kişisel Koruyucu Donanım Listesi” (LS01/06/100) ‘de ilgili KKD verilmiştir. Döner aksamlı ekipmanlar bakım ve çalıştırma içinde kolları dar tulum giyilecektir.   OPERATÖRLER (TRAKTÖR, FORKLİFT, VİNÇ): Operatörler sahada bulundukları esnada çelik burunlu ayakkabı, baret, tulum, kulaklık ve genel amaçlı gözlüklerini takacaklardır. Tozlu ortamlarda araç içi ve dışında toz maskesi takacaklardır. İş makinesi içerisinde çalışırken ayakkabılarını çıkarmayacaklardır.   TORNA, FREZE, ŞERİT TESTERE, MATKAP, PRES ÇALIŞMALARI: Döner parçalı ekipmanlarda çalışanlar kesinlikle uzun ve bol kollu tulum giymeyecek, dar kollu tulum giyilecektir, eldivenin sarılmasına karşın eldiven kullanmayacaktır. Yapılan çalışmalar esnasında parça sıçrama ihtimaline karşın gözleri korumak için mutlaka gözlük takılacaktır. Tozlu ortamlarda toz maskesi takılacaktır. Çalışmalarda çelik uçlu iş ayakkabısı giyilecektir.   ALT YAPI TEÇHİZ DONATIM: Teçhiz- Donatım işleri esnasında kesme-bozma türünde işlerde “Kişisel Koruyucu Donanım Listesi” (LS01/06/100)   5 no.lu Kesme-Bozma satırında, montaj türünde ise 6 no.lu Montaj satırında ve kaynak işleri ise 7 no.lu Kaynak satırında verilen KKD kullanılacaktır. Diğer kullanılacak KKD 26 no.lu Alt yapı teçhiz donatım satırında verilmiştir.   GEMİ MANEVRA ÇALIŞMALARI: İlgili işte görevli çalışanlar gemi yanaştırma, gemi pozisyon değiştirme ve havuza alma-havuzdan çıkarma esnasında diğer KKD’lere ek olarak can yeleklerini giyeceklerdir.   HURDA SAHASI ÇALIŞMALARI: Hurda sahasında çalışan personel, hurda kaldırma-indirme işleri esnasında yükün üzerine düşmesine ve parça sıçramasına karşı tedbir alacaktır. Baret takılmadan ve çelik tabansız iş ayakkabısı olmadan sahaya çıkılmayacaktır. Kısa kollu iş kıyafetiyle çalışılmayacaktır. Operasyon esnasında gürültü seviyesinden korunmak için kulaklığını takacaktır.  Eldivenini giyecektir. Tozlu ortamda toz maskesini takacaktır.   ATIK AYRIŞTIRMA ÇALIŞMALARI: Atık sahasında çalışan personeller, içeriği bilinmeyen kimyasallara asla temas ve müdahale etmeyecektir. İçeriği bilinen kimyasallarla da çalışırken, kimyasal eldiveni, sıvı partikül geçirmez tek giyimlik tulum, iş çizmesi, filtreli tam yüz maskelerini giyeceklerdir. Hiçbir kimyasal cilde temas etmeyecektir. Tozlu ortamlarda toz maskesi kullanılacaktır.   İSG PERSONELİ: İsg personelleri iş öncesince (ortam şartlarına) ve işin devam sürecinde işi yapanla aynı risklere maruz kalacağı için o meslek grubu için kullanılacak, ilgili KKD’ler bu grup için de geçerli olacaktır. Tozlu ortamda toz maskesi kullanacaklardır.   FİZİKİ GÜVENLİK ÇALIŞANLARI: KKD ‘leri “Kişisel Koruyucu Donanım Listesi” (LS01/06/100) ‘ne göre verilir, kullanımı sağlanır. Fiziki güvenlik personeli meslek grubuna özgü iş kıyafetlerini giyeceklerdir. Tozlu ortamda toz maskesi takacaklardır.   İÇ MEKâN İNŞAAT İŞLERİ: Çalışanlar, tulumlarını giyecekler, çalışma esnasında tozlu ortamlarda toz maskelerini takacaklar, koruyucu gözlükleri ile kullanacaklardır.   İNŞAAT İŞLERİ: İnşaat işlerinde çalışanlar, baretlerini, eldivenlerini, toz maskelerini, tulumlarını ve yüksekte çalışma yaparken paraşüt tipi emniyet kemerlerini takacaklardır. Rıhtım uzatma gibi, rıhtım kenarında çalışma gibi faaliyetler esnasında can yeleklerini takacaklardır. RIHTIM ÇALIŞMALARI: Rıhtım kenarlarında denize yakın bölgelerde denize düşmeye karşı gerekli tedbirler alınmadan, can yeleksiz çalışma yapılmayacaktır. FİRMA PUANTÖRLERİ: Firma puantörleri/muhasebecileri sahada çıktığı andan itibaren, tulum, baret, iş ayakkabısı, gözlük, ortama göre kulaklık ve toz maskesini takacaktır. Ofisleriyle idari bina arası kullandıkları güzergâh saha kapsamındadır ve KKD’ler kullanılacaktır. MEDİKAL PERSONEL: Revir personelleri sahaya çıktığı andan itibaren baret, iş ayakkabısı, gözlük, ortama göre kulaklık ve toz maskesini takacaktır. ŞOFÖR: Şoförler tersane içerisinde sahaya çıktığı andan itibaren (yaya olarak) baret, iş ayakkabısı, gözlük, ortama göre kulaklık ve toz maskesini takacaktır. Tersane içerisine araçla girdikten sonra, araçtan ineceklerinde KKD’lerini kullanacaklardır. OFİS ÇALIŞANLARI (BİLGİ İŞLLEM DEPARTMANI ÇALIŞANLARI DAHİL): Ofis çalışanları, tersane içerisinde sahaya çıktığı andan itibaren baret, iş ayakkabısı, gözlük, ortama göre kulaklık ve toz maskesini takacaktır. ZİYARETÇİLER: Ziyaretçiler, tersane içerisinde sahaya çıktığı andan itibaren baret, iş ayakkabısı, gözlük, ortama göre kulaklık ve toz maskesini takacaktır. YEMEKHANE ÇALIŞANLARI: Yemekhane çalışanları; tersanede sahaya çıktığı andan itibaren baret, iş ayakkabısı, gözlük, ortama göre kulaklık ve toz maskesi kullanacaklardır. ATIK KABUL TESİSİ ÇALIŞMALARI: KKD ‘leri“Kişisel Koruyucu Donanım Listesi” (LS01/06/100) ‘ne göre verilir, kullanımı sağlanır. Çalışanlar atık kabul tesisi ve bağlı ünitelerinde yaptıkları tüm çalışmalarda baret, gözlük, iş ayakkabısı, ortama göre kulaklık, kimyasal eldiveni, yağcı eldiveni, tek kullanımlık tulum, solunum maskesi kullanacaktır.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ